IPTPB3/4511-406/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB3/4511-406/15-2/KJinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez podatnika, który wybrał „podatek liniowy”, jako formę opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, która jest wspólnikiem polskiej spółki komandytowej (dalej: „SpK”).

SpK rozpoczęła działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „SSE”), która będzie związana m.in. z produkcją płytek ceramicznych, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „Działalność Strefowa”).

Wnioskodawca prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą poza SSE, której przedmiotem jest doradztwo marketingowo-sprzedażowe, doradztwo strategiczne oraz doradztwo technologiczno-produkcyjne (dalej: „Działalność Doradcza”).

Wnioskodawca zakłada, że Działalność Strefowa SpK będzie zyskowna, jednak szereg wydatków jakie poniesie SpK w początkowym okresie Działalności Strefowej może przewyższyć wypracowane zyski. W efekcie Działalność Strefowa SpK może przynieść Wnioskodawcy stratę podatkową.

Obecnie Wnioskodawca opodatkowuje dochody uzyskiwane ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19% (dalej: „Podatek Liniowy”). Niemniej jednak, w związku z Działalnością Strefową SpK, Wnioskodawca rozważa zmianę sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza na zasady określone w art. 27 ww. ustawy, tj. na zasady ogólne według skali progresywnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w przypadku, gdy do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. Działalności Strefowej oraz Działalności Doradczej, nie będzie miało zastosowania zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na podstawie innego przepisu tej ustawy, to czy Wnioskodawca w celu ustalenia dochodu lub straty ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza powinien uwzględniać wszystkie przychody i koszty, tj. bez wydzielania Działalności Strefowej...
  3. Czy w przypadku zrezygnowania przez Wnioskodawcę z opodatkowania dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym i opodatkowania ich na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, traktowany będzie jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy...
  4. Czy w czasie, gdy dochody Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane będą na zasadach ogólnych według skali progresywnej na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawiony do rozliczania straty podatkowej powstałej u Wnioskodawcy w okresie gdy jego dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane były Podatkiem Liniowym...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Wnioskodawcy w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opodatkowania dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, nie będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia źródła przychodów, którym m.in. jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Jednym ze sposobów opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowanie ich na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy (tj. podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%), przy czym podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania (art. 9a ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy (art. 9a ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jednakże powyższe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych nie może być stosowane przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie osiąganych dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Podatkiem Liniowym.

Wynika to z postanowień zawartych w art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm., dalej: „Ustawa Zmieniająca”), zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 20 pkt 2 Ustawy Zmieniającej, podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a tej ustawy.

Należy wskazać, że zawarte w ww. przepisie określenie „podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń” oznacza, że dopóki dochody podatnika ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane są podatkiem liniowym, dopóty podatnik ten nie ma prawa dokonywać wyżej wskazanych odliczeń.

Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, że opodatkowuje dochody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym. W związku z tym, w przypadku rozpoczęcia Działalności Strefowej przez SpK, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, nie będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na regulację art. 20 pkt 2 Ustawy Zmieniającej.

W konsekwencji, w przypadku opodatkowania dochodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza Podatkiem Liniowym, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z Działalności Strefowej, nie będzie traktowany jako dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
ILPB1/4511-1-1345/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
ITPB3/4510-542/15-4/DK | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IBPP1/443-965/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.