ILPB2/415-1048/14-4/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/415-1048/14-4/WMinterpretacja indywidualna
 1. dziedziczenie
 2. mieszkania
 3. nabycie
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek dochodowy
 6. spadek
 7. spadkobiercy
 8. sprzedaż
 9. sprzedaż mieszkania
 10. ulga meldunkowa
 11. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 4 oraz art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1048/14-2/WM, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 15 stycznia 2015 r., natomiast w dniu 26 stycznia 2015 r. (data nadania 23 stycznia 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W kwietniu 1962 r. w M., zajmując 1/2 bliźniaka z przyległą działką i pomieszczeniami gospodarczymi zamieszkali:

 • ojciec Wnioskodawczyni – A. zameldowany do 2012 r.,
 • matka Wnioskodawczyni – B. zam. do 2008 r.,
 • brat Wnioskodawczyni – C. zam. do 1990 r.,
 • Wnioskodawczyni – D. (obecnie P.) zam. do 1975 r.

Ojciec Zainteresowanej będąc pracownikiem PGR otrzymał ww. mieszkanie jako służbowe, ale w 1994 r. na mocy ustawy wykupił zajmowaną nieruchomość na własność.

W dniu 16 czerwca 2008 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Ponieważ ojciec był w złym stanie zdrowia, nie została wszczęta sprawa spadkowa. W 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.

W listopadzie 2013 r. dokonano zbycia domu wraz z zapleczem, za cenę 200 000,00 zł.

Ponadto Zainteresowana wskazała, że do roku 2008 głównymi właścicielami dziedziczącymi nieruchomość po sobie byli rodzice: ojciec – 100 000,00 zł, matka – 100 000,00 zł.

Od roku 2008 do roku 2012 (po śmierci matki) spadkobiercami w odpowiednich udziałach zostali: ojciec - 100 000,00 zł + 33 333 zł (1/3 części po zmarłej małżonce), Wnioskodawczyni - 33 000,00 zł (1/3 części po zmarłej matce) i C. - 33 000 zł (1/3 części po zmarłej matce).

Po roku 2012, po śmierci ojca spadkobiercami zostali:

 • C. – dziedzicząc po ojcu 50 000 zł, po matce 33 333 zł i 1/2 części, którą odziedziczył ojciec po zmarłej małżonce - 16 667 zł,
 • Wnioskodawczyni – dziedzicząc analogicznie jak C.

Z części odziedziczonej po matce zarówno Wnioskodawczyni jak i C. zostali zwolnieni z podatku dochodowego korzystając z tzw. ulgi meldunkowej. Natomiast, od części otrzymanej w spadku po ojcu (50 000,00 zł) zapłacili podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od części, którą odziedziczył ojciec Wnioskodawczyni po zmarłej małżonce – Zainteresowana była również zobowiązana do zapłaty podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że na posiedzeniu sądu, 11 stycznia 2013 r. w sprawie o nabycie spadku przyjęty został spadek ze wszystkimi jego późniejszymi konsekwencjami, to ulga meldunkowa dotyczy również tej części otrzymanej w spadku (skoro dziedziczy się wszystko, to również i to dobrodziejstwo). Dlatego Wnioskodawczyni zastanawia się dlaczego musiałaby również od tej części zapłacić podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 16 czerwca 2008 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, natomiast w 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni.

W listopadzie 2013 r. dokonano zbycia domu wraz z zapleczem, za cenę 200 000,00 zł.

Do roku 2008 głównymi właścicielami dziedziczącymi nieruchomość po sobie byli rodzice: ojciec – 100 000,00 zł, matka – 100 000,00 zł.

Od roku 2008 do roku 2012 (po śmierci matki) spadkobiercami w odpowiednich udziałach zostali: ojciec - 100 000,00 zł + 33 333 zł (1/3 części po zmarłej małżonce), Wnioskodawczyni - 33 000,00 zł (1/3 części po zmarłej matce) i C. - 33 000 zł (1/3 części po zmarłej matce).

Po roku 2012, po śmierci ojca spadkobiercami zostali:

 • C. – dziedzicząc po ojcu 50 000 zł, po matce 33 333 zł i 1/2 części, którą odziedziczył ojciec po zmarłej małżonce - 16 667 zł,
 • Wnioskodawczyni – dziedzicząc analogicznie jak C.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Z powyższego wynika zatem, że datą nabycia nieruchomości przez spadkobierców, jest data śmierci spadkodawców.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowa nieruchomość, została nabyta przez Wnioskodawczynię w różnym czasie:

 • udział odpowiadający udziałowi nabytemu w drodze dziedziczenia po zmarłej matce – w 2008 r.,
 • udział odpowiadający udziałowi nabytemu w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu – w 2012 r.

W konsekwencji do sprzedaży udziału w nieruchomości w części nabytej w drodze spadku po zmarłej matce zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ze zbycia nieruchomości w udziale odziedziczonym po matce, zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej brat, zostali zwolnieni z podatku dochodowego korzystając z powyższej ulgi meldunkowej.

Natomiast w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości w części nabytej w drodze spadku po zmarłym ojcu, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 4 cytowanej ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zostały wyszczególnione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Powyższe zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jest jedynym, które pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. We wskazanym stanie prawnym brak jest przepisów konstytuujących zwolnienie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie ulgi meldunkowej.

Ponadto zauważyć należy, że tzw. ulga meldunkowa, obowiązująca w stanie prawnym na dzień 31 grudnia 2008 r., jest ulgą o charakterze podmiotowym i przysługuje podatnikowi, który spełnia przesłanki wskazane w ustawie do jej zastosowania. Z tego też względu prawo do ww. ulgi podatkowej nie podlega dziedziczeniu przez spadkobierców podatnika.

Stosownie do art. 922 ustawy Kodeks cywilny, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Natomiast nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą.

Powyższe przepisy dotyczą tylko i wyłącznie majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, nie odnoszą się natomiast do praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, do których należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg, czy zwolnień podatkowych. Prawa i obowiązki o charakterze osobistym nie podlegają dziedziczeniu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejęciu przez spadkobierców w świetle ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z tym należy stwierdzić, że spadkobiercy nie mogą nabyć praw do ulgi meldunkowej w drodze dziedziczenia.

Niezależnie jednak od powyższego należy podkreślić, że ulga meldunkowa nie przysługiwała również zmarłemu ojcu Wnioskodawczyni, bowiem nie dokonał on sprzedaży nieruchomości, co uprawniałoby go do skorzystania z tej ulgi. Nieruchomość sprzedali dopiero Wnioskodawczyni i jej brat, co nie oznacza, że mogą oni wykorzystać ulgę, która teoretycznie przysługiwała ojcu, gdyby ten sprzedał nieruchomość przed upływem pięcioletniego terminu, wskazanego w ustawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że tzw. ulga meldunkowa nie przysługuje Wnioskodawczyni (ani nie podlega dziedziczeniu przez Wnioskodawczynię) w związku ze sprzedażą części nieruchomości odpowiadającej udziałowi, który ojciec odziedziczył po zmarłej małżonce (matce Wnioskodawczyni) i który następnie Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu. W związku z tym Zainteresowana była zobowiązana do zapłaty podatku z ww. tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawczynię – jednego ze współwłaścicieli zbytej nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego ze współwłaścicieli, tj. brata Wnioskodawczyni.

Brat Zainteresowanej, chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.