Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek liniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca składając oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym we właściwej formie, w ustawowym terminie do niewłaściwego urzędu skarbowego, dokonał skutecznie wyboru sposobu opodatkowania, wobec czego, miał prawo do opodatkowania w 2016 r. podatkiem liniowym (tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Dnia 11.01.2016 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym Kraków deklarację o wyborze w 2016 r. formy opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, tj. według 19% podatku liniowego. Wnioskodawca uważał, iż w związku z faktem, iż spółki których jest wspólnikiem posiadają siedzibę na terenie miasta Krakowa właściwym urzędem w zakresie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy Kraków, a nie III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.
2018
2
mar

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy dochód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, może podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zastosowanie przepisów tej ustawy oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem, jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka komandytowa), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie. Powołany przepis art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną opłacał tzw. podatek liniowy. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2157), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia jednostek bitcoin lub innych kryptowalut tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
(...) podatku liniowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.163.2017.1.BK uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że profesjonalny obrót kryptowalutą spełnia przesłanki do uznania za prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego też względu wszelkie zdarzenia związane z ww. obrotem należy rozliczać wg zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej „ ustawa o PIT ”), pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować wg wybranej formy opodatkowania dochodów, tj. wg skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT lub tzw. podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ww. ustawy. Mając przy tym na względzie, że Wnioskodawca rozważa opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wg 19% (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku złożenia zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym.
Fragment:
Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. W świetle cytowanych przepisów, dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem (określanym potocznie jako podatek liniowy). Nie ulega wątpliwości, że warunkiem koniecznym dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności „ podatkiem liniowym ” jest złożenie przez podatnika oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Z cytowanego wyżej przepisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania „ podatkiem liniowym ” należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jednocześnie należy podkreślić, że wybór formy opodatkowania uzyskanego dochodu, w tym przypadku na zasadach tzw. podatku liniowego, wymaga spełnienia przez podatnika określonych wymogów wskazanych w art. 9a ust. 2 - 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym
Fragment:
Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze tzw. podatku liniowego jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w 2016 r. Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, co skutkowało utratą prawa do opodatkowania „ podatkiem liniowym ” dochodów uzyskanych w 2016 r. Uzyskane w 2016 r. dochody Wnioskodawca rozliczył według zasad ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte i nie utracone. W konsekwencji art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których w poprzednim roku podatkowym podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym i prawa do korzystania z opodatkowania w tej formie nie utracił. W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca w 2016 r. utracił prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych w tym roku tzw. podatkiem liniowym, to w sytuacji nie istnienia w 2017 r. przeszkód do korzystania z opodatkowania w tej formie, koniecznym było dokonanie wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie określonym w art. 9a ust. 2 Ustawy o PIT.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
Fragment:
Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze tzw. podatku liniowego jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w 2016 r. Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz dotychczasowego (i obecnego) pracodawcy, co skutkowało utratą prawa do opodatkowania „ podatkiem liniowym ” dochodów uzyskanych w 2016 r. Uzyskane w 2016 r. dochody Wnioskodawca rozliczył według zasad ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych. Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte i nie utracone. W konsekwencji art. 9 ust. 4 Ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których w poprzednim roku podatkowym podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym i prawa do korzystania z opodatkowania w tej formie nie utracił. W związku z powyższym, skoro Wnioskodawca w 2016 r. utracił prawo do opodatkowania dochodów uzyskanych w tym roku tzw. podatkiem liniowym, to w sytuacji nie istnienia w 2017 r. przeszkód do korzystania z opodatkowania w tej formie, koniecznym było dokonanie wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie określonym w art. 9a ust. 2 Ustawy o PIT.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym
Fragment:
Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „ podatkiem liniowym ” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Należy podkreślić, że w świetle wyżej wymienionych przepisów wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Spółce Komandytowej. Planowane jest aby Wnioskodawca wstąpił do Spółki komandytowej jako jej komandytariusz. Po wstąpieniu do Spółki umowa o pracę zostanie rozwiązana. Jednocześnie Wnioskodawca jest udziałowcem komplementariusza Spółki komandytowej, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
(...) podatkiem liniowym - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Maciej K. („ Wnioskodawca ”) zawarł ze spółką P Sp. z o.o. („ Spółka ”) kontrakt menadżerski (umowa cywilnoprawna) na podstawie, którego będzie zarządzał wybranym obszarem działalności Spółki we wskazanym w kontrakcie menadżerskim zakresie. W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawcy zgodnie z w/w kontraktem menedżerskim obejmuje: bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym mu bezpośrednio dyrektorom funkcyjnym, zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów, podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych za zgodą Zarządu, podejmowanie kluczowych decyzji personalnych, podejmowanie decyzji oraz wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem oddziału, podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi oddziału, reprezentowanie oddziału zgodnie z Umową Spółki i przepisami prawa (zgodnie z pełnomocnictwem).
2017
15
cze

Istota:
W zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
(...) podatkiem liniowym - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółce X Sp. z o.o, („ Spółka ”). Jako Wiceprezes Zarządu Spółki ds. finansowych, Wnioskodawca prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością finansową Spółki, w tym kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie bieżącej działalności finansowej Spółki oraz krótko- i długoterminowej strategii finansowej Spółki. Formalnoprawną podstawą świadczenia przez Wnioskodawcę w/w usług jest kontrakt menedżerski. Kontrakt ten reguluje w szczególności: (i) zakres obowiązków, (ii) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, (iii) termin płatności wynagrodzenia, (iv) okres wypowiedzenia, (v) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera, (vi) zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.
2017
10
maj

Istota:
Czy prowadzon1 przez Wnioskodawczynie dzia3alnooa gospodarcz1, obejmuj1c1 owiadczenie us3ug lekarskich dla dawnego pracodawcy (ci1gle ten sam Szpital), jak i dla nowych podmiotów, bedzie mog3a w 2017 r., po z3o?eniu oowiadczenia, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaa na zasadach okreolonych w art. 30c ustawy, tj. podatkiem liniowym wed3ug stawki 19%?
Fragment:
W 2017 r., Wnioskodawczyni po z3o?eniu oowiadczenia, zgodnie z treoci1 art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej chce opodatkowaa na zasadach okreolonych w art. 30c ustawy, tj. podatkiem liniowym wed3ug 19% stawki podatkowej. Maj1c na uwadze powo3ane przepisy oraz opis zdarzenia przysz3ego stwierdzia nale?y, ?e skoro Wnioskodawczyni w 2017 r. nie wykonuje czynnooci na rzecz Szpitala w ramach stosunku pracy, to w przedstawionym przez Wnioskodawczynie zdarzeniu przysz3ym nie zachodz1 okolicznooci, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem fakt owiadczenia us3ug lekarskich w 2017 r. w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej na rzecz by3ego pracodawcy na podstawie umowy kontraktowej, zawartej z dyrektorem Szpitala, jak i równie? dla nowych podmiotów, pozwala na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w 2017 r. w ramach tej dzia3alnooci 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, ?e Wnioskodawczyni w ustawowym terminie z3o?y w3aociwemu naczelnikowi urzedu skarbowego pisemne oowiadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Wskazaa nale?y, ?e procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regu3om przewidzianym dla postepowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydaj1cy interpretacje opiera sie wy31cznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego podanego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego.
2017
20
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.