IPPB1/415-764/13-4/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2013 r. (data wpływu 22.07.2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 08.10.2013 r. (data nadania 08.10.2013 r., data wpływu 11.10.2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 30.09.2013 r. Nr IPPB1/415-764/13-2/JB (data nadania 01.10.2013 r., data doręczenia 02.10.2013 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Doradca) jest pracownikiem spółki kapitałowej (dalej: Spółki) :i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz zajmuje stanowisko członka zarządu w tej Spółce na podstawie powołania wynikającego z KSH.

W ramach umowy o pracę zawartej w 1998 r. Wnioskodawca jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego i na powierzone obowiązki związane z nadzorem nad sprzedażą usług kontrahentom Spółki, a w szczególności:

 • bieżące monitorowanie sprzedaży;
 • opracowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych planów sprzedaży usług; współdziałanie z działem marketingu i z działem księgowości;
 • ocena dla potrzeb Zarządu wielkości sprzedaży za dany okres;
 • monitorowanie egzekucji należności od kontrahentów za sprzedane usługi.

Wnioskodawca oprócz tych dwóch tytułów prawnych rozważa również świadczenie na rzecz tego samego podmiotu (Spółki - swojego pracodawcy) w 2013 r. iw latach następnych czynności z zakresu doradztwa na podstawie odrębnej umowy zawartej między Spółką a tą osobą występującą dla potrzeb tej umowy jako osoba samozatrudniona (dalej: Umowa).

Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy ‚„(...) Doradca nie jest związany zasadami systemu organizacji pracy Spółki, w tym regulaminami pracy. Doradca przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy zobowiązany jest do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, w granicach kompetencji przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz do działania zgodnie z przepisami prawa, jak również prawem wewnątrzzakładowym Spółki, mając na względzie powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie, zachowując przy tym całkowitą lojalność wobec materialnych i niematerialnych interesów Spółki, o ile nie są sprzeczne z przedmiotem zlecenia i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

Zakres przedmiotowy zawartej przez Wnioskodawcę umowy obejmuje czynności (53.2. Umowy):

 • doradztwa w zakresie jakości świadczonych usług przez Spółkę;
 • doradztwa w zakresie raportów przygotowywanych przez Spółkę pod kątem merytorycznym, w zakresie badania rynku; sprzedaży i zakupu inwestycji; wyceny nieruchomości bądź zarządzania nimi;
 • doradztwa w zakresie zarządzania projektami realizowanymi przez Spółkę,
 • doradztwa nad procesem twórczym w Spółce;
 • doradztwa w zakresie budowania, a w szczególności doboru członków zespołu, który ma zostać powołany w celu realizacji zadań operacyjnych,
 • doradztwa w zakresie badania, przeglądu i weryfikacji rynku, na którym działa Spółka, a w szczególności rynku lokalnego, na którym Spółka prowadzi lub bezpośrednio zmierza do uruchomienia swojej działalności operacyjnej;
 • opiniowania projektów dotyczących nowych koncepcji działalności przedstawionych i podejmowanych przez Spółkę,
 • przy wykonywaniu obowiązków Doradca współdziałać będzie z pozostałymi członkami zarządu bądź pracownikami lub współpracownikami Spółki dochowując najwyższej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju,
 • chronienia powierzonego mu przez Spółkę mienia i wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami wyłącznie w Celach związanych z realizacją niniejszej Umowy;
 • przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa I higieny pracy;
 • informowania niezwłocznie Spółki o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie czy mogących skutkować nienależytym wykonaniem powierzonych mu obowiązków.

Jednocześnie Doradca w ramach przedmiotowej umowy oraz ww. zadań nie jest zobowiązany do:

 • pełnienia czynności zarządczych polegających na zarządzaniu przedsiębiorstwem bądź jego zorganizowaną częścią w znaczeniu operacyjnym i strategicznym, tworzeniu polityki handlowej, kadrowej, marketingowej oraz innych czynności zarezerwowanych do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki;
 • kierowania pracownikami oraz wydawania im poleceń służbowych;
 • reprezentowania Spółki na zewnątrz w innych sprawach aniżeli przewidziane zakresem obowiązków wynikających z punktu 3.2. (powyżej).

Jednocześnie na podstawie art. 3.4 Umowy odpowiedzialność Doradcy rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy, i jest ograniczona do faktycznie otrzymanego wynagrodzenia przy czym w żadnym przypadku nie może przekroczyć 15000 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro), przeliczonym po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania umowy.

Ponadto zgodnie z 53.5 Umowy Doradca może wykonywać swoje czynności poprzez swoich pracowników bądź współpracowników. Doradca może powierzyć wykonanie zleconych zadań osobie trzeciej, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Spółki. Zaś zastępca Doradcy musi spełniać wszystkie te wymagania, jakie stawiane Doradcy, dysponować wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych zadań i zobowiązać się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania zadań objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Spółki jej kontrahentów. Dodatkowo Doradca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w pkt 3.4. za czynności swoich pracowników bądź współpracowników lub swego zastępcy, jak za swoje własne.”

Wnioskodawczyni podkreśla, że zakres czynności wynikających z tej umowy nie pokrywa się z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, a także z zakresem obowiązków wynikających z KSH i nie pokryje się w przyszłości.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 30.09.2013 r. Nr IPPB1/415-764/13-2/JB Wnioskodawca doprecyzował przedmiotowy wniosek wskazując, iż zawarta między Spółką a Nim umowa nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego dochód uzyskany z tytułu świadczenia usług doradczych w 2013 r. i latach następnych będzie mógł być opodatkowany podatkiem dochodowym według 19 procentowej stawki zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej: ustawy o PDOF?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z tytułu świadczenia czynności doradztwa na rzecz spółki będzie mógł na podstawie ustawy o PDOF być opodatkowany 19 - procentową stawką (tak zwany podatek liniowy) zgodnie z art. 30c ustawy o PDOF. Bez wątpienia należności za kontrakty menadżerskie są klasyfikowane jako działalność wykonywana osobiście, a niejako pozarolnicza działalność gospodarcza, którą można opodatkować podatkiem liniowym w wysokości 19% bez względu na wielkość osiągniętych wdanym roku dochodów, analogicznie w tej kwestii Ministerstwo Finansów w piśmie z dn. 31.05.2010 r. (sygn. DD2/033/95/KBF/10/403) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w drodze uchwały 7 sędziów NSA z dn. 26.04.2010 r. (sygn. II FPS 10/2009 (OSP 2010/11 poz. 109).

Niemniej jednak kwestia ta nie będzie wpływała na opodatkowanie czynności wykonywanych w przedmiotowej sprawie, gdyż umowa na podstawie której czynności te będą świadczone nie jest kontraktem menadżerskim ani umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani umową o podobnym charakterze. Co prawda kontrakt menedżerski nie został zdefiniowany w ustawie o PDOF, jednak zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż „kontrakt menedżerski” jest swego rodzaju umową o zarządzanie w rozumieniu tegoż przepisu, tj. jako inny rodzaj umowy o zarządzanie, a niejako odrębny od zarządzania przedmiot działalności. Co do istoty kontraktu menadżerskiego wypowiedziały się również sądy administracyjne. Dla przykładu WSA w Łodzi orzekł dnia 2 września 2010 r. (wyrok o sygn. I SA/Łd 691/2010), iż kontrakt menedżerski dotyczy zarządzania przedsiębiorstwem, czy też jego częścią, a jego istotą - podobnie jak istotą umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) - jest zarządzanie przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Co zaś się tyczy zakresu pojęcia „zarządzanie przedsiębiorstwem” w kontekście ustawy o PDOF, to ustawodawca nie uściślał tego terminu ograniczając się do stwierdzenia, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej traktowane są na gruncie prawa podatkowego tak, jak przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jednak można wskazać, co tego rodzaju czynności będą obejmować opierając się na interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Dla przykładu mogą to być czynności takie jak:

 • bieżący nadzór nad działalnością spółki,
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z kontrahentami,
 • realizowanie polityki handlowej spółki,
 • podejmowanie kluczowych dla spółki decyzji inwestycyjnych,
 • podejmowanie kluczowych decyzji personalnych,
 • podejmowanie decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem spółki,
 • podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi spółki,
 • reprezentacja spółki,
 • udział w obradach zarządu z prawem głosu,
 • udział w obradach innych organów spółki,
 • składanie sprawozdań radzie nadzorczej lub zgromadzeniu.

Powyższy katalog, choć nie jest usankcjonowany aktem prawnym rangi ustawowej niemniej znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. IPPB1/415-492/12-2/IF) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2011 r., (sygn. ILPB1/415-381/11-2/AA) i dlatego może zostać zdaniem Wnioskodawcy uznany za miarodajny w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawca pragnie wskazać, że umowa zawierana między przedsiębiorstwem a Doradcą oraz zakres w ramach tej umowy wykonywanych czynności w istotny sposób odróżnia się od zdefiniowanych zadań wynikających z kontraktu menadżerskiego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dlatego też wnioskodawca nie widzi przeszkód, by dochód z umowy łączącej Doradcę ze Spółką opodatkować podatkiem liniowy w wysokości 19%, gdyż wykonywane czynności będą obejmowały inny zakres aniżeli szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Wnioskodawca ma również na względzie przepisy wynikające z art. 9a ust. 3 ustawy o PDOF, zgodnie z którymi osoba świadcząca na rzecz obecnego albo byłego pracodawcy usługi w zakresie odpowiadającym czynnościom, które wykonuje, bądź wykonywała na rzecz pracodawcy, nie może skorzystać z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym - dochód ten będzie opodatkowany według skali podatkowej - niemniej w przedmiotowej sprawie czynności wykonywane na podstawie umowy o pracę, powołania a także samozatrudnienia nie nakładają się na siebie co jednoznacznie wynika z Umowy. Z tej przyczyny zastosowanie stawki 19procentowej będzie dopuszczalne w sprawie objętej niniejszym wnioskiem od 2013 r. Wnioskodawca podkreśla, że nie ma takiego przepisu prawa, który zakazywałby rozdzielenia obowiązków na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługi doradcze, za które przysługuje odrębne wynagrodzenie możliwe do opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Co więcej rozwiązanie takle akceptowane jest również przez organy podatkowe.

Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację sygn. IPPB1/415-1503/12-4/EC, w której zasadniczo podziela punkt widzenia dopuszczający takle rozwiązanie. W przywołanej sprawie osoby zarządzające spółką otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie umów o pracę, zarazem ich pracodawca (spółka) planuje zawarcie z tymi osobami umów oświadczenie usług doradczych. Wykonywać je będą jako samodzielni przedsiębiorcy. Spółka zastrzega, że usługi doradcze świadczone przez poszczególnych członków zarządu nie będą dotyczyć tych obszarów funkcjonowania firmy, w których pełnią funkcje kierownicze. Ujmując rzecz krótko, to, w czym te osoby doradzają nie pokrywa się z tym, czym kierują. Za swoje usługi będą otrzymywać osobne wynagrodzenie, będą je świadczyć samodzielnie z dopuszczalną możliwością współpracy z osobami trzecimi, nie będą podlegali kierownictwu spółki w związku ze świadczeniem na jej rzecz doradztwa, nie muszą też wykonywać usług w wyznaczonym miejscu. Osoby te będą otrzymywały wynagrodzenie z dwóch tytułów: za zarządzanie spółką na podstawie umowy o pracę oraz za doradztwo na podstawie odrębnej umowy. Ponadto wskazano również, że zakres usług doradczych świadczonych przez członków zarządu nie będzie pokrywał się z czynnościami zarządu nad przedsiębiorstwem. Tak więc skoro Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - uznał, że możliwe jest w takiej sytuacji opodatkowanie dochodu otrzymanego z tytułu umowy o doradztwo podatkiem liniowym w wysokości 19%, to brak jest logicznych przesłanek, by na zasadzie analogii (jest to sytuacja pod wieloma względami zbieżna z sytuacją przedstawioną wstanie faktycznym niniejszego wniosku) nie uznać również takiej możliwości za dopuszczalną w przypadku Wnioskodawcy.

Konkludując w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę ta sama osoba będzie świadczyć czynności na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, powołania oraz na podstawie odrębnej umowy jako samozatrudniona - zakres tych czynności nie będzie się ze sobą pokrywał. Dlatego też dochód otrzymany na podstawie trzeciego z wymienionych tytułów będzie mógł skorzystać z opodatkowania 19 - procentową stawką zgodnie z art. 30c ustawy o PDOF od 2013 r., szczególnie, że nie będą to czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, co wyłączałoby taką możliwość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.