2461-IBPB-1-1.4511.577.2016.1.WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarcze w formie podatku liniowego Czy poniesione koszty związane z remontem budynku są kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 października 2016 r. (data wpływu do Organu 18 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej w 2016 r. działalności gospodarczej w formie tzw. podatku liniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z prowadzonej w 2016 r. działalności gospodarczej w formie tzw. podatku liniowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 1 sierpnia 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług prawniczych. Jednocześnie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Sp. z o.o. (dalej również: „Spółka X”). Umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2014 r., a następnie przedłużona do 31 grudnia 2015 r.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca zdecydował się na wybór opodatkowania dochodu z tej działalności na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Jednak po konsultacjach z biurem rachunkowym podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania dochodu od 2015 r. i wyborze opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania Wnioskodawca złożył poprzez platformę elektroniczną Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”) 11 stycznia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie, iż rejestracja zmian się powiodła. W związku z planowaną zmianą miejsca zamieszkania Wnioskodawca rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę ze Spółką ze skutkiem na dzień 31 października 2015 r.

Jednocześnie, ze związku z faktem, że wykonywał pracę na rzecz Spółki od lutego 2012 r. i był zaangażowany m.in. w realizację jednego z projektów, który właśnie był w końcowej fazie, Spółka zaproponowała mu kontynuowanie współpracy przy tym projekcie, ale na podstawie umowy o świadczenie usług i na zasadach w niej wskazanych.

W dniu 29 października 2015 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę o świadczenie pomocy prawnej w zakresie realizacji wyżej wskazanego projektu. Umowa ta przewidywała obowiązek świadczenia usług w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. Umowa została prawidłowo wykonana przez każdą ze stron, a Wnioskodawca otrzymał umówione wynagrodzenie. Pierwszy przychód z tytułu wskazanej umowy osiągnął 30 listopada 2015 r. Kolejne wypłaty wynagrodzenia były realizowane co miesiąc, aż do kwietnia 2016 r. (wynagrodzenie za usługi świadczone w marcu 2016 r.).

W związku z uzyskaniem z działalności gospodarczej w roku podatkowym 2015 przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, tj. Spółki, Wnioskodawca utracił w tym roku podatkowym prawo do opodatkowania dochodu podatkiem liniowym.

Podatnik zamierzał skorzystać z prawa do opodatkowania dochodu podatkiem linowym w 2016 r.

Wnioskodawca nie składał oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym, jak również nie składał ponownie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodu uzyskanego w 2016 r. i latach następnych tym podatkiem. Podatnik nie dokonał również wyboru form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W jego ocenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie złożone 11 stycznia 2015 r. nadal wywierało skutki prawne i upoważniało Podatnika do opodatkowania dochodu podatkiem liniowym w latach następnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wybór sposobu opodatkowania dochodu tzw. podatkiem liniowym dokonany przez Wnioskodawcę w oświadczeniu złożonym 11 stycznia 2015 r. dotyczy również 2016 r. i lat następnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof): „Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. [...] Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: „Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej. 2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej”. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4) tej ustawy wpisowi do CEIDG podlega również przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rezygnacji z wybranej formy opodatkowania.

Zatem Podatnik, składając oświadczenie, o którym mowa powyżej poprzez platformę CEIDG w dniu 11 stycznia 2015 r., skutecznie dokonał wyboru opodatkowania dochodu uzyskanego w 2015 r. podatkiem liniowym.

W związku z uzyskaniem w roku podatkowym 2015 przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 3 updof Wnioskodawca utracił prawo do opodatkowania dochodu osiągniętego w roku 2015 podatkiem liniowym.

Podatnik w 2016 r. również zamierzał skorzystać z prawa do opodatkowania dochodu podatkiem liniowym, jednak mając na uwadze treść art. 9a ust. 4 updof, nie złożył ponownie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 updof: Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wskazać należy, iż zgodnie z cytowanym przepisem jak i orzecznictwem dokonany przez podatnika wybór formy opodatkowania pozostaje aktualny, dopóki podatnik nie złoży wymaganego prawem oświadczenia o rezygnacji z tej formy opodatkowania, albo wyboru form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 29 maja 2014 r., sygn. akt: I SA/OI 323/14.

Jednocześnie w orzecznictwie podkreśla się, że wybór sposobu opodatkowania oraz zmiana tego wyboru są aktami o istotnym znaczeniu zarówno dla podatnika jak i organów podatkowych. Wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym, jak i rezygnacja z tego sposobu opodatkowania muszą się opierać na jednoznacznych oświadczeniach woli składanych w terminach wskazanych przez ustawę. W tym zakresie winny obowiązywać jasne i jednoznaczne reguły. Zatem dopóki podatnik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym (albo wyboru form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym), dokonany przez niego uprzednio wybór sposobu opodatkowania pozostaje nadal aktualny, a podatnik ma prawo oczekiwać, że jeżeli uzyska dochody z działalności gospodarczej zostaną one opodatkowane według jednolitej 19% stawki podatkowej. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt: III SA/Wa 2568/10.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dokonany przez niego wybór formy opodatkowania podatkiem liniowym dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2015 jest nadal aktualny i zachowuje prawo do opodatkowania podatkiem liniowym przychodów osiągniętych w 2016 r. i latach następnych. Natomiast niemożliwość skorzystania z tego uprawnienia w 2015 r., z uwagi na spełnienie przesłanek wskazanych w art. 9a ust. 3 udpof nie ma wpływu na ważność oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodu podatkiem liniowym, złożonego przez Podatnika w dniu 11 stycznia 2015 roku. Żaden przepis nie wskazuje, że oświadczenie podatnika w tym zakresie wygasa czy traci ważność z uwagi na spełnienie przesłanek art. 9a ust. 3 updof. Co więcej, żaden przepis nie przewiduje możliwości wygaśnięcia tego oświadczenia. Wręcz przeciwnie udpof wskazuje jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podatnik mógł opodatkować dochód w inny sposób.

Podatnik nie złożył oświadczenia o rezygnacji z wybranej formy opodatkowania, nie dokonał również wyboru form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, więc nie spełnił żadnej z przesłanek zmiany formy opodatkowania jego dochodów. W związku z tym nie miał on również obowiązku ponownego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym w 2016 r. i latach następnych.

Zatem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że złożone przez niego oświadczenie w dniu 11 stycznia 2015 r. o wyborze formy opodatkowania dochodu podatkiem liniowym znajduje również zastosowanie do dochodu osiągniętego w roku 2016 i latach następnych i może on opodatkować ten dochód podatkiem liniowym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przy czym, zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 30c ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Stosownie do art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika w szczególności, że Wnioskodawca 11 stycznia 2015 r. wybrał „podatek liniowy”, jako formę opodatkowania rozpoczętej 1 sierpnia 2014 r. działalności gospodarczej. W 2015 r. utracił jednak, jak twierdzi, prawo do korzystania z tej formy opodatkowania z uwagi na uzyskanie przychodu ze świadczenia od 1 listopada 2015 r. usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym stosunek pracy ustał 31 października 2015 r. (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej i została uznana za element przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego). Wnioskodawca nie złożył ponadto w urzędzie skarbowym, oświadczenia o wyborze na 2016 r. formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca utracił prawo do opodatkowania prowadzonej w 2015 r. działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, to z chwilą tej utraty zgodnie z cyt. art. 9a ust. 3, obowiązany był do opodatkowania uzyskanych dochodów wg określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skali podatkowej, a więc na tzw. zasadach ogólnych. Oznacza to zarazem, że wybrana 11 stycznia 2015 r. metoda opodatkowania uległa zmianie. Z tej też przyczyny dokonany 11 stycznia 2015 r. wybór formy opodatkowania nie jest już skuteczny w następnych latach podatkowych. W 2016 r. Wnioskodawca jest zatem obowiązany stosować „zasady ogólne”, jako formę opodatkowania prowadzonej w tym roku działalności gospodarczej, zważywszy przy tym, że w terminie do 20 stycznia 2016 r. nie zawiadomił właściwego organu podatkowego o korzystaniu z innej formy opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków zauważyć należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podatników w odmiennym niż będący przedmiotem niniejszego wniosku stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.