ITPB3/4510-194/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) – uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania luksemburskiej spółki SCSp – którą zamierza utworzyć Wnioskodawca – za podatnika tego podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania luksemburskiej spółki SCSp – którą zamierza utworzyć Wnioskodawca – za podatnika tego podatku. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 17 maja 2016 r. Nr ITPB3/4510-193/16-2/AW wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 30 maja 2016 r. (data wpływu).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Polsce.

Wnioskodawca planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: „SCSp”).

Planowana firma SCSp będzie tożsama z firmą Wnioskodawcy, z wyjątkiem oznaczenia formy prawnej, tj. zamiast „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, firma będzie zawierać „Société en Commandite Spéciale”.

Planowany adres do doręczeń SCSp będzie tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca przystąpi do SCSp w charakterze tzw. associé commandité.

SCSp jest spółką uregulowaną w zmienionej w 2013 r. ustawie z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (Luxembourg Act of 10th August 1915 on commercial companies).

SCSp jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej.

SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony bądź nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. W SCSp występują dwie kategorie wspólników:

 1. associé commandité jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki (associé commandite jest zatem odpowiednikiem komplementariusza polskiej spółki komandytowej);
 2. associé commanditaire jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich (associé commanditaire jest więc odpowiednikiem komandytariusza polskiej spółki komandytowej).

Aby SCSp została utworzona, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tj. SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników).

Jeśli umowa spółki SCSp inaczej nie stanowi, każdy wspólnik uczestniczy w zysku i stratach spółki proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładu do spółki konstytuującego ich udział w spółce (stanowiącego odpowiednik ogółu praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie z prawem luksemburskim udział wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność (associé commanditaire) może, ale nie musi, być reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z zapisami umowy spółki. Posiadane przez wspólników udziały w SCSp mogą być zbywane, scedowane, podzielone lub być przedmiotem zastawu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki.

Udział Wnioskodawcy w SCSp będzie reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z zapisami umowy spółki.

Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa spółek, SCSp nie posiada osobowości prawnej. Pomimo tego, SCSp może, podobnie jak polskie spółki osobowe, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nabywanych aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

SCSp nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego (nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). SCSp jest bowiem na gruncie prawa podatkowego Luksemburga traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, co oznacza, że nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu, a jej przychody (dochody) są alokowane i opodatkowywane na poziomie jej wspólników.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca przystąpi do SCSp jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności (associé commandité). Ponadto, do SCSp przystąpi również wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność (associé commanditaire).

Majątek SCSp będzie pochodził z wkładów wniesionych przez wspólników przy założeniu SCSp lub w późniejszym okresie oraz z dochodów generowanych przez SCSp.

SCSp pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego, inwestującego w spółki osobowe z siedzibą w Polsce. Możliwe jest również, że SCSp będzie inwestować w nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach oraz inne instrumenty finansowe w Polsce lub poza jej granicami.

Wnioskodawca niniejszy wniosek składa na podstawie art. 14n § 1 pkt 1) ustawy – Ordynacja podatkowa, jako osoba planująca założenie SCSp.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, że zwrot „Wnioskodawca planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego funkcjonującej w formie prawnej (...)” oznacza, że Wnioskodawca planuje utworzenie nowej spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (dalej jako: „SCSp”). W sprawie utworzenia SCSp, Wnioskodawca zawarł z przyszłymi wspólnikami porozumienie ustne. Niemniej jednak ostateczny skład osobowy wspólników SCSp zostanie ustalony w momencie zawiązania SCSp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania do SCSp, tj. SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi jednak, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma siedzibę lub zarząd w innym państwie;
 • zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna;
 • podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki.

W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego). Przychód uzyskiwany przez tę spółkę jest alokowany do wspólników proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów i opodatkowywany na poziomie wspólników.

Powyższe podejście jest zgodne z tezami przedstawionymi w raporcie o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Convention to the Partnerships. Application de la Convention Fiscale de 1OCDE aux Sociétes de personnes. Paris, 1999). Raport ten odnosi się do szeregu kwestii na gruncie statusu spółek osobowych w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia „transparentną”. Państwo źródła konsekwentnie musi uznać ustalenie państwa, w którym spółka została zorganizowana (por. Kazimierz Bany, Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych, Monitor Podatkowy, Nr 7/2006).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach wyrażanych w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe działające w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów.

Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje:

 • interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 24 stycznia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1392/13/CzP), w której organ podatkowy potwierdził, że przychody osiągane przez podatnika z tytułu udziału w Spółce Komandytowej Specjalnej będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1069/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa duńskiego typu P/S nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z duńskimi przepisami podatkowymi,
 • interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-787/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa holenderskiego typu commanditaire vennootschap nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi,
 • interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-298/12-2/DS), w której organ podatkowy stwierdził, że z punktu widzenia wykładni literalnej, należy stwierdzić, że treść art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest ograniczona wyłącznie do rozliczania przychodów i kosztów polskich spółek osobowych, lecz dotyczy wszelkich spółek osobowych, niezależnie od ich lokalizacji.

Pośrednim potwierdzeniem takiego wniosku jest przewidziany w art. 5 ust. 1 ww. ustawy wyjątek od przewidzianej w tym przepisie zasady (łączenia przychodów i kosztów spółki osobowej z przychodami i kosztami wspólnika) dotyczący spółek osobowych, do których zastosowanie ma art. 1 ust. 3 omawianej ustawy – przepis ten dotyczy spółek osobowych mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Stosując argumentację a contrario, jeżeli spółka osobowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa (niż Polska) nie jest traktowana w tym innym państwie jako podatnik podatku dochodowego (nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym), przychody i koszty takiej spółki osobowej powinny być łączone z przychodami i kosztami polskiego wspólnika tej spółki osobowej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że SCSp nie mieści się w hipotezie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie nie jest podatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Instytucja interpretacji indywidualnych gwarantuje ochronę prawną – w zakresie unormowanym w art. 14k–14n Ordynacji podatkowej – podmiotom, które zastosowały się do wydanych na ich rzecz rozstrzygnięć. Stosownie bowiem do art. 14k § 1 tej ustawy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki – w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jako podmiot planujący utworzenie spółki SCSp. Niniejszy wniosek dotyczy więc oceny skutków podatkowych dla podmiotu, który Wnioskodawca planuje utworzyć, jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do:

 • spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in.:

 • każda osoba prawna bez wyjątku,
 • spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym spółki zagraniczne posiadające zbliżoną konstrukcję do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej posiadające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Polski),
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie.

Ustawodawca przez osobę prawną rozumie więc podmioty:

 • którym prawo polskie nadaje osobowość prawną,
 • którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego ustawodawcę,
 • funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792) osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe przepis art. 17 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:

 1. powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
 2. charakter prawny osoby prawnej;
 3. nazwa oraz firma osoby prawnej;
 4. zdolność osoby prawnej;
 5. kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
 6. reprezentacja;
 7. nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
 8. odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
 9. skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.

Ponieważ z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby w prawie luksemburskim pojęcie osobowości prawnej miało inne znaczenie, jak w polskim systemie prawnym, należy uznać, że prawem właściwym do ustalenia, czy SCSp jest osobą prawną będzie prawo luksemburskie.

Natomiast kwalifikacja prawnopodatkowa (określenie statusu prawnopodatkowego) danego podmiotu na gruncie ustawodawstwa krajowego następuje w sposób autonomiczny na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy zauważyć, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę SCSp na gruncie prawa luksemburskiego:

 • jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej;
 • jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej;
 • nie jest traktowana jak osoba prawna (nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych);
 • jest transparentna dla celów podatku dochodowego, co oznacza, że nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu, a jej przychody/dochody są alokowane i opodatkowywane na poziomie jej wspólników.

W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 • w ust. 1 tego artykułu – gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego;
 • w ust. 2 niniejszego artykułu – gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej;
 • w ust. 3 ww. artykułu – gdyż w opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że SCSp nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego (nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). SCSp jest bowiem na gruncie prawa podatkowego Luksemburga traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, co oznacza, że nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu, a jej przychody (dochody) są alokowane i opodatkowywane na poziomie jej wspólników;
 • nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie opisu zdarzenia przyszłego we wniosku ORD-IN przyjęto za Wnioskodawcą, że SCSp jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej, a nie komandytowo-akcyjnej).

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółki SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisówi sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

I tak, w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Innymi słowy, podane przez wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.