IBPBI/1/415-411/13/KB | Interpretacja indywidualna

-możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
-możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia
IBPBI/1/415-411/13/KBinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 22 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

  • możliwości korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
  • możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania

dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednym z trzech wspólników spółki jawnej. Jego udział w zysku tej spółki wynosi 45%. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 11 marca 2009 r. (dalej: „Zezwolenie”). Działalność ta obejmuje produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych oraz produkcje wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. Pierwsza część inwestycji na terenie SSE została oddana do użytku końcem 2010 r. (31 grudnia 2010 r.), zaś pierwszy przychód z działalności na terenie SSE spółka osiągnęła w 2011 r. Spółka zanotowała stratę na działalności na terenie SSE, określonej w posiadanym Zezwoleniu (dalej: „działalność strefowa”). Spółka prowadzi także działalność gospodarczą, która nie jest objęta zezwoleniem. Wnioskodawca od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku, na podstawie oświadczenia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu 19 stycznia 2009 r., opodatkowuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu osiągania dochodów w ramach działalności strefowej począwszy od roku, w którym złoży rezygnację z opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Czy po okresie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (będąc opodatkowaną wg progresywnej skali podatkowej), Wnioskodawca będzie mógł ponownie wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ww. ustawy, nie narażając się przy tym na konieczność zapłaty podatku od dochodów zwolnionych w latach, gdy był opodatkowana wg progresywnej skali podatkowej i korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności w SSE...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, rezygnacja z metody opodatkowania uregulowanej w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), w przewidzianym przepisami prawa terminie (tj. do 20 stycznia roku podatkowego) i tym samym wybór opodatkowania na zasadach ogólnych, daje Mu prawo do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, na podstawie art. 21 ust. l pkt 63a ustawy o PIT począwszy od roku, w którym dokona zmiany.

Podatek liniowy a zwolnienie z art. 21 ust.1 pkt 63a ustawy o PIT.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie może jednocześnie wybrać formy opodatkowania określonej w art. 30c ustawy o PIT (wg liniowej stawki 19%) i korzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodów osiąganych na terenie SSE z tytułu prowadzonej tam działalności gospodarczej. Zakazuje tego dyspozycja art. 21 ust.1 pkt 63a ustawy o PIT. Jeżeli jednak podatnik zrezygnuje z opodatkowania podatkiem liniowym, na co pozwala art. 9a ust. 4 ustawy o PIT, odzyska prawo do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach Zezwolenia, na podstawie art. 21 ust. l pkt 63a ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, celem regulacji art. 20 z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, dalej: „ustawa o zmianie PIT”), nie było bowiem trwałe pozbawienie podatników, opodatkowujących w którymś momencie czasu prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą podatkiem liniowym, prawa do skorzystania z określonych ulg i zwolnień, lecz wyeliminowanie możliwości jednoczesnego korzystania z podatku liniowego oraz innych preferencji podatkowych, co stałoby w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości podatkowej. Wybór innej metody opodatkowania usuwa to zagrożenie i tym samym pozwala na korzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, po okresie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania PIT, będzie mógł ponownie wybrać metodę opodatkowania określoną w art. 30c ustawy o PIT i nie będzie przy tym musiał zapłacić podatku od dochodów zwolnionych w latach, gdy był opodatkowany wg progresywnej skali podatkowej i korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 63a ustawy o PIT.

Możliwość ponownego wyboru podatku liniowego

Art. 30c ustawy o PIT, określa jeden z czterech przewidzianych przez przepisy prawa sposobów opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Ustanawiając więcej niż jedną metodę opodatkowania, z których każda charakteryzuje się określonymi korzyściami i obowiązkami, ustawodawca chciał umożliwić podatnikom pewny wybór takiego sposobu opodatkowania, który jest w ich ocenie najkorzystniejszy. Nie zakazał im przy tym dokonywania zmian tych metod w kolejnych latach podatkowych, oczywiście po spełnieniu określonych warunków, uregulowanych w odrębnych przepisach. W przypadku podatku liniowego, jeżeli nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek, określonych w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT, brak jest podstaw do zakazania Wnioskodawcy wyboru tej metody, również w sytuacji, gdy korzystał w poprzednich latach podatkowych ze zwolnienia z opodatkowania PIT na podstawie Zezwolenia. W takim bowiem przypadku nie będzie miała zastosowania regulacja art. 20 ustawy o zmianie PIT, na mocy której podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym muszą opodatkować dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE bez żadnych preferencji podatkowych według 19% stawki nie mając prawa do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT. Wnioskodawca będzie więc mógł wybrać formę opodatkowania określoną w art. 30c ustawy o PIT, po spełnieniu wymogu formalnego, tj. złożeniu pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego, do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest także jakichkolwiek regulacji prawnych, które nakładałyby na Niego po ponownym wyborze opodatkowania podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PIT, obowiązek zapłaty podatku od dochodów zwolnionych w latach, gdy był opodatkowany wg progresywnej skali podatkowej i korzystał względem działalności strefowej ze zwolnienia z opodatkowania PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia,

w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.