IBPBI/1/415-824/12/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy tracąc prawo do opodatkowania podatkiem liniowym w 2011r. Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania z tego opodatkowania na podstawie oświadczenia złożonego w styczniu 2011r. w 2012r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 11 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (gabinet lekarski), opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W dniu 17 stycznia 2011 r. złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze „podatku liniowego”, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. W miesiącu wrześniu Wnioskodawczyni wykonała usługę medyczną na rzecz byłego pracodawcy co spowodowało, że w 2011 r. utraciła prawo do opodatkowania w ww. formie. Uzyskane w 2011 r. dochody Wnioskodawczyni rozliczyła wg zasad ogólnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy tracąc prawo do opodatkowania podatkiem liniowym w 2011 r. Wnioskodawczyni ma prawo do korzystania z tej formy opodatkowania w 2012 r., na podstawie oświadczenia złożonego w styczniu 2011 r., którego nie zmieniła...

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wprawdzie o utracie prawa do opodatkowania, ale nie przekreśla mocy złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania w latach następnych. Skoro w 2012 r. Wnioskodawczyni nie wykonuje usług na rzecz (byłego) pracodawcy, zatem nie zachodzą przesłanki do utraty prawa do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w 2012 r. Na zasadzie kontynuacji złożonego oświadczenia Wnioskodawczyni uważa, że może być opodatkowana wg stawki liniowej. Utrata prawa do opodatkowania stawką liniową jest ograniczona wyłącznie do 2011 r., a w następnym roku Wnioskodawczyni ma nadal prawo do stosowania stawki liniowej na zasadzie kontynuacji.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl natomiast art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Przy czym, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (gabinet lekarski). W dniu 17 stycznia 2011 r. złożyła oświadczenie o wyborze tzw. podatku liniowego, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. We wrześniu 2011 r. wykonała usługę medyczną na rzecz byłego pracodawcy, co skutkowało utratą prawa do opodatkowania „podatkiem liniowym” uzyskanych w 2011 r. dochodów.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób niewątpliwy statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy, bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte i nie utracone, a więc ust. 4 ww. przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do takich sytuacji, w których w roku poprzednim podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym i prawa do korzystania z opodatkowania w tej formie nie utracił.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawczyni w 2011 r. utraciła prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych w tym roku tzw. podatkiem liniowym (z czym związana była powinność opodatkowania dochodów na tzw. zasadach ogólnych), to w sytuacji nie istnienia w 2012 r. przeszkód do korzystania z opodatkowania w tej formie, koniecznym było dokonanie wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie. Skoro wyboru takiego Wnioskodawczyni w 2012 r. nie dokonała, brak jest podstaw prawnych do korzystania w 2012r. z tej formy opodatkowania.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawczyni, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.