Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek liniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prowadzon1 przez Wnioskodawczynie dzia3alnooa gospodarcz1, obejmuj1c1 owiadczenie us3ug lekarskich dla dawnego pracodawcy (ci1gle ten sam Szpital), jak i dla nowych podmiotów, bedzie mog3a w 2017 r., po z3o?eniu oowiadczenia, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaa na zasadach okreolonych w art. 30c ustawy, tj. podatkiem liniowym wed3ug stawki 19%?
Fragment:
W 2017 r., Wnioskodawczyni po z3o?eniu oowiadczenia, zgodnie z treoci1 art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej chce opodatkowaa na zasadach okreolonych w art. 30c ustawy, tj. podatkiem liniowym wed3ug 19% stawki podatkowej. Maj1c na uwadze powo3ane przepisy oraz opis zdarzenia przysz3ego stwierdzia nale?y, ?e skoro Wnioskodawczyni w 2017 r. nie wykonuje czynnooci na rzecz Szpitala w ramach stosunku pracy, to w przedstawionym przez Wnioskodawczynie zdarzeniu przysz3ym nie zachodz1 okolicznooci, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem fakt owiadczenia us3ug lekarskich w 2017 r. w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej na rzecz by3ego pracodawcy na podstawie umowy kontraktowej, zawartej z dyrektorem Szpitala, jak i równie? dla nowych podmiotów, pozwala na opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w 2017 r. w ramach tej dzia3alnooci 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, ?e Wnioskodawczyni w ustawowym terminie z3o?y w3aociwemu naczelnikowi urzedu skarbowego pisemne oowiadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Wskazaa nale?y, ?e procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regu3om przewidzianym dla postepowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydaj1cy interpretacje opiera sie wy31cznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego podanego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego.
2017
20
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania dzia3alnooci gospodarczej.
Fragment:
W zwi1zku z planowanym uruchomieniem dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawca chcia3by op3acaa podatek liniowej z tej dzia3alnooci, zachowuj1c jednoczeonie prawo do opodatkowania przychodów i dochodów z dzia3ów specjalnych na zasadach ogólnych, tj. wed3ug skali podatkowej. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy wobec przedstawionego stanu Wnioskodawca bedzie móg3 po uruchomieniu dzia3alnooci gospodarczej op3acaa podatek dochodowy - liniowy od dochodu z handlu, a podatek od dochodu z dzia3ów specjalnych na dotychczasowych zasadach - wg skali podatkowej? Zdaniem Wnioskodawcy, dzia3alnooa gospodarcza i dzia3y specjalne produkcji rolnej stanowi1 dwa odrebnie wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Yród3a przychodów. Z kolei przepisy art. 9a tej?e ustawy wskazuj1 na dwa odrebne tryby wyboru opodatkowania podatkiem liniowym dla dzia3alnooci gospodarczej i dla dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Zatem wybór podatku liniowego dla opodatkowania dzia3alnooci gospodarczej nie koliduje z mo?liwooci1 op3acania podatku wg skali podatkowej od dochodu z dzia3ów specjalnych obliczonego w oparciu o normy szacunkowe. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.
2017
15
sty

Istota:
Mozliwosc wyboru w roku podatkowym 2016 i w latach nastepnych formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie: Czy w roku podatkowym 2016 i w latach nastepnych Wnioskodawca moze wybrac forme opodatkowania ? podatek liniowy (19%)... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszlego. Natomiast w zakresie zaistnialego stanu faktycznego wydane zostanie odrebne rozstrzygniecie. Zdaniem Wnioskodawcy, moze wybrac forme opodatkowania ? podatek liniowy (19%), gdyz prace u bylego pracodawcy zakonczyl w dniu 30 kwietnia 2015 r., a za 2015 r. nie skladal oswiadczenia o rozliczeniu sie w formie podatku liniowego. Oswiadczenie takie Wnioskodawca zlozyl w Urzedzie Skarbowym w ? w dniu 18 stycznia 2016 r. ? o wyborze w roku podatkowym 2016 formy opodatkowania ? podatek liniowy (19%). W uzupelnieniu wniosku Wnioskodawca wskazal, ze moze korzystac z opodatkowania w 2016 r. w formie podatku liniowego (19%), gdyz zgodnie z zapisem art. 9a ust. 2 moze wybrac sposob opodatkowania podatkiem liniowym, poniewaz wykonywane przez Niego uslugi na rzecz bylego pracodawcy (w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej) nie odpowiadaly czynnosciom, ktore wykonywal w ramach stosunku pracy. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych w związku ze świadczeniem usług na terytorium Wyspy Man
Fragment:
Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy, o ile Wnioskodawca w terminie i na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze „ podatku liniowego ” jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, lub dokonał takiego zgłoszenia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, to uzyskiwane przez niego, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Wskazać przy tym należy, że stosownie do zadanego pytania i własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie ocena skutków przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przedmiotem złożonego wniosku nie była ocena ww. skutków na gruncie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 283, poz. 1667).
2016
28
lis

Istota:
Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia Usług Konsultacyjnych na rzecz Spółki stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, które po spełnieniu przesłanek formalnych, Wnioskodawca będzie mógł opodatkować zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT stawką 19%, tj. tzw. podatkiem liniowym?
Fragment:
(...) podatkiem liniowym. Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zgodnie z art. 9 ust. 2. Ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatek liniowy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
2016
28
lis

Istota:
Zakwalifikowanie źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego.
Fragment:
(...) podatku liniowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca do dnia 31 sierpnia 2012 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka). Wnioskodawca był w roku 2012 i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu powyższej Spółki. Za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz zarządzanie Spółką Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Jako członek zarządu Wnioskodawca wykonuje na rzecz Spółki czynności polegające na kierowaniu (zarządzaniu) Spółką (m.in. sprawowanie nadzoru nad podległym personelem i komórkami organizacyjnymi Spółki, jak też podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych, personalnych i handlowych), jak też reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Równocześnie, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której ma zarejestrowane między innymi zgodnie z PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz 62.01 .Z Działalność związana z oprogramowaniem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego?
Fragment:
Dnia 11.01.2016 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym Kraków Śródmieście deklarację o wyborze w 2016 r. formy opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, tj. według 19% podatku liniowego. Wnioskodawca uważał, iż w związku z faktem, iż spółki których jest wspólnikiem posiadają siedzibę na terenie miasta Krakowa właściwym urzędem w zakresie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście, a nie III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.
2016
13
maj

Istota:
-mozliwosc korzystania przez Wnioskodawczynie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodow uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po zlozeniu oswiadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
-mozliwosc ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia
Fragment:
(...) podatku liniowego oraz mozliwosci ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia ? jest prawidlowe . UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2013 r. wplynal do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych, m.in. w zakresie mozliwosci korzystania przez Wnioskodawczynie ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodow uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po zlozeniu oswiadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz mozliwosci ponownego wyboru formy opodatkowania dochodow z prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w postaci ?podatku liniowego? po wykorzystaniu ww. zwolnienia W przedmiotowym wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle: Wnioskodawczyni jest jednym z trzech wspolnikow spolki jawnej. Jej udzial w zysku tej spolki wynosi 45%. Spolka prowadzi dzialalnosc gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: ?SSE?) na podstawie zezwolenia z dnia 11 marca 2009 r. (dalej: ?Zezwolenie?).
2016
5
maj

Istota:
-możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz
-możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „podatku liniowego” po wykorzystaniu ww. zwolnienia
Fragment:
(...) podatku liniowego oraz możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ” po wykorzystaniu ww. zwolnienia – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości korzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskiwanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w postaci tzw. podatku liniowego oraz możliwości ponownego wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ” po wykorzystaniu ww. zwolnienia. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest jednym z trzech wspólników spółki jawnej. Jego udział w zysku tej spółki wynosi 45%. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „ SSE ”) na podstawie zezwolenia z dnia 11 marca 2009 r. (dalej: „ Zezwolenie ”).
2016
5
maj

Istota:
Czy najem nieruchomości może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% ? Czy najem nieruchomości można opodatkować podatkiem liniowym?
Fragment:
Poza powyższym zastrzeżeniem, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych innych ograniczeń dla możliwości wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w postaci „ podatku liniowego ”. W szczególności nie uzależniają możliwości stosowania tej formy opodatkowania od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, jej rozmiaru, czy też prowadzenia tej działalności przez cały rok podatkowy. Bez znaczenia także dla kwestii wyboru formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej pozostaje fakt, czy podatnik wcześniej uzyskiwał przychody z odrębnego źródła przychodów, tj. najmu nieruchomości (nawet opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu z najmu). Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca będzie wynajmował wskazane we wniosku nieruchomości (udziały w nieruchomości), będzie mógł wybrać „ podatek liniowy ”, jako formę opodatkowania tej działalności, o ile w ustawowym terminie złoży skutecznie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i nie wystąpią u Niego ustawowe przesłanki uniemożliwiające stosowanie tej formy opodatkowania, o których mowa w cyt. art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
5
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.