ILPB1/415-623/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.
ILPB1/415-623/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 17 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 września 2014 r. znak ILPB1/415-623/14-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 września 2014 r., a w dniu 17 września 2014 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będąc lekarzem radiologiem, świadczy na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi na rzecz „A” SA polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r., poz. 204 z późn. zm.) pacjentom zgłaszającym się do Spółki to jest:

 1. badań ultrasonograficznych,
 2. opisu badań mammograflcznych,
 3. opisu zdjęć rtg,

wg comiesięcznego harmonogramu, ustalanego w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Spółki oraz Działem Organizacji Badań Spółki.

Zakres prac kierownika działu radiologii:

 1. Współpraca z kierownictwem zakładu i kierownikami komórek organizacyjnych.
 2. Stała współpraca z Inspektorem Ochrony Radiologicznej celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i pracowników.
 3. Zapewnienie ciągłości harmonogramu pracy z uwzględnieniem elastycznej rotacji kadry odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania lekarzy i techników.
 4. Systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocena metod pracy techników.
 5. Proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych.
 6. Opis stanowisk pracy, opracowanie zakresu obowiązków na danym stanowisku pracy lekarzy i techników.
 7. Nadzorowanie sprawności sprzętu USG i RTG.
 8. Ustalanie planu szkoleń personelu medycznego.
 9. Wdrażanie standardów badań diagnostycznych.
 10. Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników.
 11. Nadzór nad stosowanymi środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, utrzymywaniem stanu czystości i higieny oraz przestrzeganiem procedur epidemiologicznych.
 12. Zapoznawanie się ze zmianami prawnymi i wymaganiami publikowanymi przez NFZ, dotyczącymi procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że to Wnioskodawca jest kierownikiem działu radiologii, którego zakres obowiązków został wymieniony we wniosku. Usługi te nie są świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Z ww. działalności nie było złożone oświadczenie o wyborze opodatkowania uzyskiwanych przychodów z działalności zgodnie z art. 30c.

Ww. przychody Wnioskodawca opodatkowuje na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem skali podatkowej art. 27 ust. 1, składając zeznanie roczne PIT-37.

Świadczone usługi w roku podatkowym na rzecz Spółki Akcyjnej „A” w ramach stosunku pracy są odmienne (inne, nie tożsame) od usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tej spółki jak i innych podmiotów.

Odnośnie podstawy prawnej Wnioskodawca wskazał art. 9a i 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto Zainteresowany dodał, że:

 • działalność gospodarczą prowadzi od wielu lat, a od 1 stycznia 2005 r. jest opodatkowana zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli podatkiem liniowym w wysokości 19%,
 • od 2012 roku, równolegle Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę w Spółce akcyjnej „A” jako kierownik zakładu radiologii.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania opisanego w art. 9a i 30c Ordynacji podatkowej (podatek liniowy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę oraz usługi wynikające z umowy cywilnoprawnej nie pokrywają się, Wnioskodawca może skorzystać z opodatkowania w formie podatku liniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – praktykę lekarską, w ramach której udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz spółki akcyjnej, w której jest również zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Świadczone usługi w roku podatkowym na rzecz ww. spółki w ramach stosunku pracy są odmienne (inne, nie tożsame) od usług wykonywanych na rzecz tej spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w stosownym, a określonym przepisami prawa terminie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać przy tym należy, że ocena w zakresie czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę są tożsame z czynnościami, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Jednak mając na uwadze treść przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego w takim zakresie.

Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
IBPBII/1/415-778/14/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.