IPTPB1/4511-211/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z dokonaniem korekt deklaracji VAT-7 - rozliczenie podatku należnego od sprzedaży usług rolniczych - Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-211/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonania korekty deklaracji VAT-7 i rozliczenia należnego podatku od towarów i usług ze świadczenia usług rolniczych w ramach działalności rolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonania korekty deklaracji VAT-7 i rozliczenia należnego podatku od towarów i usług ze świadczenia usług rolniczych w ramach działalności rolniczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Od dnia 1 kwietnia 2005 r. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Żona Wnioskodawcy od 1 lipca 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych. Wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej żona Wnioskodawcy dokonała rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. W 2010 r. żona Wnioskodawcy zaczęła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć usługi rolnicze (PKD 01.61.Z, 01.63.Z).

Zgodnie z pismem z dnia 12 marca 2015 r. Urząd Skarbowy w .... wezwał Wnioskodawcę wraz z małżonką do korekty deklaracji VAT-7 za okres od stycznia 2010 r. do lutego 2015 r. w zakresie podatku należnego od sprzedaży związanej ze świadczeniem usług rolniczych oraz w zakresie podatku naliczonego związanego z kosztami wykonania usług rolniczych. Korekta ma nastąpić w związku z uznaniem usług wykonywanych przez żonę Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej (PKD 01.61.Z, 01.63.Z) za działalność rolniczą w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą ustawą, według pisma Urzędu Skarbowego w ...., wykonane usługi rolnicze winny być wykonane w ramach działalności rolniczej przez wspólnie prowadzone gospodarstwo rolne, którego Wnioskodawca jest reprezentantem - czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z wezwaniem Urzędu Skarbowego w ...., Wnioskodawca wraz z żoną dokonają korekt deklaracji VAT-7 odnośnie podatku należnego, na podstawie faktur korygujących zerujących z działalności gospodarczej żony Wnioskodawcy oraz faktur wystawionych przez gospodarstwo rolne (data wystawienia: bieżąca, data wykonania usługi: faktyczna). Na fakturach sprzedaży wystawionych przez gospodarstwo rolne Wnioskodawca zamieści adnotację, że usługę wykonała firma żony.

Odnośnie podatku naliczonego związanego z kosztami wykonania usług rolniczych Wnioskodawca wraz z żoną uzyskają faktury korygujące zmieniające nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dokonaniem korekt deklaracji VAT-7 - rozliczenie podatku należnego od sprzedaży usług rolniczych - Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie stanie się On podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Odnośnie wykonanych usług rolniczych podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje Jego małżonka.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, źródłem przychodu jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza. Art. 14 ust. 1 ww. ustawy mówi, że: „za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1c tej ustawy, „za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.”

Usługi rolnicze zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkę Wnioskodawcy. Usługi zostały wykonane środkami trwałymi zakupionymi w celu zróżnicowania profilu działalności. Wszelkie koszty związane z wykonywanymi usługami zostały sfinansowane z przychodów uzyskiwanych przez małżonkę Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej. Wykonywane usługi rolnicze były całkowicie odrębne od wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Rzeczywistym wykonawcą usług i osobą uprawnioną do otrzymania kwot należnych z tytułu ich wykonania była i jest małżonka Wnioskodawcy.

Zatem, mimo wystawionych przez gospodarstwo rolne, na żądanie Urzędu Skarbowego (w celu rozliczenia podatku należnego), faktur dokumentujących sprzedaż usług rolniczych, podatnikiem podatku dochodowego z ich tytułu pozostaje wykonawca usług, tj. małżonka Wnioskodawcy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższych przepisów, aby można było uznać daną działalność za pozarolniczą działalność gospodarczą, musi ona spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, a przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto musi to być działalność wskazana w punktach a) – c) art. 5a ust. 6 powołanej ustawy, tj. m.in. działalność wytwórcza, handlowa, usługowa. Dyspozycją tego przepisu nie została objęta działalność rolnicza.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Zatem, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą będzie działalność, która wykonywana jest we własnym imieniu i na własną rzecz, której podstawową cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Przy czym termin „w stanie nieprzetworzonym” oznacza produkty, których substancja nie została zmieniona, czyli produkty, które nie różnią się od stanu, w jakim produkty te znajdowały się bezpośrednio po ich wytworzeniu. Należy tu mieć na uwadze, że zgodnie z definicją słownikową termin „przetwarzać” znaczy: „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002 r.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Z dniem 1 kwietnia 2005 r. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Żona Wnioskodawcy prowadzi ponadto działalność gospodarczą: od 1 lipca 2007 r. w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, a od 2010 r. również w zakresie świadczenia usług rolniczych (PKD 01.61.Z, 01.63.Z). Z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowana jest jako podatnik podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 12 marca 2015 r. Urząd Skarbowy poinformował Wnioskodawcę oraz Jego żonę, że ww. usługi rolnicze, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, winny być zakwalifikowane do działalności rolniczej prowadzonej przez Wnioskodawcę wspólnie z żoną w gospodarstwie rolnym. Wobec powyższego wezwał Wnioskodawcę wraz z żoną do dokonania korekty deklaracji VAT-7, za okres od stycznia 2010 r. do lutego 2015 r., w zakresie podatku należnego od sprzedaży związanej ze świadczeniem usług rolniczych oraz w zakresie podatku naliczonego związanego z kosztami wykonania usług rolniczych.

W związku z powyższym pismem, mimo że usługi rolnicze wykonywała i wykonuje żona Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, Wnioskodawca wraz z żoną zamierzają zastosować się do ww. wezwania Urzędu Skarbowego i dokonać korekty faktur VAT w zakresie wskazanym w ww. piśmie, co wiązać będzie się z koniecznością wystawienia/uzyskania faktur korygujących w zakresie podmiotu wykonującego usługę rolniczą/nabywającego towary na potrzeby tej działalności.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy usługi rolnicze świadczy wyłącznie żona Wnioskodawcy, a Wnioskodawca prowadzi tylko działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego, to w związku z dokonaniem korekt deklaracji VAT-7 w zakresie podatku należnego od sprzedaży związanej ze świadczeniem usług rolniczych oraz w zakresie podatku naliczonego związanego z kosztami wykonania usług rolniczych nie stanie się On podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychody z działalności rolniczej są bowiem wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, a co za tym idzie nie są opodatkowane tym podatkiem.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności zawartych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB3/423-654/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

podatek dochodowy
IPTPB1/4511-170/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.