IPTPB1/4511-170/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy działalność w zakresie hodowli pijawki Hirudo Verbana, którą prowadzi Wnioskodawca, traktowana jest jako działalność rolnicza i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-170/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. hodowla
 3. hodowla (chów) zwierząt
 4. podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania produkcji pijawek za działalność rolniczą i wyłączenia tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania produkcji pijawek za działalność rolniczą i wyłączenia tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2015 r., Nr ....., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 maja 2015 r. (data doręczenia 27 maja 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 8 czerwca 2015 r.), nadanym w dniu 3 czerwca 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007 jako 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt, w zakresie produkcji pijawki Hirudo Verbana.

W piśmie z dnia 1 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że prowadzenie ww. działalności rozpoczął 16 kwietnia 2010 r. Przychody z tej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych oraz ewidencjonowane za pomocą księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Natomiast Wnioskodawca hoduje pijawki od początku swojej działalności, czyli od 16 kwietnia 2010 r. i w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji jest to działalność rolnicza. Wnioskodawca sam rozmnaża i sprzedaje wyhodowane przez siebie pijawki innym podmiotom. Sprzedaż pijawek ma charakter zorganizowany i ciągły.

Wnioskodawca dodał, że przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, sformułowane pytanie oraz przedstawione własne stanowisko dotyczą roku 2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy działalność, którą prowadzi Wnioskodawca, traktowana jest jako działalność rolnicza i nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Niego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy, wyliczającego działy specjalne produkcji rolnej, nie zalicza się do nich prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Nie jest też ona wymieniona w tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. ustawy, zawierającej wykaz rodzajów, rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rolniczego.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu gęsi lub kaczek, 6-tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego.

Z powyższego wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej.

Według Wnioskodawcy, działalność, którą prowadzi, jest działalnością rolniczą i dochody z tej produkcji wyłączone są z opodatkowania.

Taką interpretację indywidualną wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 14 kwietnia 2014 r., Nr .... oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - interpretacja Nr .....

W ww. interpretacjach wskazano, że obie te działalności zaliczane są do działalności rolniczej, polegającej na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji terminu „działalność wytwórcza” należy posłużyć się definicją słownikową terminu „wytwarzać”, czyli „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

W świetle powyższych przepisów, aby można było uznać daną działalność za pozarolniczą działalność gospodarczą, musi ona spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być działalnością zarobkową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, a przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli przychód osiągany w ramach prowadzonej działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzonej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, jest zaliczany do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 wymienionej ustawy, to nie można uznać go za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto musi to być działalność wskazana w punktach a) – c) art. 5a ust. 6 powołanej ustawy, tj. m.in. działalność wytwórcza, handlowa, usługowa. Dyspozycją tego przepisu nie została objęta działalność rolnicza.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Rozmiary norm szacunkowych obowiązujące w 2015 r. określone zostały w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1558), stanowiącym Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

Hodowla pijawek nie została wymieniona w ww. Tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
  - licząc od dnia nabycia.

W powyższym przepisie ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Przy czym termin „w stanie nieprzetworzonym” oznacza produkty, których substancja nie została zmieniona, czyli produkty, które nie różnią się od stanu, w jakim produkty te znajdowały się bezpośrednio po ich wytworzeniu. Należy tu mieć na uwadze, że zgodnie z definicją słownikową termin „przetwarzać” znaczy: „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002 r.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 16 kwietnia 2010 r. prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły hodowlę pijawek Hirudo Verbana. Wnioskodawca sam rozmnaża i sprzedaje wyhodowane przez siebie pijawki innym podmiotom. Działalność ta według PKD 2007 sklasyfikowana została jako 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt w zakresie produkcji pijawki Hirudo Verbana.

Wnioskodawca nie jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Hodowlę pijawek prowadzi jako przedsiębiorca, a przychody z tego tytułu opodatkowuje na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że hodowla pijawek stanowi działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnia bowiem przesłanki wymienione w tym przepisie. Tego rodzaju hodowla nie została wymieniona w Załączniku nr 2 do ww. ustawy, nie stanowi zatem ona działu specjalnego produkcji rolnej. Przychody ze sprzedaży pijawek pochodzących z własnej hodowli - nieprzerobionych sposobem przemysłowym - są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jako przychody z działalności rolniczej, a co za tym idzie nie będą opodatkowane tym podatkiem.

Brak jest podstaw, by zakwalifikować hodowlę pijawek do pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż hodowla ta spełnia kryteriów pozwalające na zaliczenie jej do działalności rolniczej.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności zawartych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ...., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.