0112-KDIL3-1.4011.126.2017.2.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1, art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 lipca 2017 r., znak 0112-KDIL3-1.4011.126.2017.1.IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 lipca 2017 r., wniosek uzupełniono w dniu 1 sierpnia 2017 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 28 lipca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w ramach swojej działalności gospodarczej zamierza za pośrednictwem SERWISU (serwisu internetowego) prowadzić obsługę Turniejów gier komputerowych. Działalność Serwisu polegać będzie na stworzeniu i rozwijaniu platformy współpracy pozwalającej Użytkownikom na rozpoczęcie i uczestnictwo w Turniejach za pośrednictwem sieci internetowej oraz na świadczeniu usług towarzyszących, takich jak usługi społecznościowe, prowadzenie rankingów Użytkowników, kontrola uczciwości rozgrywek, promocje i marketing rozgrywek, transmisja turniejów w Internecie (streaming), obsługa finansowa turniejów, zarządzanie danymi serwisu.

Turnieje polegać będą na serii rozgrywek mających na celu wyłonienie spośród uczestników najlepszego Użytkownika w danej grze lub grupy/drużyny Użytkowników w przypadku gier zespołowych/drużynowych.

Gry obsługiwane przez Serwis nie są grami losowymi, wynik w nich osiągnięty zależeć będzie od podejmowanych decyzji, refleksu, stosowanych strategii oraz umiejętności manualnych. Element losowy jest ograniczony do okoliczności niemających wpływu na zwycięstwo. Gry oparte na czynniku losowym lub w których czynnik losowy ma istotny wpływ na wynik rozgrywki nie będą obsługiwane przez Serwis.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest uiszczenie Wpisowego, chyba że dany Turniej będzie przewidywał inne warunki uczestnictwa np. Turnieje sponsorowane. Dla każdego użytkownika zostanie utworzony powiązany z kontem rachunek rozliczeniowy, stanowiący analityczne subkonto w systemie prowadzonym przez Spółkę, na którym gromadzone będą środki finansowe wpłacone i uzyskane przez Użytkownika. Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych Użytkowników będą odpowiadać środkom zgromadzonym przez Spółkę na jej rachunkach bankowych oraz obsługiwanych przez spółkę serwisach płatniczych. Użytkownik jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na swoim koncie rozliczeniowym.

Dla każdego Turnieju prowadzony będzie odrębny analityczny rachunek rozliczeniowy. Wpisowe zostanie przeksięgowane z rachunku Uczestnika na rachunek Turnieju w momencie zapisu Użytkownika do turnieju i akceptacji regulaminu turnieju. Spółka zobowiązana będzie do przeksięgowania zgromadzonych na rachunku Turnieju środków na rachunek zwycięzcy Turnieju po pomniejszeniu o wynagrodzenie Spółki i koszty działalności serwisu. Wysokość nagrody Turnieju stanowi suma wpłaconych wpisowych pomniejszona o wynagrodzenie Spółki i koszty działalności serwisu. Nagroda będzie przeksięgowana na rachunek rozliczeniowy Użytkownika powiązanego z jego kontem. Przekazanie nagrody nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Turnieju, a w przypadku gdy wynik rozgrywki zostanie zakwestionowany przez któregokolwiek użytkownika bądź przez organizatora po ewentualnej weryfikacji wyników rozgrywek.

Turniej jest to zorganizowany przez spółkę przy pomocy Użytkownika wiodącego zespół działań polegający na rozgrywkach uczestników w obsługiwanych przez serwis grach.

Użytkownik to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu, mająca miejsce zamieszkania w Polsce jak i poza granicami Polski.

Organizatorem poszczególnych Turniejów jest spółka, która prowadzi turniej przy pomocy Użytkownika wiodącego decydującego o rozpoczęciu turnieju, organizacji i stosowanych zasadach, ilości Użytkowników, wysokości wpisowego, przebiegu Turnieju tj. jego rozpoczęciu i zakończeniu, datach poszczególnych rozgrywek.

Konto to zbiór danych Użytkownika umożliwiający mu korzystanie z serwisu, rozpoczynanie i uczestnictwo w Turniejach oraz tworzenie rankingu graczy. Z kontem powiązany jest rachunek rozliczeniowy Użytkownika.

Spółka nie jest właścicielem jakichkolwiek praw do gier, nie zapewnia uczestnikom sprzętu, gier lub innego oprogramowania niezbędnego do uczestnictwa w Turnieju. Jeżeli do przeprowadzenia Turnieju w danej grze niezbędne jest uzyskanie zgody producenta o taką zgodę występuje Użytkownik wiodący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w grach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust 1 pkt 2 czyli 10% wygranej lub nagrody, a zwolnione są wygrane gdy jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 760 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 jako płatnika tego podatku?

Pytanie wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń ) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedaż a premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł: zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Czy Internet jest środkiem masowego przekazu. Odpowiedź na to pytanie zawiera interpretacja dnia 24 kwietnia 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB4/415-134/10-2/JS). Dokonano w niej wykładni powołanego wyżej przepisu, na podstawie przepisów prawa prasowego. W podsumowaniu organ podatkowy stwierdził, iż nie istnieje legalna definicja Internetu, która zaliczałaby go wprost do środków masowego przekazu. Zważywszy jednak faktyczny charakter tego środka komunikowania się oraz wyniki wykładni funkcjonalnej, należy uznać go za taki środek w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy uznał, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, określenie w środkach masowego przekazu mieści w sobie pojęcie Internetu - jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wymieniony w powołanym przepisie.

W związku z powyższym, w odniesieniu do konkursów i gier organizowanych i emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, czyli takich do których swobodny dostęp ma każda osoba i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie (grze), może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Spółka przez Internet będzie ogłaszała i organizowała gry komputerowe, zamieszczała na stronie internetowej regulamin i warunki przyznawania wygranej, czyli spełnia warunek art. 21 ust. pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki jako płatnika podatku - świadczenia z tytułu wygranych w grach do jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł zwolnione są z opodatkowania, natomiast wygrane powyżej 760 zł podlegają ryczałtowemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej.

Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił jako zwolnione od podatku oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

Wolna od podatku dochodowego jest – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 tej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy ryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 – o czym stanowi art. 30 ust. 8 tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 tej ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzania przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zamierza za pośrednictwem SERWISU (serwisu internetowego) prowadzić obsługę Turniejów gier komputerowych. Działalność Serwisu polegać będzie na stworzeniu i rozwijaniu platformy współpracy pozwalającej Użytkownikom na rozpoczęcie i uczestnictwo w Turniejach za pośrednictwem sieci internetowej oraz na świadczeniu usług towarzyszących, takich jak usługi społecznościowe, prowadzenie rankingów Użytkowników, kontrola uczciwości rozgrywek, promocje i marketing rozgrywek, transmisja turniejów w Internecie (streaming), obsługa finansowa turniejów, zarządzanie danymi serwisu.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest uiszczenie Wpisowego, chyba że dany Turniej będzie przewidywał inne warunki uczestnictwa np. Turnieje sponsorowane. Dla każdego użytkownika zostanie utworzony powiązany z kontem rachunek rozliczeniowy, stanowiący analityczne subkonto w systemie prowadzonym przez Spółkę, na którym gromadzone będą środki finansowe wpłacone i uzyskane przez Użytkownika. Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych Użytkowników będą odpowiadać środkom zgromadzonym przez Spółkę na jej rachunkach bankowych oraz obsługiwanych przez spółkę serwisach płatniczych. Użytkownik jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na swoim koncie rozliczeniowym.

Turniej jest to zorganizowany przez spółkę przy pomocy Użytkownika wiodącego zespół działań polegający na rozgrywkach uczestników w obsługiwanych przez serwis grach.

Organizatorem poszczególnych Turniejów jest spółka, która prowadzi turniej przy pomocy Użytkownika wiodącego decydującego o rozpoczęciu turnieju, organizacji i stosowanych zasadach, ilości Użytkowników, wysokości wpisowego, przebiegu Turnieju tj. jego rozpoczęciu i zakończeniu, datach poszczególnych rozgrywek.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie decyduje sam fakt ogłoszenia gry w Internecie. Równie ważne jest, aby organizatorem gry były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki, ewentualnie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Stąd w przypadku gry spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie w serwisie internetowym regulaminu określającego zasady uczestnictwa w grze oraz warunki przyznawania wygranej, nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zastosowanie omawianego zwolnienia mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia gry były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego organizatorem gry jest Spółka, która – w świetle wyżej przytoczonych definicji – instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu nie jest. Wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się – jakim jest Internet, do obsługi i organizowania gry powszechnie dostępnej w sieci internetowej. W konsekwencji, wygrane w tego rodzaju grze nie stanowią wygranych w grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. Tym samym, nie ma do nich zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od ich wysokości).

Wygrane te podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z cytowanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypłacane graczom wygrane w grze, organizowanej przez Wnioskodawcę, nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz w całości podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż jakkolwiek interpretacje podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, a zatem nie mają one zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną. Ponadto wyjaśnić należy, że powyższa interpretacja pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r. nr DD3/033/220/OBQ/10/PK-1546 została zmieniona.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.