ILPB1/415-567/14-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów - podatek liniowy.
ILPB1/415-567/14-4/AMNinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2014 r. (według daty wpływu), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2015 r. Wnioskodawca jako zastępca Kierownika Oddziału Noworodkowego, w ramach 1/10 etatu będzie zajmować się prawidłowym funkcjonowanie oddziału; m.in.:

 1. sprawdzaniem pod względem merytorycznym uprawnień i kwalifikacji pracowników i osób świadczących usługi medyczne na rzecz Oddziału,
 2. zapewnieniem matkom noworodków poczucia bezpieczeństwa, poszanowania praw osobistych i praw do intymności oraz dostępu rodziny zgodnie z Regulaminem Porządkowym Zespołu,
 3. nadzorowaniem i kontrolowaniem prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawidłowej i zgodniej z przepisami obsługi urządzeń i aparatury będącej na Oddziale, uczestnictwa pracowników w obowiązujących szkoleniach organizowanych przez Dyrekcję, terminowego przechowywania dokumentów związanych ze świadczeniem usług medycznych niezbędnych do przygotowania faktur do NFZ, znajomość i przestrzeganie przez pracowników przepisów w zakresie BHP i ppoż., przestrzeganie zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych.

Wnioskodawca swoją pracę lekarską będzie wykonywał w 2015 r. w ramach kontraktu. Do pracy Wnioskodawcy jako lekarza neonatologa będzie należało m.in.:

 1. codzienne badanie pacjentów, ocena ich zdrowia i ewentualne zalecanie badań diagnostycznych, leczenie,
 2. codzienne informowanie matek o stanie zdrowia ich dzieci w trakcie badania,
 3. codzienne prowadzenie dokumentacji medycznej,
 4. wykonywanie różnych zabiegów w określonych sytuacjach medycznych np. intubacja dotchawicza, leczenie oddechem wspomaganym z respiratora, czy leczenie oddechem wspomaganym z nCPAP-u (postępowanie według określonych procedur medycznych),
 5. wykonywanie transfuzji wymiennej w wyniku utrzymującej się hiperbilirubinemii.

Wnioskodawca jest dr nauk med. spec. chorób dzieci neonatologiem. Od ponad 20 lat pracuje na oddziale Noworodkowym Kliniki.

Wnioskodawca pełni również funkcję zastępcy Kierownika tego Oddziału. Od przyszłego roku tj. od stycznia 2015 r. będzie zatrudniony na Oddziale Noworodkowym w wymiarze 1/10 etatu z racji pełnienia funkcji zastępcy kierownika Oddziału oraz na kontrakcie, w ramach którego będzie pracować i wykonywać obowiązki lekarza Oddziału.

Do obowiązków zastępcy Kierownika oddziału należy (w razie nieobecności Kierownika na Oddziale) m.in.:

 1. nadzorowanie pracy lekarzy zatrudnionych na Oddziale,
 2. koordynowanie wykonywanych czynności i ich terminowości przez osoby fizyczne świadczące usługi na rzecz Oddziału,
 3. znajomość i przestrzeganie przepisów np. o ochronie danych osobowych, praw pacjenta, dotyczących dokumentacji medycznej, orzecznictwa lekarskiego, wystawianie recept,
 4. omawianie z lekarzami zatrudnionymi na Oddziale stanu zdrowia pacjentów, uzgadnianie rozpoznań, zakresu badań diagnostycznych i działań terapeutycznych,
 5. bieżące informowanie rodziców, opiekunów o stanie zdrowia hospitalizowanych pacjentów,
 6. kontrolowanie i podpisywanie zamówień na leki, materiały opatrunkowe zgodnie z obowiązującymi w zespole receptariuszem.

Wszystkie ww. działania administracyjne będą wykonywane w ramach 1/10 etatu.

Jednocześnie Wnioskodawca będzie pracować na Oddziale jako lekarz neonatolog, zajmować się pacjentami (noworodkami). Do obowiązków lekarskich Wnioskodawcy będą m.in. należeć:

 1. obecność przy rodzących z obciążonym wywiadem położniczym oraz przy cięciach cesarskich na sali operacyjnej,
 2. badania noworodków bezpośrednio po porodach oraz codzienne, w czasie pobytu na Oddziale,
 3. informowanie matek oraz ojców noworodków o stanie zdrowia ich dzieci,
 4. ocena stanu klinicznego dzieci oraz zalecanie w razie potrzeby badań diagnostycznych i ewentualne wdrażanie leczenia,
 5. wykonywanie badań przesiewowych ultrasonograficznych, ciemieniowych i jamy brzusznej.

Ww. prace lekarskie będą wykonywane w ramach kontraktu.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w charakterze Zastępcy Kierownika Oddziału Noworodkowego, w oczywisty sposób nie odpowiadają czynnościom wykonywanym przez Wnioskodawcę w ramach pracy lekarskiej świadczonej na rzecz Oddziału Noworodkowego w ramach umowy kontraktowej. Wynika to z faktu, że praca w charakterze Zastępcy Kierownika Oddziału Noworodkowego jest pracą ściśle administracyjną, a praca w ramach umowy kontraktowej jest pracą lekarską polegającą na kontakcie z pacjentem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w 2015 r. pracując na Oddziale Noworodkowym na 1/10 etatu, jako zastępca Kierownika i zajmując się w jego ramach organizacją pracy Oddziału, nadzorem nad zespołem lekarskim oraz pielęgniarskim, oraz wykonując w ramach kontraktu pracę lekarską Wnioskodawca będzie mógł przejść na podatek liniowy...
 2. Czy w związku z tym, iż w razie nieobecności Kierownika Oddziału, prace „administracyjne” dotyczące działania Oddziału i zatrudnionego w nim personelu, Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach 1/10 etatu, a pracę lekarską w ramach kontraktu, Wnioskodawca będzie mógł w 2015 r. przejść na podatek liniowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, praca Wnioskodawcy na Oddziale Noworodkowym będzie składała się z części „administracyjnej”, w ramach której Zainteresowany będzie zajmować się różnymi problemami dotyczącymi prawidłowego funkcjonowanie Oddziału oraz pracy lekarskiej gdzie będzie zajmować się pacjentami. Wnioskodawca uważa, że te dwie „składowe” przyszłej pracy na Oddziale Noworodkowym są zdecydowanie różne i dlatego powinien mieć możliwość przejścia na podatek liniowy w 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wnika, że Wnioskodawca swoją pracę lekarską będzie wykonywała w 2015 r. w ramach umowy kontraktowej oraz na podstawie umowy o pracę.

Jak wskazano we wniosku, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w charakterze Zastępcy Kierownika Oddziału Noworodkowego, w oczywisty sposób nie odpowiadają czynnościom wykonywanym przez Wnioskodawcę w ramach pracy lekarskiej świadczonej na rzecz Oddziału Noworodkowego w ramach umowy kontraktowej. Wynika to z faktu, że praca w charakterze Zastępcy Kierownika Oddziału Noworodkowego jest pracą ściśle administracyjną, a praca w ramach umowy kontraktowej jest pracą lekarską polegającą na kontakcie z pacjentem.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca uzyskując w 2015 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług w ramach umowy kontraktowej na rzecz obecnego pracodawcy – w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2015 roku podatkowym wykonywał będzie u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile z zachowaniem terminu złożone zostanie stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Fakt zawarcia w 2015 r. umowy na świadczenie usług medycznych w ramach umowy kontraktowej z podmiotem, z którym Wnioskodawca związany będzie umową o pracę, nie wyklucza możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych w 2015 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

Podsumowując, w 2015 r. pracując na Oddziale Noworodkowym na 1/10 etatu, jako zastępca Kierownika i zajmując się w jego ramach organizacją pracy Oddziału, nadzorem nad zespołem lekarskim oraz pielęgniarskim, natomiast w razie nieobecności Kierownika Oddziału, wykonując w ramach 1/10 etatu prace „administracyjne dotyczące działania Oddziału i zatrudnionego w nim personelu i jednocześnie wykonując w ramach kontraktu pracę lekarską – w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2015 roku podatkowym Wnioskodawca wykonywał będzie u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, Zainteresowany będzie mógł przejść na podatek liniowy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.