ILPB2/415-825/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy planowane do wypłacenia w ramach projektu w latach 2014-2015 stypendia celowe dla doktorantów i młodych doktorów podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ILPB2/415-825/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. podatek dochodowy
 2. projekt
 3. płatnik
 4. stypendia
 5. stypendium doktoranckie
 6. stypendium stażowe
 7. uczestnicy
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Politechnika realizuje projekt „Inżynier Przyszłości (...)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.3. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”.

Jednym z zadań ww. projektu jest przyznanie stypendiów celowych w latach 2014-2015 dla uczestników projektu tj.:

 • doktorantów Politechniki (uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy nie ukończyli 35 roku życia),
 • młodych doktorów – pracowników Politechniki (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż 5 lat, którzy nie ukończyli 35 roku życia).

Głównym celem przyznania stypendiów celowych jest podniesienie potencjału doktorantów oraz młodych doktorów w zakresie dydaktyki i/lub badań naukowych oraz zwiększenie ich mobilności zawodowej.

Stypendia wypłacane są uczestnikom projektu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką a doktorantem lub młodym doktorem, określającej szczegółowe zasady przyznawania Stypendium.

Dodatkowo doktoranci oraz młodzi doktorzy wypełniają deklarację przystąpienia do projektu potwierdzającą status beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do czasu złożenia wniosku stypendia nie zostały jeszcze wypłacone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane do wypłacenia w ramach projektu w latach 2014-2015 stypendia celowe dla doktorantów i młodych doktorów podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w ramach którego realizowany jest przedmiotowy projekt) obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. FFS jest funduszem strukturalnym wykazanym w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Doktoranci oraz młodzi doktorzy, którzy otrzymają stypendium finansowane z projektu w celu podniesienia potencjału w zakresie dydaktyki i/lub badań naukowych oraz zwiększenia mobilności zawodowej są osobami, do których faktycznie jest kierowana pomoc udzielona w ramach projektu. Wynika z tego, że spełnione są oba kryteria warunkujące zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikające z wyżej przytoczonych artykułów.

W związku z powyższym Politechnika zastosuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów celowych wypłacanych w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle art. 20 ust. 1 cyt. ustawy – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych – przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

W świetle tego przepisu, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca realizuje projekt (na podstawie stosownej umowy), którego jednym z zadań jest przyznanie stypendiów celowych, w latach 2014-2015 dla doktorantów Politechniki (uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy nie ukończyli 35 roku życia) oraz dla młodych doktorów (pracowników Uczelni – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż 5 lat, którzy nie ukończyli 35 roku życia). Stypendia wypłacane są uczestnikom projektu, czyli doktorantom oraz młodym doktorom na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką a uczestnikami projektu. Ponadto Wnioskodawca nadmienił, że doktoranci oraz młodzi doktorzy wypełniają deklarację przystąpienia do projektu potwierdzającą status beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zauważyć jednak należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W przedmiotowej sprawie - jak wskazano wyżej - uczestnikami projektu są doktoranci oraz młodzi doktorzy, do nich bowiem skierowana jest pomoc w postaci stypendiów celowych. Tym samym skoro środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę przekazywane są jako pomoc przyznawana w ramach projektu i współfinansowane są ze środków europejskich, to korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze ww. okoliczności rzeczonej sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że planowane do wypłacenia w ramach projektu w latach 2014-2015 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stypendia celowe dla doktorantów i młodych doktorów – korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zaznaczyć, że w świetle przywołanych powyżej przepisów Politechnika, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów dla doktorantów i młodych doktorów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.