1462-IPPB3.4510.1069.2016.1.JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 23 listopada 2016r. (data wpływu 25 listopada 2016 .), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2016r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego, tj. zastosowania art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z umorzenia automatycznego lub przymusowego części udziałów Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka H. Sp. z o.o. (zwana dalej: „Spółką”) została zawiązana umową spółki z dnia 10 października 2013 r. i w pisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 31 grudnia 2013 r. Od początku istnienia Spółki, a więc od ponad 2 lat, nieprzerwanie jej jedynym wspólnikiem pozostaje spółka pod firmą:

  1. S.A. (zwana dalej: „Spółką matką”).

Spółka matka nie wyklucza, iż w przyszłości dokona jednej lub kilku transakcji umorzenia przymusowego lub automatycznego posiadanych udziałów Spółki. Bez względu na ilość umarzanych udziałów Spółka matka po umorzeniu udziałów zachowa minimum 10% udziałów w Spółce.

Zarówno Spółka, jak i Spółka matka, jest spółką kapitałową, mającą siedzibę i ośrodek faktycznego zarządu na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka matka nie korzystna przy tym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Do dnia płatności wynagrodzenia za umarzane udziały, Spółka otrzyma od Spółki matki oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Wniosek o interpretację indywidualną składany jest na podstawie art. 14r § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz, 613 ze zmianami; dalej: Ordynacja podatkowa) w imieniu Spółki jako płatnika podatku dochodowego oraz Spółki matki, jako podatnika podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka matka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do dochodu z umorzenia automatycznego lub przymusowego części udziałów Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, potencjalny dochód po stronie Spółki matki z tytułu umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów Spółki będzie stanowić dochód, w odniesieniu do którego będzie istniała możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy CIT.

Art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT stanowi, iż dochodem z udziałów w zyskach osób prawnych jest m.in. dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W myśl art. 22 ust. 1 Ustawy CIT, Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Natomiast art. 22 ust. 4 Ustawy CIT mówi, że zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zdaniem Spółek, wszystkie warunki postawione w powyżej cytowanych przepisach zostaną spełnione, gdyż:

  1. wypłacającym wynagrodzenie za umorzone udziały będzie Spółka, która posiada siedzibę i zarząd w Polsce,
  2. uzyskującym dochód będzie Spółka matka, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  3. Spółka matka posiada bezpośrednio 100% udziałów w Spółce od 2013r. a więc przez okres co najmniej 2 lat i mimo umorzenia udziałów pozostanie jeszcze właścicielem minimum 10% udziałów Spółki,
  4. Spółka matka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, do dnia płatności wynagrodzenia za umarzane udziały, Spółka otrzyma od Spółki matki oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 11 Ustawy CIT, tj. że Spółka matka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Podsumowując, wynagrodzenie związane z umorzeniem udziałów będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy CIT i Spółka wypłacając to wynagrodzenie jako płatnik będzie uprawniona do zaniechania obliczenia, pobrania i wpłaty do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego w imieniu Spółki matki jako podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.