0111-KDIB2-3.4011.310.2017.4.AZE | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm., dalej: „PITU”), a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PITU?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU (tzw. podatkiem liniowym)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 grudnia 2017 r., który wpłynął do tut. Organu 28 grudnia 2017 r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 2 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 stycznia 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.310.2017.1.SK, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, co też nastąpiło 2 lutego 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma zamiar zawrzeć od 1 stycznia 2018 r. ze spółką X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) kontrakt menedżerski (umowa cywilnoprawna) na podstawie którego będzie zarządzał wybranym obszarem działalności Spółki we wskazanym w kontrakcie menedżerskim zakresie.

W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawcy zgodnie z ww. kontraktem menedżerskim obejmuje:

 1. zarządzanie zespołem redakcji: kierowanie, motywowanie, monitorowanie, koordynowanie, organizowanie czasu pracy, w tym odpowiedzialność za zespół w powyższym zakresie;
 2. kierowanie Tytułem;
 3. reprezentowanie Tytułu w kontaktach zewnętrznych;
 4. odpowiedzialność za produkcję treści do wszystkich kanałów online (mobile, online, social media, media +, wideo ramówka;
 5. odpowiedzialność za zawartość merytoryczną poszczególnych produktów online, jak i kolejność jej dystrybucji;
 6. wyznaczanie zadań dla poszczególnych dziennikarzy z działów wspólnych: Sport, Kultura, Foto, Miejski, Magazyn, Subregiony, Wokół miasta K oraz operatorów wideo w zakresie produkcji treści online, z zachowaniem zasady online first, print last w porozumieniu z Redaktorami Naczelnymi;
 7. ustalanie sposobu promocji treści SEO (współpraca z SEO Specialist, Kierownik Online, Wydawcy);
 8. zarządzanie budżetem personalnym pracowników Newsroomu;
 9. odpowiedzialność za ramówkę wideo Oddziału (...) - współpracę w tym zakresie z Flexi Team (BR);
 10. odpowiedzialność za kompetencje online i multimedia i ich rozwój wśród pracowników Redakcji;
 11. odpowiedzialność za stabilne, równomierne rozłożenie ruchu w ciągu miesiąca (monitoring i kontrola dziennej realizacji ruchu w serwisach - dostarczanie efektywnego produktu dla Reklamy).

Kontrakt ten będzie regulował w szczególności: (i) zakres obowiązków, (ii) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, (iii) termin płatności wynagrodzenia, (iv) okres wypowiedzenia, (v) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera, (vi) zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.

Zgodnie z funkcjonującym modelem zatrudniania w Spółce kadry menedżerskiej współpraca zasadniczo jest dwutorowa, tzn. kadra menedżerska zarządza Spółką w ramach kontraktów menedżerskich, z tym zastrzeżeniem, że obejmują one wyłącznie czynności o charakterze zarządczym. Jednocześnie, niektórzy menedżerowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma- firma).

Na podstawie umowy doradczej, Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradztwa gospodarczego na rzecz Spółki. W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawcy na podstawie ww. umowy doradczej będzie następujący:

 1. współpraca z Zarządem Oddziału Spółki w celu rozwijania wydawnictwa;
 2. sporządzanie utworów przeznaczonych do publikacji na łamach Tytułu;
 3. realizacja ustalonej koncepcji, projektów redakcyjnych oraz strategii rozwoju Tytułu;
 4. wsparcie w zakresie terminowej i poprawnej realizacji wydań Tytułu;
 5. zapewnienie rozwoju strony internetowej Tytułu we współpracy z innymi działami;
 6. wsparcie w zakresie prawidłowego funkcjonowania działów redakcyjnych;
 7. wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji dziennikarzy zatrudnionych w działach redakcyjnych;
 8. współpraca z innymi działami w celu rozwijania sprzedaży egzemplarzowej Tytułu oraz przychodów pochodzących z reklam i ogłoszeń;
 9. dbałość o wzrost liczby unikalnych użytkowników i odsłon strony www.

Zawarta ze Spółką Umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: (i) zakres świadczeń, (ii) kwestie miesięcznego wynagrodzenia (iii) okres wypowiedzenia, (iv) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (v) okres trwania umowy, (vi) poufność, (vii) zakaz konkurencji, (viii) kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własny rachunek oraz własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona.

Wnioskodawca planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył także usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Zarówno usługi o charakterze zarządczym, jak i usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca zobowiąże się w obu przypadkach do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie Spółki w wybranym przez siebie czasie.

Wnioskodawca obecnie wykonuje czynności w ramach stosunku pracy na rzecz Spółki, na podstawie umowy o pracę, która zostanie rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 r.

Należy również wskazać, że model zatrudniania kadry menedżerskiej polegający na dwutorowości współpracy Wnioskodawcy ze Spółką odpowiada praktyce gospodarczej.W ramach kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawca będzie bowiem pełnił swoje funkcje jako menadżer odpowiedzialny za wybrany obszar działalności Spółki we wskazanym w kontrakcie menedżerskim zakresie, natomiast czynności o charakterze doradczym będą świadczone na podstawie odrębnej umowy - umowy doradczej zawartej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (umowa firma-firma), która w sposób szczegółowy będzie określała zakres świadczonych usług oraz zasady ich świadczenia.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c PITU.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Organu 2 lutego 2018 r. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie jest członkiem zarządu Spółki X Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm., dalej: „PITU”), a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PITU?
 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU (tzw. podatkiem liniowym)?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ust. 1 PITU.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 PITU, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Stosownie natomiast do art. 5a pkt 6 PITU, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU.

Jak wskazuje Minister Finansów w ogólnej interpretacji prawa z dnia 31 maja 2010 r. sygn. DD2/033/95/KBF/10/403: „przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze wymienione zostały przez ustawodawcę w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie ustawodawca określił, iż również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej należy zaklasyfikować do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska w sprawie.

Definiując pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawodawca określił charakter tej działalności (jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły) przy jednoczesnym uwarunkowaniu, iż przychody z tej działalności nie są zaliczane do innych przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w ustawie, czyli m.in. z działalności wykonywanej osobiście.

Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna, w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą.”

A zatem w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy uznać za Ministrem Finansów, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu określonych w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 PITU, dochód Wnioskodawcy z tytułu kontraktu menedżerskiego podlegać będzie opodatkowaniu według skali, zgodnie z art. 27 ust. 1 PITU.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne wydane w podobnych stanach faktycznych: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB1/4511-1301/15-2/MM), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r. (sygn. IPPB1/415-1268/14-2/MS1), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. IPPB1/415-424/14-3/IF).

W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 PITU.

Ad. 2.

Wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU (tzw. podatkiem liniowym), uwzględniając że Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Powyższe wynika, w opinii Wnioskodawcy, z następujących przepisów prawa:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PITU, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z przywołaną już treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 PITU, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU. Zgodnie z art. 5b ust. 1 PITU za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (ii) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (iii) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z literalnej treści art. 5b ust. 1 PITU, niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na potrzeby PITU jako pozarolnicza działalność gospodarcza, jeśli tylko dana aktywność podatnika spełnia pozytywną część definicji działalności gospodarczej.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 PITU, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 PITU, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego), usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 PITU. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 PITU, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 PIT wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy. A zatem, ww. ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, gdyż obecnie łączący go ze Spółką stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 grudnia 2017 r., natomiast świadczenie usług doradczych w ramach działalności gospodarczej rozpocznie od 1 stycznia 2018 r.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. sygn. 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. IPPB1/4511-1301/15-2/MM, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015 r. sygn. IPPB1/415-1268/14-2/MS1, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. IPPB1/415-424/14-3/IF.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednocześnie nadmienić, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniami Wnioskodawcy tj. w kwestii zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym.

Ponadto należy wskazać, iż Organ interpretacyjny związany jest opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jaki został przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku. Organ interpretacyjny w toku postępowania o wydanie interpretacji nie jest upoważniony do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 1 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 397/16, „Organ w postępowaniu o udzielenie interpretacji związany jest opisem stanu faktycznego dokonanym przez wnioskodawcę, zawartym we wniosku i nie może czynić samodzielnych, odmiennych ustaleń co do stanu faktycznego sprawy.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 103/16, zwrócił uwagę, iż „Organ interpretacyjny nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ustaleń faktycznych ponad to, co podała strona chyba, że informacje wnioskodawcy nie są wystarczające do zajęcia stanowiska.” W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 991/14, Sąd podzielił pogląd Organu, wskazując, że „organ interpretacyjny nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego i działa w granicach zakreślonych opisanym we wniosku stanem faktycznym, zadanym pytaniem i okolicznościami wskazanymi w ramach stanowiska własnego wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych

w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte, są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.