ILPB1/4511-1-1745/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży skór norczych.
ILPB1/4511-1-1745/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. działy specjalne produkcji rolnej
 2. norma
 3. podatek dochodowy
 4. przychód
 5. skóra
 6. sprzedaż
 7. szacowanie (szacunek)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży skór norczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży skór norczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. Drugim wspólnikiem tej spółki jest żona Wnioskodawcy. W małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Podstawowa działalność spółki cywilnej polega na hodowli norek w celu pozyskania i sprzedaży ich skór. Zdarza się również, że spółka sprzedaje innym hodowcom (i kupuje) zwierzęta stada podstawowego - jest to niezbędne dla zachowania i podnoszenia jakości materiału rozrodczego oraz skór. W roku 2015 spółka Wnioskodawcy osiągnęła przychody ze sprzedaży przekraczające równowartość 1200000 euro.

W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg o których mowa w art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawca rozlicza w roku 2015 (oraz rozliczał w latach poprzednich) z zastosowaniem norm szacunkowych. Opis cyklu produkcyjnego:

W lutym matki są zapładniane. Po zapłodnieniu część samców jest usypiana (ubój pokopulacyjny) i zamrażana wraz ze skórą, część zaś jest pozostawiana do dalszej hodowli. Skóry z zamrożonych zwierząt pozyskiwane są najczęściej w okresie późniejszym.

Małe rodzą się po około dwóch miesiącach od zapłodnienia. Średnio przez 40 dni są karmione mlekiem matki, następnie odstawiane i karmione karmą.

Od połowy listopada zaczyna się główny ubój zwierząt i pozyskiwanie skór: część zwierząt po uboju jest od razu skórowana, część jest zamrażana i poddawana skórowaniu oraz niezbędnej obróbce w okresie późniejszym, również w następnym roku kalendarzowym. Ubój trwa, w zależności od ilości zwierząt, do czterech tygodni. Część samic i samców (stado podstawowe) pozostaje do dalszego rozrodu.

W niektórych sezonach zdarza się również niewielki ubój selekcyjny w sierpniu. Tuszki tych zwierząt, podobnie jak w przypadku uboju pokopulacyjnego są zamrażane razem ze skórą, skóry są pozyskiwane w okresie późniejszym. Wyprodukowane skóry są oznaczane kodami kreskowymi.

Następnie sukcesywnie, jeszcze w grudniu oraz dopiero w roku następnym, skóry są odbierane przez domy aukcyjne. Podstawą współpracy spółki Wnioskodawcy z domami akcyjnymi są umowy komisu. Na każdy sezon zawierana jest jedna umowa z jednym domem aukcyjnym. Do momentu sprzedaży skóry stanowią własność spółki cywilnej. Sprzedaż aukcyjna wyprodukowanych przez spółkę cywilną w danym roku kalendarzowym skór odbywa się dopiero na aukcjach organizowanych w roku następnym (albo jeszcze następnym roku przypadku gorszego sezonu). Rozliczenie aukcji trwa około 14 dni. Od domu aukcyjnego otrzymujemy uzyskane na aukcji ceny pomniejszone o prowizje domu aukcyjnego.

Z opisanego cyklu produkcyjnego i organizacji sprzedaży wynika, że skóry wyprodukowane przez spółkę Wnioskodawcy w roku ze zwierząt hodowanych w roku 2015 zostaną sprzedane najwcześniej w roku 2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy, że skóry norcze pozyskane ze zwierząt wyhodowanych w roku 2015 i opodatkowane w roku 2015 z zastosowaniem norm szacunkowych, które zostaną sprzedane w roku 2016 albo w latach następnych, nie będą powtórnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku ich sprzedaży, nawet jeśli w roku ich sprzedaży spółka cywilna będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, skóry norcze pozyskane ze zwierząt ubitych w roku 2015 i opodatkowane w roku 2015 z zastosowaniem norm szacunkowych, nie będą po raz drugi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku ich sprzedaży.

Hodowla i chów zwierząt futerkowych są zaliczane, na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do działów specjalnych produkcji rolnej, które są jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 (pkt 4). Zgodnie z uregulowaniem art. 24 ust. 4 tej ustawy: jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z jednostki produkcji zwierzęcej określonych w załączniku nr 2. W punkcie 8b załącznika nr 2 zostały ustalone normy szacunkowe dochodu rocznego norek: dochód ten jest uzależniony jedynie od ilości samic stada podstawowego (powyżej 2 sztuk). Ustawodawca nie zastrzegł żadnych innych warunków, w szczególności momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży zwierząt albo pozyskanych z tych zwierząt skór, bądź momentu otrzymania zapłaty. Od dnia 1 stycznia 2016 r., na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie stanowił, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

Z przepisów tych nie wynika jednakże, że podatnicy, którzy w roku 2016 będą zobowiązani do ustalania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, mają obowiązek powtórnego opodatkowania tych dochodów osiągniętych po dniu 1 stycznia 2016 r., które zostały już opodatkowane w roku 2015 z zastosowaniem norm szacunkowych. Prowadziłoby to do dwukrotnego opodatkowania tego samego dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działy specjalne produkcji rolnej stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. Podstawowa działalność spółki cywilnej polega na hodowli norek w celu pozyskania i sprzedaży ich skór. W roku 2015 spółka Wnioskodawcy osiągnęła przychody ze sprzedaży przekraczające równowartość 1200000 euro.

W roku 2015 oraz w latach poprzednich spółka cywilna nie prowadziła ksiąg o których mowa w art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy z tytułu udziału w spółce cywilnej Wnioskodawca rozlicza w roku 2015 (oraz rozliczał w latach poprzednich) z zastosowaniem norm szacunkowych. Z opisanego cyklu produkcyjnego i organizacji sprzedaży wynika, że skóry wyprodukowane przez spółkę Wnioskodawcy ze zwierząt hodowanych w roku 2015 zostaną sprzedane najwcześniej w roku 2016. W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w 2016 r. przychód ze zbycia skór zwierząt futerkowych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W stanie prawnym obowiązującym w roku 2015 przepis art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Przepis art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ponadto, z art. 24 ust. 4b ww. ustawy wynika, że jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Wobec powyższego, jeśli podatnik nie prowadzi podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ksiąg rachunkowych, dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, tj. na zasadach ryczałtowo-szacunkowych, zapisanych w art. 24 ust. 4a-4e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Normy szacunkowe dochodu rocznego, stosownie do ust. 4a tego artykułu, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2, z tym że w przypadku:

 1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
 2. upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
 3. wylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
 4. zwierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych zwierząt – na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
 5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 – od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
 6. hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Ponadto, są obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
 2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji;
 3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci składają deklaracje, o których mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Zgodnie z art. 43 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, opłaconej w tym miesiącu przez podatnika w terminach określonych w art. 44 ust. 6.

Z przepisów ustawy wynika, że podstawę opodatkowania – obliczoną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi wyłącznie dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód ustalony na dany rok podatkowy w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w oparciu o wielkość i rodzaj produkcji wskazany przez Wnioskodawcę w deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, nie zaś dochód faktycznie osiągnięty.

Wobec powyższego – na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego –stwierdzić należy, że dokonanie sprzedaży skór norczych w 2016 roku pochodzących z norek, od których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej został ustalony w 2015 r. na podstawie norm szacunkowych dochodu – nie powoduje powstania ponownie w 2016 r. dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dochód ze sprzedaży skór norczych, pochodzących z produkcji 2015 r., objętej działem specjalnym produkcji rolnej, ustalonym na podstawie norm szacunkowych dochodu – zostanie bowiem opodatkowany w rozliczeniu za 2015 r.

Reasumując, właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy, że skóry norcze pozyskane ze zwierząt wyhodowanych w roku 2015 i opodatkowane w roku 2015 z zastosowaniem norm szacunkowych, które zostaną sprzedane w roku 2016 albo w latach następnych, nie będą powtórnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku ich sprzedaży, nawet jeśli w roku ich sprzedaży spółka cywilna będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.