IBPBI/1/4511-263/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
IBPBI/1/4511-263/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. lekarze
  2. podatek liniowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku opatrzonym datą 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest specjalistą chorób dziecięcych, zatrudnioną na podstawie stosunku pracy na stanowisku starszego asystenta na oddziale niemowlęcym w Szpitalu klinicznym. Ponadto prowadzi działalność gospodarczą w postaci prywatnej praktyki lekarskiej.

W ramach stosunku pracy, do zakresu jej obowiązków (zgodnie z zawartą umową o pracę) należy:

1.staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów powierzonych jej opiece na odcinku niemowlęcym, codzienne ich badanie fizykalne oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy ich wypisie,

2.planowanie leczenia i diagnostyki tych pacjentów,

3.uczestniczenie w obchodach oddziału niemowlęcego prowadzonych przez Kierownika Kliniki Pediatrii,

4.branie udziału w naradach lekarskich i zebraniach naukowych,

5.zapisywanie leków w receptariuszach i przedstawianie ich do podpisu Kierownikowi Kliniki,

6.udzielanie rodzicom dzieci informacji o stanie zdrowia prowadzonych przeze nią pacjentów oddziału niemowlęcego,

7.wykonywanie zabiegów koniecznych w leczeniu i diagnostyce,

8.przestrzeganie zasad etyczno-deontologicznych i sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu udzielania porad medycznych osobom fizycznym w swoim gabinecie pediatrycznym, dyżurów w puncie całodobowej opieki zdrowotnej, pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dyżurów kontraktowych w Szpitalu klinicznym.

W ramach dyżurów lekarskich kontraktowych, na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem, zajmuje się przyjmowaniem skierowanych w trybie nagłym nowych pacjentów na różne odcinki Kliniki Pediatrii w zależności od wieku i objawów, zakładaniem im historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem tych pacjentów w zależności od wyników badania fizykalnego (w tym, wykonywanego przez nią z racji specjalizacji z okulistyki, badania dna oka pod nieobecność etatowego okulisty). Tak więc jej opiece w ramach dyżurów kontraktowych podlegają pacjenci wszystkich odcinków kliniki tzn. dzieci starsze, młodsze, niemowlęta oraz leżące na odcinku gastrologicznym i biegunkowym z zaleconym już leczeniem, a opieka ta polega na interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia. Dodatkowo taką samą opieką obejmuje pacjentów oddziałów dziecięcej laryngologii i chirurgii, gdzie nie ma lekarza dyżurnego.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano, że:

  • Wnioskodawczyni wykonuje swoje zadania wynikające ze stosunku pracy oraz świadczy usługi w postaci kontraktowych dyżurów lekarskich na rzecz tego samego Szpitala,
  • w sytuacji Wnioskodawczyni, stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych
  • leczenie szpitalne, czy sprawowanie dyżurów lekarskich mimo, że często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych, zawierających się w czynności „leczenia”, nie są tożsame.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%...

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskiwane przez nią dochody z tytułu świadczenia kontraktowych dyżurów lekarskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawczyni wyjaśnia, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl art. 9a ust. 2 tej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zatem, jak twierdzi, możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy. Tak więc dopuszczalne jest opodatkowanie podatkiem liniowym przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jeżeli są różne od tych, które są wykonywane w ramach stosunku pracy.

Fakt, że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza) nie oznacza, że świadczenia zdrowotne służące ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem, poradą lekarską i leczeniem (art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) realizowane przez lekarza, jako pracownika lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą mają zawsze ten sam zakres, czy sposób prowadzenia lub ich udzielania.

Twierdzenie, że czynności polegające na przyjmowaniu skierowanych w trybie nagłym nowych pacjentów na wszystkie dziecięce oddziały szpitala w zależności od wieku i objawów, zakładaniu im historii choroby, zlecaniu badań laboratoryjnych i leczeniu tych pacjentów w zależności od wyników badania fizykalnego (w tym, wykonywanych z racji specjalizacji z okulistyki badań dna oka pod nieobecność etatowego okulisty) oraz interwencji medycznej w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia, a także pogorszenia stanu zdrowia pacjentów oddziałów dziecięcej laryngologii i chirurgii są tożsame z czynnościami podejmowanymi w ramach stosunku pracy polegającymi na ogólnej opiece szpitalnej nad pacjentami poprzez m.in. (zgodnie z zakresem czynności wynikającym z umowy o pracę) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji medycznej, przeprowadzanie badań, planowanie leczenia i diagnostyki pacjentów oraz wykonywanie zabiegów z tym związanych, uczestniczenie w obchodach oddziału niemowlęcego, branie udziału w naradach i zebraniach naukowych, zapisywanie leków i informowanie rodziców o stanie zdrowia pacjentów oddziału niemowlęcego jest błędne.

Jak wskazuje Wnioskodawczyni, istotą pracy etatowej na oddziale jest ustalanie planu leczenia i diagnostyki oraz wykonywanie zabiegów z tym związanych, modyfikowanie dawek leków, włączanie nowych leków, umawianie i przeprowadzanie konsultacji, interpretowanie wyników badań i zlecanie kolejnych - przydatnych choremu, prowadzenie wpisów do dokumentacji medycznej. Natomiast istotą pracy na dyżurze lekarskim jest interwencja w sytuacjach zagrażających życiu i przy ewidentnym pogorszeniu stanu zdrowia, a więc nie mieści się w konkretnych ramach czasowych i trudno mówić tu o jakimkolwiek planowaniu.

Jednocześnie należy podkreślić, że pełnienie dyżurów w Klinice Pediatrii w ramach kontraktu a nie w ramach etatu wynika z tego, że w tym drugim przypadku nie byłoby możliwości zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem z powodu zbyt małej liczby lekarzy pediatrów dyżurujących w Szpitalu klinicznym. Taka sytuacja organizacyjna ze względu na cel nadrzędny, jakim jest ochrona zdrowia osób ubezpieczonych, uzyskała akceptację Państwowej Inspekcji Pracy.

Co prawda, w ocenie Wnioskodawczyni, wykonuje ona swoje zadania wynikające ze stosunku pracy oraz świadczy usługi w postaci kontraktowych dyżurów lekarskich na rzecz tego samego Szpitala, jednakże ta okoliczność sama w sobie, jak twierdzi, nie przesądza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej stosowanie opodatkowania z art. 30c ustawy. Wykonywanie przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy, w postaci świadczenia usług polegających na udzielaniu określonych w łączącej strony umowie cywilnoprawnej świadczeń zdrowotnych na rzecz osób do nich uprawnionych, nie odpowiada czynnościom wykonywanym przez lekarza w ramach stosunku pracy, o ile umowa o pracę nie obejmuje, tego rodzaju czynności. Dopiero ustalenie, że świadczone w ten sposób usługi na rzecz szpitala odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy, wyłącza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z tak prowadzonej działalności gospodarczej. W jej sytuacji stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych, a więc trudno uznać, że świadczenie takich usług odpowiada czynnościom wykonywanym w ramach zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Wnioskodawczyni zauważa przy tym, że praca świadczona na podstawie zawartej umowy o pracę, obejmuje ogólną opiekę szpitalną (co jest pojęciem znacznie szerszym). Z kolei lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską nie świadczy usług szpitalnych i nie prowadzi działalności w zakresie szpitalnictwa. Usługi i działalność w tym zakresie prowadzą szpitale. Ponadto samo przyjęcie, że lekarz, co wynika ze specyfiki wykonywanego zawodu, leczy - czy to w ramach stosunku pracy, czy indywidualnej praktyki lekarskiej - prowadziłoby do błędnego twierdzenia, że są to czynności tożsame i odpowiadają sobie nawzajem.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawczyni, usługi zdrowotne świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz szpitala, w którym jest zatrudniony, wyłączają możliwość opodatkowania tak uzyskanych przychodów na podstawie art. 30c ustawy tylko wówczas, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach istniejącego stosunku pracy. Jeżeli natomiast praca świadczona przez lekarza, jako pracownika na rzecz Szpitala, jako pracodawcy, nie obejmuje czynności wchodzących w zakres łączącej obie strony umowy cywilnoprawnej (dyżurów lekarskich), to nie można uznać, że usługi świadczone przez lekarza na rzecz szpitala, nie obejmujące lecznictwa szpitalnego, są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Wnioskodawczyni podkreśla, że sprawowanie dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej, nad pacjentami objętymi opieką szpitalną (w ramach stosunku pracy) nie ma istotnego znaczenia dla zaistnienia przesłanki z art. 9a ust. 3 ustawy, gdyż samo sprawowanie dyżurów kontraktowych polegających na przyjmowaniu skierowanych w trybie nagłym nowych pacjentów na wszystkie (a nie tylko niemowlęcy i nie tylko w klinice pediatrii) dziecięce oddziały szpitala oraz interwencji medycznej w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia, nie może z przyczyn faktycznych odpowiadać czynnościom szpitalnym wykonywanym w ramach stosunku pracy. Wyłączenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, nie dotyczy przecież posiadanych kwalifikacji, uprawnień, czy wypełniania obowiązków koniecznych do wykonywania określonego zawodu, lecz jest ograniczone do konkretnych czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez podatnika świadczącego usługi na rzecz pracodawcy.

Leczenie szpitalne, czy sprawowanie dyżurów lekarskich mimo, że często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych, zawierających się w czynności „leczenia”, nie są tożsame.

Na poparcie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2011 r. Znak: IBPBI/1 /415-1290/10/ESZ.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy). Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 tej ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie, czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnością wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z treści złożonego wniosku wynika, m.in., że Wnioskodawczyni będąca specjalistą chorób dziecięcych prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w postaci prywatnej praktyki lekarskiej. Ponadto jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy na stanowisku starszego asystenta na oddziale niemowlęcym Szpitala klinicznego. W ramach stosunku pracy do zakresu jej obowiązków należy:

1.staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów powierzonych jej opiece na odcinku niemowlęcym, codzienne ich badanie fizykalne oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy ich wypisie,

2.planowanie leczenia i diagnostyki tych pacjentów,

3.uczestniczenie w obchodach oddziału niemowlęcego prowadzonych przez Kierownika Kliniki Pediatrii,

4.branie udziału w naradach lekarskich i zebraniach naukowych,

5.zapisywanie leków w receptariuszach i przedstawianie ich do podpisu Kierownikowi Kliniki,

6.udzielanie rodzicom dzieci informacji o stanie zdrowia prowadzonych przeze nią pacjentów oddziału niemowlęcego,

7.wykonywanie zabiegów koniecznych w leczeniu i diagnostyce,

8.przestrzeganie zasad etyczno-deontologicznych i sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach prywatnej praktyki lekarskiej Wnioskodawczyni uzyskuje przychody z tytułu udzielania porad medycznych osobom fizycznym w swoim gabinecie pediatrycznym, dyżurów w punkcie całodobowej opieki zdrowotnej, pracy w poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dyżurów kontraktowych w Szpitalu klinicznym.

W ramach dyżurów lekarskich kontraktowych, na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem, zajmuje się przyjmowaniem skierowanych w trybie nagłym nowych pacjentów na różne odcinki Kliniki Pediatrii w zależności od wieku i objawów, zakładaniem im historii choroby, zlecaniem badań laboratoryjnych i leczeniem tych pacjentów w zależności od wyników badania fizykalnego (w tym, wykonywanego przez nią z racji specjalizacji z okulistyki, badania dna oka pod nieobecność etatowego okulisty). Tak więc jej opiece w ramach dyżurów kontraktowych podlegają pacjenci wszystkich odcinków kliniki tzn. dzieci starsze, młodsze, niemowlęta oraz leżące na odcinku gastrologicznym i biegunkowym z zaleconym już leczeniem, a opieka ta polega na interwencji w razie nagłego pogorszenia stanu ich zdrowia. Dodatkowo taką samą opieką obejmuję pacjentów oddziałów dziecięcej laryngologii i chirurgii gdzie nie ma lekarza dyżurnego.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w świetle cyt. wyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Przy czym istotne jest faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności ich charakter, a nie ich nazewnictwo. Wnioskodawczyni uważa, że zakres (charakter) pracy wykonywanej na podstawie kontraktu zawartego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ze Szpitalem klinicznym różni się od pracy realizowanej w ramach zawartej ze Szpitalem umowy o pracę, gdyż stosunek pracy nie obejmuje niektórych czynności wykonywanych w ramach dyżurów kontraktowych. Już z samego tego twierdzenia, a contrario, jednoznacznie wynika, że z wyjątkiem ww. niektórych czynności, czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy i prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej są tożsame. Wskazuje na to także zawarte we wniosku stwierdzenie, że leczenie szpitalne, czy sprawowanie dyżurów lekarskich mimo, że często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych (...).

Mając powyższe na względzie, zauważyć należy, że istota interpretacji indywidualnej polega na ocenie przedstawionego we wniosku stanowiska wnioskodawcy w sprawie na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (opisu zdarzenia przyszłego) oraz w odniesieniu do postawionego pytania. Wydając interpretację indywidualną, organ uprawniony nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się wyłącznie na przesłankach i okolicznościach wynikających z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (opisu zdarzenia przyszłego). Zważywszy zatem, że jak wynika z wniosku, czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy są tożsame (z wyjątkiem niektórych czynności), z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tego samego podmiotu (szpitala), to w świetle treści cyt. art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, iż wydając niniejsze rozstrzygnięcie nie wzięto pod uwagę powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, jako wydanej w indywidualnej sprawie podmiotu, który o jej wydanie wystąpił, w odmiennym niż będący przedmiotem wniosku stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.