ILPB1/415-1222/11-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
W świetle powyżej przedstawionych faktów jeśli będzie miało miejsce świadczenie usług cięcia czyściwa przez założoną spółkę na rzecz indywidualnej działalności, to czy nadal Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, czyli tzw. podatkiem liniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą od 2001 roku. Z tytułu prowadzonej działalności odprowadza podatek liniowy, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach tej działalności zatrudnia do 50 pracowników i wykonuje usługi cięcia odzieży używanej na czyściwo. Zainteresowana sprzedaży dokonuje albo jako gotowe czyściwo, czyli kupuje odzież i ją tnie, albo jako tzw. dawne „uszlachetnianie czynne”, ponieważ odzież używana jest własnością kontrahenta, jest cięta na określone kawałki i wraca ono do tego kontrahenta.

We wrześniu 2011 roku Wnioskodawczyni założyła z dwoma swoimi pracownikami spółkę cywilną. Obaj pozostaną zatrudnieni w indywidualnej działalności Zainteresowanej. Jeden z tych pracowników jest kierownikiem do spraw technicznych, do jego obowiązków należy czuwanie nad stanem technicznym maszyn i urządzeń, przestrzeganie wymaganych terminów konserwacji oraz organizowanie serwisu w przypadku awarii. Drugi jest specjalistą do spraw transportu i logistyki. Jego obowiązki to organizacja transportu bliskiego i dalekiego, organizacja przywozu surowca, wywozu wyrobu gotowego, obliczanie i monitorowanie kosztów związanych z transportem, kontrola czasu pracy kierowców.

W ramach założonej spółki będą świadczone dla Wnioskodawczyni, prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą, usługi cięcia czyściwa, czyli usługi, które Ona też wykonuje w ramach swojej działalności indywidualnej. Obaj pracownicy, z którymi Zainteresowana założyła spółkę w ramach umowy o pracę nie świadczyli i nie będą świadczyli usług cięcia czyściwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W świetle przedstawionych faktów jeśli będzie miało miejsce świadczenie usług cięcia czyściwa przez założoną Spółkę na rzecz indywidualnej działalności, prowadzonej przez Wnioskodawczynię, to czy nadal ma Ona prawo do opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, czyli tzw. podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zachowa Ona prawo do sposobu opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, ponieważ przychody ze świadczenia usług jakie otrzyma w ramach Spółki nie pokrywają się z czynnościami jakie Jej wspólnicy wykonują w ramach stosunku pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodów jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Treść art. 9a ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Stosownie do treści art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w tym samym roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w ramach której wykonuje usługi cięcia odzieży używanej na czyściwo. We wrześniu 2011 roku Zainteresowana założyła z dwoma swoimi pracownikami spółkę cywilną. Obaj pracownicy są zatrudnieni w indywidualnej działalności prowadzonej przez Zainteresowaną. Jeden z tych pracowników jest kierownikiem do spraw technicznych, drugi jest specjalistą do spraw transportu i logistyki.

Wnioskodawczyni podaje, że w ramach założonej spółki będą świadczone usługi cięcia czyściwa, czyli usługi, które Zainteresowana wykonuje w ramach swojej działalności indywidualnej.

Jednakże z treści wniosku wynika, iż obaj pracownicy, z którymi Wnioskodawczyni założyła spółkę w ramach umowy o pracę nie świadczyli i nie będą świadczyli usług cięcia czyściwa.

Wobec powyższego, w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, jeśli w przedmiotowej sprawie będzie miało miejsce świadczenie usług cięcia czyściwa przez założoną Spółkę na rzecz indywidualnej działalności, prowadzonej przez Wnioskodawczynię, to nadal zachowuje Ona prawo do opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.