IBPBI/1/415-90/13/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy najem nieruchomości może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% ? Czy najem nieruchomości można opodatkować podatkiem liniowym?
IBPBI/1/415-90/13/WRzinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. stawki ryczałtu
 3. wynajem
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 25 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości:

 • opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu lokali użytkowych oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów,
 • opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza prowadzić

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2013 wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu lokali użytkowych oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów, a także możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej, jaką Wnioskodawca zamierza prowadzić.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Posiada 1/8 prawa własności kamienicy handlowo - usługowej, które to prawo nabył w ramach inwestowania prywatnych środków finansowych, nie związanych z działalnością gospodarczą. Nieruchomość ta (kamienica) aktualnie jest przedmiotem prac remontowo-budowlanych, zmierzających do poprawienia jej standardu i wydzielenia lokali użytkowych. Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, współwłaściciele dokonają podziału nieruchomości, w taki sposób, iż Wnioskodawcy zostanie przydzielonych kilkanaście lokali użytkowych. Wnioskodawca zamierza wynająć wszystkie przypadające mu lokale użytkowe i będzie otrzymywał z tego tytułu czynsz najmu. Wnioskodawca złożył już oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niemniej jednak planuje, w trakcie roku podatkowego, rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i chciałby wprowadzić udział w ww. nieruchomości do ewidencji środków trwałych, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umów najmu Wnioskodawca, nie będzie uznany za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, nr 361 ze zm.), a osiągane z tyt. najmu przychody, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.)...
 2. Czy w przypadku rozpoczęcia prowadzenia (w trakcie roku podatkowego) działalności gospodarczej i wprowadzenia udziału w przedmiotowej nieruchomości do ewidencji środków trwałych, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca będzie mógł wybrać opodatkowanie w formie tzw. podatku liniowego, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i do dochodów z najmu ww. nieruchomości zastosować stawkę 19%...

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie przyszłym, nie będzie uznany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą; będzie natomiast uprawniony do zaklasyfikowania przyszłych przychodów do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodu są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolniczą działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Stosownie do art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy. poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Mając na uwadze treść art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ww. ustawy, wybór kwalifikacji sposobu rozliczania przychodów w ramach źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza bądź najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, zależy od podatnika. Wnioskodawca nie jest zatem ograniczony ilością wynajmowanych lokali, istotne natomiast jest, iż umowy najmu dotyczyć będą lokali użytkowych, które nie stanowią składników związanych z działalnością gospodarczą. W związku z tym Wnioskodawca uważa, iż przeznaczone do wynajmu lokale użytkowe, nie są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, a najem lokali użytkowych, bez względu na ich liczbę, generować będzie dla Wnioskodawcy, przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem, iż złożył już stosowne oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychody uzyskiwane z tego najmu będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 8,5%.

Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w trakcie roku podatkowego i wprowadzeniu udziału w ww. nieruchomości do ewidencji środków trwałych, będzie mógł wybrać opodatkowanie w formie podatku liniowego, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i do dochodów z najmu ww. nieruchomości zastosować stawkę 19%. Tym samym nie będzie musiał czekać ze zmianą formy opodatkowania do nowego roku podatkowego (aby do dnia 20 stycznia złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania). Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 ww. ustawy, na zasadach podatku linowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Skoro Wnioskodawca nie rozpoczął prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym nie uzyskał jeszcze przychodu z działalności gospodarczej, to gdy w trakcie roku podatkowego będzie ją rozpoczynał i przedmiotowe prawo współwłasności ww. nieruchomości wprowadzi do ewidencji środków, to zdaniem Wnioskodawcy z przepisów wynika jednoznacznie, iż będzie mógł wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy, a tym samym do dochodów z najmu stosować opodatkowanie w formie podatku liniowego bez konieczność czekania ze zmianą formy opodatkowania do nowego roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy).

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższych przepisów wynika, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem.

Zauważyć jednak należy, iż w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, lub najem jest przedmiotem tej działalności to wówczas wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Jednakże warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wskazać również należy, iż przepisy ww. ustawy, nie zwierają żadnych dodatkowych warunków odnośnie możliwości opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym tak istotnych w przedmiotowej sprawie jak dot. ilości lokali, które będą przedmiotem najmu lub wysokości przychodów osiąganych z tego najmu.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, jako współwłaściciel nieruchomości zamierza wynająć wszystkie przypadające mu lokale użytkowe i będzie otrzymywał z tego tytułu czynsz najmu. Wnioskodawca złożył już oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niemniej jednak planuje, w trakcie roku podatkowego, rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i chciałby wprowadzić udział w ww. nieruchomości do ewidencji środków trwałych, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca do czasu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach której będzie dokonywał wynajmu nieruchomości, może od przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku lokali opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na ilość lokali będących przedmiotem najmu, czy też wysokości uzyskanych z tego tytułu przychodów. Jednakże w momencie rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach której będzie dokonywał wynajmu nieruchomości (udziałów w nieruchomości), którą uzna za środek trwały w tej działalności, utraci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie On już bowiem wówczas uzyskiwał przychodów ze źródła przychodów jakim jest najem nieruchomości, lecz z odrębnego źródła przychodów, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej z wynajmu nieruchomości, będących składnikiem majątku związanym z tą działalnością (środkiem trwałym w tej działalności).

Odnosząc się do formy opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z prowadzonej działalności gospodarczej, jaką zamierza rozpocząć zauważyć należy, iż stosownie do treści art. 9a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przy czym, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy). Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9a ust. 4 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż (co do zasady) podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania dochodów z tej działalności. Mogą wybrać tzw. zasady ogólne i opodatkowywać dochody według skali podatkowej, bądź tzw. 19% podatek liniowy. Wyboru w powyższym zakresie należy dokonać do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a wybrana forma opodatkowania obowiązuje także w latach następnych, chyba że podatnik w ustawowym terminie złoży oświadczenie o rezygnacji, bądź wyborze formy liniowej. Jeżeli jednak podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jednocześnie jednak ww. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza przesłankę ograniczającą możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Poza powyższym zastrzeżeniem, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych innych ograniczeń dla możliwości wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego”. W szczególności nie uzależniają możliwości stosowania tej formy opodatkowania od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiaru, czy też prowadzenia tej działalności przez cały rok podatkowy. Bez znaczenia także dla kwestii wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje fakt, czy podatnik wcześniej uzyskiwał przychody z odrębnego źródła przychodów, tj. najmu nieruchomości (nawet opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu z najmu).

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym,

po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca będzie wynajmował wskazane we wniosku nieruchomości (udziały w nieruchomości), będzie mógł wybrać „podatek liniowy”, jako formę opodatkowania tej działalności, o ile w ustawowym terminie złoży skutecznie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i nie wystąpią u Niego ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania, o których mowa w cyt. art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.