1061-IPTPB1.4511.38.2016.2.DJD | Interpretacja indywidualna

Możliwość wyboru w roku podatkowym 2016 i w latach następnych formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym?
1061-IPTPB1.4511.38.2016.2.DJDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. pracodawca
 4. umowa o pracę
 5. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności ochroniarskiej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności ochroniarskiej 19% podatkiem liniowym.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.38.2016.1.DJD, na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 10 lutego 2016 r. (data doręczenia 15 lutego 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), nadanym w dniu 19 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 6 sierpnia 2001 r. rozpoczął działalność gospodarczą (ochroniarską) o kodzie PKD 80.10.Z. pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „...” ... z siedzibą w .... W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej podjął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy ... – na umowę o pracę – pełny etat od 2 kwietnia 2003 r. do 30 listopada 2013 r. oraz na pół etatu od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2015 r. jako strażnik Straży Miejskiej i wykonywał jednocześnie usługi na rzecz pracodawcy w formie: ochrony fizycznej imprez artystycznych, monitorowania sygnałów alarmowych i monitorowania kamer. Po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy ..., tj. 30 kwietnia 2015 r., nadal wykonuje ww. usługi na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawca dotychczas płacił podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. (tj. do odejścia z pracy) u byłego pracodawcy – Urząd Miasta i Gminy w ... – pracował na 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę. W okresie tym pracował na stanowisku strażnika miejskiego, do którego obowiązków należało:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • kontrola ruchu drogowego,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień,
 • egzekwowanie przepisów wynikających z aktów prawa miejscowego, legitymowanie osób, ujęcia osób stwarzających zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzkiego,
 • dokonywanie kontroli osobistej i przeszukiwanie bagażu w określonych przypadkach,
 • nakładanie mandatów karnych oraz kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu,
 • unieruchamianie oraz usuwanie pojazdów.

Natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonywał w 2015 r. na rzecz pracodawcy usługi polegające na konserwacji monitoringu miejskiego oraz monitorowaniu lokalnego systemu alarmowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w ... – kod PKD 80.20.Z. Wnioskodawca w dniu 18 stycznia 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w ... złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej – podatek liniowy (19%) – wpłaty zaliczki miesięczne. Rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę dokumentacji rachunkowej to podatkowa księga przychodów i rozchodów. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza do 31 grudnia 2015 r. opodatkowana była na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca miał wątpliwości, czy może korzystać z tej formy opodatkowania – podatek liniowy (19%) z uwagi na trwające wówczas zatrudnienie – od. 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. w Straży Miejskiej. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należało złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. W tym przypadku do 20 stycznia 2015 r.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że przychody ze świadczenia usług w 2015 r. dla pracodawcy nie odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w roku podatkowym 2016 i w latach następnych Wnioskodawca może wybrać formę opodatkowania – podatek liniowy (19%)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego. Natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, może wybrać formę opodatkowania – podatek liniowy (19%), gdyż pracę u byłego pracodawcy zakończył w dniu 30 kwietnia 2015 r., a za 2015 r. nie składał oświadczenia o rozliczeniu się w formie podatku liniowego. Oświadczenie takie Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym w ... w dniu 18 stycznia 2016 r. – o wyborze w roku podatkowym 2016 formy opodatkowania – podatek liniowy (19%).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że może korzystać z opodatkowania w 2016 r. w formie podatku liniowego (19%), gdyż zgodnie z zapisem art. 9a ust. 2 może wybrać sposób opodatkowania podatkiem liniowym, ponieważ wykonywane przez Niego usługi na rzecz byłego pracodawcy (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) nie odpowiadały czynnościom, które wykonywał w ramach stosunku pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, źródłem przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, co do zasady, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 2001 r. działalność gospodarczą w zakresie ochrony. Poza tym, pracował jako strażnik Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy ... zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat od kwietnia 2003 r. do końca listopada 2013 r., a dalej na pół etatu do końca kwietnia 2015 r. Do obowiązków Wnioskodawcy na stanowisku strażnika miejskiego należały: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrola ruchu drogowego, doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień, egzekwowanie przepisów wynikających z aktów prawa miejscowego, legitymowanie osób, ujmowanie osób stwarzających zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzkiego, dokonywanie kontroli osobistej i przeszukiwanie bagażu w określonych przypadkach, nakładanie mandatów karnych oraz kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu, unieruchamianie oraz usuwanie pojazdów. W ww. okresach Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz pracodawcy w formie ochrony fizycznej imprez artystycznych oraz polegające na konserwacji monitoringu miejskiego oraz monitorowaniu lokalnego systemu alarmowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w .... Przychody ze świadczenia usług w 2015 r. na rzecz pracodawcy nie odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Po zakończeniu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy ..., nadal wykonuje ww. usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy nie były tożsame i nie odpowiadały czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał w 2015 r. w ramach stosunku pracy, to może skorzystać z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej według 19% stawki na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.