Podatek liniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek liniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Czy w świetle przedstawionej sytuacji przyszłej Wnioskodawca ma prawo skorzystać na działalności gospodarczej z opodatkowania podatkiem liniowym?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle przedstawionej sytuacji przyszłej Wnioskodawca ma prawo skorzystać na działalności gospodarczej z opodatkowania podatkiem liniowym? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma żadnych przesłanek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zabraniających Wnioskodawcy stosowania podatku liniowego w działalności gospodarczej, którą ma zamiar otworzyć. Nie istnieje tu bowiem przesłanka wyłączenia świadczenia tych samych usług na umowę o pracę a następnie na działalności gospodarczej dla tego samego podmiotu, która pozbawia prawa do podatku liniowego. Świadczenie usług na rzecz firmy z powołania i umów cywilnoprawnych w dotychczasowych interpretacjach podatkowych nie pozbawia prawa do rozliczania się podatkiem liniowym. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że działalność gospodarczą ma prawo rozliczać podatkiem liniowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
16
cze

Istota:

Możliwości opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu podatkiem liniowym

Fragment:

W świetle powyższego tylko podatnik, który utraci w ciągu roku podatkowego prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie może w tym roku korzystać z opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Z treści złożonego wniosku wywieść należy, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskuje przychody z najmu. Wynajem mieszkań jest prowadzony dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca planuje rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe w trakcie trwania roku kalendarzowego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie najmu, przychody (dochody) uzyskiwane z tego tytułu mogą być opodatkowane podatkiem liniowym. Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca po rozpoczęciu działalności gospodarczej w istocie będzie uzyskiwał przychody z najmu przedmiotowych mieszkań w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to będzie mógł w trakcie roku podatkowego 2018 opodatkowywać uzyskiwane z tego tytułu przychody (dochody) na zasadach, o których mowa w art. 30c w zw. z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
21
kwi

Istota:

1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm., dalej: „PITU”), a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PITU?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU (tzw. podatkiem liniowym)?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy jednocześnie nadmienić, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniami Wnioskodawcy tj. w kwestii zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządczych w ramach kontraktu menedżerskiego oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym. Ponadto należy wskazać, iż Organ interpretacyjny związany jest opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jaki został przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku. Organ interpretacyjny w toku postępowania o wydanie interpretacji nie jest upoważniony do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 1 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz (...)

2018
16
kwi

Istota:

Możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarcze w formie podatku liniowego Czy poniesione koszty związane z remontem budynku są kosztami uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

Fragment:

Spółki, Wnioskodawca utracił w tym roku podatkowym prawo do opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Podatnik zamierzał skorzystać z prawa do opodatkowania dochodu podatkiem linowym w 2016 r. Wnioskodawca nie składał oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym, jak również nie składał ponownie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodu uzyskanego w 2016 r. i latach następnych tym podatkiem. Podatnik nie dokonał również wyboru form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W jego ocenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie złożone 11 stycznia 2015 r. nadal wywierało skutki prawne i upoważniało Podatnika do opodatkowania dochodu podatkiem liniowym w latach następnych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wybór sposobu opodatkowania dochodu tzw. podatkiem liniowym dokonany przez Wnioskodawcę w oświadczeniu złożonym 11 stycznia 2015 r. dotyczy również 2016 r. i lat następnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „updof): „Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy). W tym (...)

2018
14
kwi

Istota:

Czy w sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania Jego dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie On uprawniony do opodatkowania tych dochodów również podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) podatkiem liniowym? Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), w momencie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej będzie On uprawniony do skorzystania z opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatkiem liniowym. Wnioskodawca wskazuje, że w momencie rozpoczęcia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej uprawniony będzie do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tego tytułu podatkiem liniowym, o którym mowa w at. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że podstawę ustalenia wynagrodzenia Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu, stanowić będzie uchwała zgromadzenia wspólników Spółki. Art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym w wysokości 19%, o ile dochody te nie stanowią dochodów, o których mowa w art. 29, 30 i 30d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
kwi

Istota:

Sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania źródła przychodu oraz możliwości zastosowania 19% podatku liniowego

Fragment:

Dlatego też wnioskodawca nie widzi przeszkód, by dochód z umowy łączącej Doradcę ze Spółką opodatkować podatkiem liniowy w wysokości 19%, gdyż wykonywane czynności będą obejmowały inny zakres aniżeli szeroko rozumiane zarządzanie przedsiębiorstwem. Wnioskodawca ma również na względzie przepisy wynikające z art. 9a ust. 3 ustawy o PDOF, zgodnie z którymi osoba świadcząca na rzecz obecnego albo byłego pracodawcy usługi w zakresie odpowiadającym czynnościom, które wykonuje, bądź wykonywała na rzecz pracodawcy, nie może skorzystać z opodatkowania dochodu podatkiem liniowym - dochód ten będzie opodatkowany według skali podatkowej - niemniej w przedmiotowej sprawie czynności wykonywane na podstawie umowy o pracę, powołania a także samozatrudnienia nie nakładają się na siebie co jednoznacznie wynika z Umowy. Z tej przyczyny zastosowanie stawki 19procentowej będzie dopuszczalne w sprawie objętej niniejszym wnioskiem od 2013 r. Wnioskodawca podkreśla, że nie ma takiego przepisu prawa, który zakazywałby rozdzielenia obowiązków na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługi doradcze, za które przysługuje odrębne wynagrodzenie możliwe do opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Co więcej rozwiązanie takle akceptowane jest również przez organy podatkowe.

2018
2
mar

Istota:

Wnioskodawca składając oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym we właściwej formie, w ustawowym terminie do niewłaściwego urzędu skarbowego, dokonał skutecznie wyboru sposobu opodatkowania, wobec czego, miał prawo do opodatkowania w 2016 r. podatkiem liniowym (tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Dnia 11.01.2016 roku Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym Kraków deklarację o wyborze w 2016 r. formy opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, tj. według 19% podatku liniowego. Wnioskodawca uważał, iż w związku z faktem, iż spółki których jest wspólnikiem posiadają siedzibę na terenie miasta Krakowa właściwym urzędem w zakresie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Urząd Skarbowy Kraków, a nie III Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z zaistniałą sytuacją w której deklaracja o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30 c tj. 19% podatkiem liniowym wpłynęła do dnia 20.01.2016 r. do Urzędu Skarbowego Kraków, a nie do III Urzędu Skarbowego w Warszawie Wnioskodawca ma prawo w 2016 r. rozliczać podatek w oparciu o art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według 19% podatku liniowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.

2018
3
sty

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy dochód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, może podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zastosowanie przepisów tej ustawy oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem, jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka komandytowa), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie. Powołany przepis art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną opłacał tzw. podatek liniowy. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2157), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia jednostek bitcoin lub innych kryptowalut tzw. podatkiem liniowym

Fragment:

(...) podatku liniowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.163.2017.1.BK uznano za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że profesjonalny obrót kryptowalutą spełnia przesłanki do uznania za prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego też względu wszelkie zdarzenia związane z ww. obrotem należy rozliczać wg zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej „ ustawa o PIT ”), pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować wg wybranej formy opodatkowania dochodów, tj. wg skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT lub tzw. podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ww. ustawy. Mając przy tym na względzie, że Wnioskodawca rozważa opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej wg 19% (...)

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie obowiązku złożenia zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym.

Fragment:

Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. W świetle cytowanych przepisów, dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem (określanym potocznie jako podatek liniowy). Nie ulega wątpliwości, że warunkiem koniecznym dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności „ podatkiem liniowym ” jest złożenie przez podatnika oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Z cytowanego wyżej przepisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania „ podatkiem liniowym ” należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jednocześnie należy podkreślić, że wybór formy opodatkowania uzyskanego dochodu, w tym przypadku na zasadach tzw. podatku liniowego, wymaga spełnienia przez podatnika określonych wymogów wskazanych w art. 9a ust. 2 - 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.