IPTPB1/4511-850/15-2/MH | Interpretacja indywidualna

Czy począwszy od 2016 roku Wnioskodawca może, jako formę rozliczania podatku dochodowego, zastosować zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?
IPTPB1/4511-850/15-2/MHinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. handel
 3. internet
 4. podatek dochodowy
 5. stawki ryczałtu
 6. towar
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania oraz stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania oraz stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2011 r. samodzielnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ...... Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem prowadzonej działalności są usługi informatyczne: PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych oraz sprzedaż detaliczna wirtualnych przedmiotów w grach komputerowych – PKD 47.91.Z. W 2015 r. Wnioskodawca nie uzyskał przychodów z prowadzonej działalności w wysokości przekraczającej 150 000 euro.

Od dnia 1 stycznia 2016 r., Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność wyłącznie w zakresie handlu wirtualnymi przedmiotami w grach komputerowych. Działalność ta sklasyfikowana jest pod symbolem PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, a według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 47.00.86, tj. sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Działalność będzie obejmowała sprzedaż detaliczną wirtualnych przedmiotów z gier komputerowych (takich jak wirtualna waluta, wirtualne postacie, atrybuty). Sprzedaż będzie wykonywana przez internetowe serwisy aukcyjne oraz sklep internetowy. Wnioskodawca wirtualne przedmioty zdobywa w grze, wykorzystując mechanikę gry lub ekonomię serwera, a także kupuje od innych graczy poprzez serwisy aukcyjne. Odbiorcy kupujący od Wnioskodawcy przedmioty otrzymują je drogą wirtualną (bez fizycznej wysyłki towarów) na własne konto w grze. Sprzedany towar – przedmiot wirtualny – trafia do odbiorcy w niezmienionej formie. Przedmioty te nie zostają w żaden sposób przez Wnioskodawcę przetworzone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy począwszy od 2016 r., Wnioskodawca może, jako formę rozliczania podatku dochodowego, zastosować zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) w 2016 r. Wnioskodawca spełnia kryterium przychodowe z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a), tj. nie osiągnął w 2015 r. przychodu w wysokości powyżej 150 000 euro. O możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych decyduje rodzaj działalności, którą faktycznie wykonuje, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mówi art. 8 ustawy z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. b).

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, nie są czynności, czy usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wymienione w art. 8. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, może On skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalnością usługową, w zakresie handlu, jest sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozłożone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Według art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że skoro nie będzie podejmował żadnych czynności w wyniku, których doszłoby do przetworzenia nabytych przez Niego przedmiotów wirtualnych, to te przedmioty wirtualne przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na sprzedaży wirtualnych przedmiotów z gier komputerowych, należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Mając na uwadze powyższe, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotów wirtualnych z gier komputerowych, prowadzonej przez sklep internetowy oraz internetowe serwisy aukcyjne, jako stanowiące przychód z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit b) ww. ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko to znajduje aprobatę w indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Bank , obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu). Natomiast, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu – to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W świetle powyższych przepisów, o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności nie są usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% – przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy;
 • 3,0% – przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2011 r. samodzielnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem prowadzonej działalności są usługi informatyczne: PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych oraz sprzedaż detaliczna wirtualnych przedmiotów w grach komputerowych – PKD 47.91.Z.

Od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność wyłącznie w zakresie handlu wirtualnymi przedmiotami w grach komputerowych, PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, PKWiU 47.00.86, czyli sprzedaż detaliczna pozostałych towarów konsumpcyjnych, nieżywnościowych gdzie indziej niesklasyfikowanych. Sprzedaż będzie obejmowała sprzedaż detaliczną wirtualnych przedmiotów z gier komputerowych (takich jak wirtualna waluta, wirtualne postacie, atrybuty) i będzie wykonywana przez internetowe serwisy aukcyjne oraz sklep internetowy.

Odbiorcy kupujący od Wnioskodawcy przedmioty otrzymują je drogą wirtualną (bez fizycznej wysyłki towarów) na własne konto w grze. Sprzedany towar – przedmiot wirtualny – trafia do odbiorcy w niezmienionej formie. Przedmioty te nie zostają w żaden sposób przez Wnioskodawcę przetworzone.

W 2015 r. Wnioskodawca nie uzyskał przychodów z prowadzonej działalności w wysokości przekraczającej 150 000 euro.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez Niego rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary – odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, działalność polegającą na sprzedaży wirtualnych przedmiotów z gier należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu.

Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca spełnia pozostałe przesłanki ustawowe, w szczególności, jeżeli przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przewyższyły kwoty 150 000 euro, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to począwszy od 2016 r. Wnioskodawca może, jako formę rozliczenia podatku dochodowego, zastosować zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.

Jednocześnie należy zauważyć, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.