2461-IBPB-2-2.4511.929.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku, który otrzymano 7 paYdziernika 2016 r., uzupe3nionym 12 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y lokalu – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 paYdziernika 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y lokalu.

W zwi1zku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 1 grudnia 2016 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.929.2016.1.AP wezwano Wnioskodawczynie do uzupe3nienia wniosku. Uzupe3nienia dokonano 12 grudnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

W dniu 4 listopada 1997 r. zosta3a zawarta umowa darowizny, w wyniku której syn i synowa darczyncy otrzymali ½ czeoa w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Kolejnym aktem notarialnym z 7 paYdziernika 2011 r. strony dokona3y zniesienia wspó3w3asnooci w ten sposób, ?e zosta3y wydzielone dwa lokale w budynku mieszkalnym i jeden z wydzielonych lokali otrzyma3a jedna strona, a drugi – druga strona. Wartooa rynkowa nieruchomooci (obu lokali) bed1cej przedmiotem zniesienia wspó3w3asnooci na ten dzien wynosi3a 869.400 z3. Wartooa rynkowa lokalu, który w wyniku zawarcia ww. umowy otrzyma3a Wnioskodawczyni, na dzien zawarcia umowy wynosi3a 380.244 z3.

Dodatkowo Wnioskodawczyni otrzyma3a sp3ate w wysokooci 1.000 z3. W latach 2011-2016 Wnioskodawczyni dokona3a remontu swojej nieruchomooci. W dniu 4 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni sprzeda3a wspomnian1 nieruchomooa za kwote 430.000 z3.

W zwi1zku z powy?szym stanem faktycznym zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w wyniku sprzeda?y wydzielonego lokalu Wnioskodawczyni powinna zap3acia podatek dochodowy ze sprzeda?y nieruchomooci?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zawarcie umowy sprzeda?y w 2016 r. nie powinno powodowaa naliczenia podatku od którego p3acenia zosta3a zwolniona umow1 darowizny. Zatem taki podatek sie nie nale?y.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – podlegaj1cym opodatkowaniu Yród3em przychodu jest, z zastrze?eniem ust. 2, odp3atne zbycie:

  1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów

–je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Przytoczony wy?ej przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formu3uje generaln1 zasade, ?e je?eli odp3atne zbycie (sprzeda?) nieruchomooci lub praw w nim wymienionych mia3o miejsce przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie i nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej, stanowi Yród3o przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowi1zku podatkowego. Tym samym je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci nastepuje po up3ywie 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym mia3o miejsce nabycie – nie jest Yród3em przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odp3atnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec wy?ej przywo3anej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y wyjaonia, ?e w przypadku sprzeda?y m.in. nieruchomooci istotne znaczenie dla okreolenia skutków podatkowych tej sprzeda?y ma ustalenie daty nabycia nieruchomooci.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, ?e 4 listopada 1997 r. Wnioskodawczyni wraz z me?em naby3a umow1 darowizny udzia3 ½ w nieruchomooci zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Kolejnym aktem notarialnym 7 paYdziernika 2011 r. dokonano zniesienia wspó3w3asnooci w ten sposób, ?e zosta3y wydzielone dwa lokale i jeden z nich o wartooci 380.244 z3 otrzyma3a jedna strona (Wnioskodawczyni i jej m1?), natomiast drugi lokal otrzyma3a druga strona. Wartooa rynkowa obu lokali wynosi3a 869.400 z3. Wnioskodawczyni dodatkowo otrzyma3a tytu3em sp3aty 1.000 z3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. nieruchomooa zosta3a sprzedana. W1tpliwooa Wnioskodawczyni budzi kwestia obowi1zku zap3aty podatku dochodowego z tytu3u tej sprzeda?y.

Celem postepowania o zniesienie wspó3w3asnooci – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – jest nowe ukszta3towanie prawa w3asnooci rzeczy, która stanowi przedmiot wspó3w3asnooci.

Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu – wspó3w3asnooa polega na tym, ?e w3asnooa tej samej rzeczy przys3uguje niepodzielnie kilku osobom. W myol art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – wspó3w3asnooa jest albo wspó3w3asnooci1 w czeociach u3amkowych, albo wspó3w3asnooci1 31czn1. Wspó3w3asnooa 31czn1 reguluj1 przepisy dotycz1ce stosunków, z których ona wynika. Do wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych stosuje sie przepisy Dzia3u IV Ksiegi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e domagaa sie zniesienia wspó3w3asnooci. Jednym ze sposobów zniesienia wspó3w3asnooci jest fizyczny podzia3 rzeczy wspólnej miedzy wspó3w3aocicielami. Nastepuje to w drodze przyznania ka?demu ze wspó3w3aocicieli wyodrebnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkooa tej czeoci powinna odpowiadaa wielkooci udzia3u we wspó3w3asnooci. W wyniku podzia3u fizycznego powstaj1 nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci dochodzi do nowego ukszta3towania prawa w3asnooci poprzez odebranie temu prawu cechy wspólnooci. Za date nabycia nieruchomooci lub prawa – w przypadku ich sprzeda?y – które przypad3y danej osobie w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci, nale?y przyj1a date ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, je?eli wartooa otrzymanej przez dan1 osobe nieruchomooci lub prawa w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci mieoci sie w udziale, jaki przys3uguje tej osobie w maj1tku objetym wspó3w3asnooci1 oraz zniesienie wspó3w3asnooci zosta3o dokonane bez sp3at i dop3at. Natomiast gdy w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci udzia3 danej osoby ulega powiekszeniu (nawet bez sp3at i dop3at), to traktowany jest w kategorii nabycia, poniewa? w ten sposób ulega powiekszeniu zarówno zakres dotychczasowego w3adztwa tej osoby nad rzecz1 (nieruchomooci1) jak i stan jej maj1tku osobistego. O tym zao czy udzia3 uleg3 powiekszeniu, czy te? nie, nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego wspó3w3aociciela nieruchomooci, lecz obiektywne kryteria odwo3uj1ce sie do cen rynkowych udzia3ów przed zniesieniem wspó3w3asnooci i po nim.

Tak wiec co do zasady zniesienie wspó3w3asnooci jest form1 nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomooa, której wartooa po dokonanym podziale przekracza wartooa udzia3u jaki pierwotnie podatnikowi przys3ugiwa3. Zatem je?eli przy dokonaniu zniesienia wspó3w3asnooci wyst1pi3o przysporzenie maj1tku ponad posiadany udzia3 przed zniesieniem wspó3w3asnooci oznacza to, ?e dla czeoci udzia3u w nieruchomooci nabytego w drodze zniesienia wspó3w3asnooci dniem nabycia bedzie dzien, w którym nast1pi3o zniesienie wspó3w3asnooci.

Z treoci wniosku wynika, ?e wartooa rynkowa nieruchomooci (obu lokali) bed1cej przedmiotem umowy zniesienia wspó3w3asnooci na dzien dokonania tej czynnooci prawnej wynosi3a 869.400 z3. Wartooa rynkowa lokalu, który otrzyma3a Wnioskodawczyni (i jej m1?) w wyniku zawarcia ww. umowy wynosi3a 380.244 z3.

Zatem w dniu zawarcia umowy zniesienia wspó3w3asnooci wartooa rynkowa nieruchomooci otrzymanej przez Wnioskodawczynie (i jej me?a) – 380.244 z3 – nie przekroczy3a wartooci udzia3u, jaki pierwotnie ma3?onkom przys3ugiwa3 (½ x 869.400 z3 = 434.700 z3).

Reasumuj1c, w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci dokonanego 7 paYdziernika 2011 r. Wnioskodawczyni (i jej m1?) naby3a nieruchomooa, której wartooa po dokonanym podziale nie przekroczy3a wartooci udzia3u jaki pierwotnie Wnioskodawczyni (i jej me?owi) przys3ugiwa3, zatem nie dosz3o po stronie Wnioskodawczyni do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dniem nabycia nieruchomooci dla Wnioskodawczyni bedzie dzien, w którym zosta3a zawarta umowa darowizny (1997 r.), co oznacza, ?e piecioletni termin, okreolony zgodnie z treoci1 art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy up3yn13 z koncem 2002 r. Tym samym sprzeda? w 2016 r. przez Wnioskodawczynie ww. nieruchomooci nie stanowi dla niej Yród3a przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym nie jest zobowi1zana do zap3aty podatku nale?y uznaa za prawid3owe. Brak opodatkowania sprzeda?y nieruchomooci nie wynika jednak?e z argumentacji przedstawionej przez Wnioskodawczynie, zgodnie z któr1 zawarcie umowy sprzeda?y w 2016 r. nie powinno powodowaa naliczenia podatku od którego p3acenia zosta3a zwolniona umow1 darowizny, tylko z argumentacji przedstawionej powy?ej przez Organ.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie oraz stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawczyni do31czy3a plik dokumentów. Nale?y jednak zauwa?ya, ?e wydaj1c interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, nie przeprowadza postepowania dowodowego w zwi1zku z czym nie jest zobowi1zany ani uprawniony do ich oceny; jest zwi1zany wy31cznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynie i jej stanowiskiem. Zatem niniejsza interpretacja wydana zosta3a wy31cznie w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawczynie stan faktyczny.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie – w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.