0114-KDIP3-1.4011.169.2017.1.ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od wielu lat jest pracownikiem spółki kapitałowej („Spółka”). W tym również w 2016 roku był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Do obowiązków Wnioskodawcy wykonywanych na podstawie umowy o pracę w 2016 r. należało wykonywanie m.in. następujących czynności:

 • nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • udział we wdrażaniu i monitorowaniu programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • ocena ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • podejmowanie działań dla obniżenia poziomu ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • czynności doradcze,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 • podejmowanie działań pokontrolnych lub poaudytowych,
 • przekazywanie informacji do Urzędu Transportu Kolejowego,
 • oraz inne czynności polegające na nadzorze i koordynacji.

W marcu 2016 roku Wnioskodawca założył działalność gospodarczą i złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT, tj. opodatkowania podatkiem liniowym według stawki 19%.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umowę o świadczenie usług, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Zawarta przez Spółkę z Wnioskodawcą umowa o pracę nie została rozwiązana - Wnioskodawcy udzielono jedynie urlopu bezpłatnego na ustalony okres. Obecnie z uwagi na udzielony urlop bezpłatny Wnioskodawca nie wykonuje ww. czynności na podstawie umowy o pracę.

Zarówno w 2016 r., jak i obecnie Wnioskodawca na podstawie umowy o świadczenie usług wykonuje czynności polegające w szczególności, lecz nie wyłącznie na:

 • nadzorze nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • podejmowaniu działań w obszarze obniżenia poziomu ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • czynnościach doradczych, wsparcia technicznego, udziale w przygotowaniu i realizacji polityk Spółki,
 • czynnościach kontrolnych,
 • nadzorze nad poszczególnymi biurami Spółki, w tym m.in. Biurem Bezpieczeństwa, Biurem Realizacji Przewozów, Biurem Utrzymania Pociągów, Biurem Infrastruktury, Biurem Taboru, Biurem Dyspozytury Głównej,
 • współpracy i wymianie informacji pomiędzy Spółką a Urzędem Transportu Kolejowego,
 • oraz inne czynności polegające na nadzorze i koordynacji.

Uzyskane w 2016 r. dochody Wnioskodawca rozliczył według zasad ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT.

Wnioskodawca nie złożył ponownego oświadczenia o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy?
 2. Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłowe, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. nie przysługiwało mu prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, ze względu na fakt rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Spółki odpowiadającego czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał w tym samym roku podatkowym na rzecz Spółki również w ramach stosunku pracy.
 2. nie przysługuje mu prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, ze względu na fakt utraty prawa do opodatkowania podatkiem liniowym w 2016 r. i niezgłoszenia w terminie do 20 stycznia 2017 r. oświadczenia o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

W myśl art. 9a ust. 1 Ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 Ustawy o PIT.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od wielu lat, w tym również w 2016 roku był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Do obowiązków Wnioskodawcy wykonywanych na podstawie umowy o pracę w 2016 r. należało wykonywanie m.in. następujących czynności:

 • nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • udział we wdrażaniu i monitorowaniu programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • ocena ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • podejmowanie działań dla obniżenia poziomu ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • czynności doradcze,
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 • podejmowanie działań pokontrolnych lub poaudytowych,
 • przekazywanie informacji do Urzędu Transportu Kolejowego,

oraz inne czynności polegające na nadzorze i koordynacji.

W marcu 2016 roku Wnioskodawca założył działalność gospodarczą i złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT, tj. opodatkowania podatkiem liniowym według stawki 19%. W dniu 15 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umowę o świadczenie usług, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Zawarta przez Spółkę z Wnioskodawcą umowa o pracę nie została rozwiązana - Wnioskodawcy udzielono jedynie urlopu bezpłatnego na ustalony okres. Obecnie z uwagi na udzielony urlop bezpłatny Wnioskodawca nie wykonuje ww. czynności na podstawie umowy o pracę.

Zarówno w 2016 r., jak i obecnie Wnioskodawca na podstawie umowy o świadczenie usług wykonuje czynności polegające w szczególności, lecz nie wyłącznie na:

 • nadzorze nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • podejmowaniu działań w obszarze obniżenia poziomu ryzyka technicznego i operacyjnego,
 • czynnościach doradczych, wsparciu technicznego, udziale w przygotowaniu i realizacji polityki Spółki,
 • czynnościach kontrolnych,
 • nadzorze nad poszczególnymi biurami Spółki, w tym m.in. Biurem Bezpieczeństwa, Biurem Realizacji Przewozów, Biurem Utrzymania Pociągów, Biurem Infrastruktury, Biurem Taboru, Biurem Dyspozytury Głównej,
 • współpracy i wymianie informacji pomiędzy Spółką a Urzędem Transportu Kolejowego,

oraz inne czynności polegające na nadzorze i koordynacji.

W ocenie Wnioskodawcy czynności wykonywane w 2016 r. w ramach umowy o świadczenie usług odpowiadały czynnościom wykonywanym w 2016 r. w ramach istniejącego stosunku pracy, a więc obowiązkom wynikającym z łączącej Wnioskodawcę jako pracownika i Spółkę jako pracodawcę umowy o pracę.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym zaszły okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 Ustawy o PIT - przychody które Wnioskodawca osiągał w 2016 r. ze świadczenia usług na rzecz Spółki stanowiły przychody ze świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, ze względu na fakt rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Spółki odpowiadającego czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał w tym samym roku podatkowym na rzecz Spółki również w ramach stosunku pracy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Na mocy art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W marcu 2016 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze tzw. podatku liniowego jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w 2016 r. Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, co skutkowało utratą prawa do opodatkowania „podatkiem liniowym” dochodów uzyskanych w 2016 r. Uzyskane w 2016 r. dochody Wnioskodawca rozliczył według zasad ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte i nie utracone. W konsekwencji art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których w poprzednim roku podatkowym podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym i prawa do korzystania z opodatkowania w tej formie nie utracił.

W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca w 2016 r. utracił prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych w tym roku tzw. podatkiem liniowym, to w sytuacji nie istnienia w 2017 r. przeszkód do korzystania z opodatkowania w tej formie, koniecznym było dokonanie wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie określonym w art. 9a ust. 2 Ustawy o PIT. Skoro wyboru takiego Wnioskodawca nie dokonał w terminie do 20 stycznia 2017 r., brak jest podstaw prawnych do korzystania w 2017 r. z formy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 14 czerwca 2013 r. nr IPPB1/415-494/13-2/JB,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 5 października 2012 r. nr IBPBI/1/415-824/12/ŚS.

Reasumując, w przypadku uznania stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na pytanie nr 1 za prawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należy również uznać za prawidłowe w zakresie w jakim nie przysługuje mu prawo do opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c Ustawy o PIT (podatkiem liniowym) w rozliczeniu za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, w którym rozpoczął świadczenie usług na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, ze względu na fakt utraty prawa do opodatkowania podatkiem liniowym w 2016 r. i niezgłoszenia w terminie do 20 stycznia 2017 r. oświadczenia o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.