ILPB1/4511-1-568/16-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od odsetek, które powstały po likwidacji działalności i będą zapłacone po 6 latach od daty zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym likwidacji firmy i działalności, tj. po 1 kwietnia 2019 r.?
ILPB1/4511-1-568/16-4/AKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. likwidacja
  3. likwidacja działalności
  4. należność
  5. odsetki
  6. podatek dochodowy
  7. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zlikwidował działalność gospodarczą, w której prowadził „księgę przychodów i rozchodów” jako osoba fizyczna. Likwidacja nastąpiła w dniu 20 marca 2013 r. Wnioskodawca sprzedał towar i jego klient nadal nie zapłacił za towar oraz odsetek, które ustalono wyrokiem przez Sąd z powodu braku zapłaty za otrzymany towar.

Opis zdarzenia przyszłego wynika z uzupełnienia wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od odsetek, które powstały po likwidacji działalności i będą zapłacone po 6 latach od daty zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym likwidacji firmy i działalności, tj. po 1 kwietnia 2019 r....

Przedstawione pytanie wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu, ponieważ wszelkie dochody z działalności uzyskane po 6 latach od likwidacji nie podlegają podatkowi dochodowemu.

Wnioskodawca wniosek złożył celem uniknięcia naruszenia przepisów prawnych i niezapłacenia ewentualnych podatków z powodu mylnych informacji ustnych uzyskanych od pracownika Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że dług jest zabezpieczony poprzez hipotekę w księgach wieczystych. Wnioskodawca uprzejmie prosi o udzielenie informacji, czy jego uzyskane informacje są prawidłowe, ewentualnie kiedy i co ogólnie jest zwolnione od podatku dochodowego po likwidacji firmy.

Przedstawione własne stanowisko Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródłem przychodów jest wskazana w art. 10 ust. 1 ww. ustawy: pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zlikwidował działalność gospodarczą w dniu 20 marca 2013 r. Wnioskodawca sprzedał towar, za który nie otrzymał zapłaty od nabywcy. W konsekwencji wyrokiem Sądu zostały ustalone odsetki z powodu nieterminowej zapłaty za towar sprzedany przez Wnioskodawcę.

W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca opodatkowania odsetek, które Wnioskodawca otrzyma po dniu 1 kwietnia 2019 r.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy: do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Zatem odsetki związane z brakiem zapłaty za sprzedany towar, zasądzone przez Sąd – jeżeli zostaną otrzymane – stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody z tytułu otrzymanych po likwidacji działalności gospodarczej odsetek winny być opodatkowane na zasadach stosowanych do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej bezpośrednio przed zaprzestaniem działalności (zgodnie z wybraną dla działalności formą opodatkowania).

W związku z tym należy stwierdzić, że dochody z odsetek, które Wnioskodawca uzyska od dłużnika, należy zaliczyć do przychodów z tytułu działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować według zasad stosowanych do dochodów z tego źródła bezpośrednio przed zaprzestaniem działalności.

Należy przy tym wyjaśnić, że – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – okoliczność, iż zapłata odsetek nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie przesądza o braku powstania przychodu po jego stronie.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Powyższy przepis reguluje kwestię braku zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Przepis ten nie wyłącza jednak z przychodów z działalności gospodarczej odsetek ustalonych wyrokiem sądu z powodu braku zapłaty za towar, otrzymanych po likwidacji działalności gospodarczej, ani też nie wskazuje, że wszelkie dochody z działalności uzyskane po 6 latach od likwidacji nie podlegają opodatkowaniu. Art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się bowiem tylko do przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku i precyzuje, że przychodów z ww. tytułu nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są spełnione wskazane w tym przepisie warunki.

Podsumowując, odsetki, które powstały po likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawcy i będą zapłacone po 6 latach od daty zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym likwidacji firmy i działalności, tj. po 1 kwietnia 2019 r., będą kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowanie według zasad stosowanych do dochodów z tego źródła bezpośrednio przed likwidacją działalności.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy również wskazać, że instytucja interpretacji indywidualnych nie została stworzona dla celów oceny potencjalnych działań podatników przez organ upoważnionych do wydawania interpretacji pod kątem zoptymalizowania obciążeń podatkowych wynikających z tych działań, ani też wskazywania podatnikom, jaki działania powinni podjąć. Celem jest wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny lub wyczerpująco przedstawione zdarzenie przyszłe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.