ILPB4/4510-1-498/15-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 26 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika,
 2. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8,
 3. przepisów niepodatkowych odnoszących się do obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji, posiadania kont bankowych oraz regulowania rachunków związanych z działalnością Szkoły wystawionych na Niepubliczne Gimnazjum.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny.

Stowarzyszenie założyło Niepubliczne Gimnazjum, dla którego jest organem prowadzącym.

Dnia 20 marca 2008 roku pod numerem 4 dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą: Niepubliczne Gimnazjum (...).

Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczne Gimnazjum na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Na dzień 1.09.2015 roku liczy 152 uczni.

Stowarzyszenie jest pracodawcą, które zawiera i rozwiązuje umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z nauczycielami i innymi pracownikami, którzy świadczą pracę w Niepublicznym Gimnazjum. Na dzień 1.09.2015 zatrudnia 23 osób na umowę o pracę i 10 na umowę zlecenie.

Stowarzyszenie jest płatnikiem składek ZUS i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest też podatnikiem podatku dochodowego i korzysta ze zwolnień na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOP. Dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno sprawozdanie finansowe jako Stowarzyszenie jedno zeznanie CIT-8.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję rachunkową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczegółowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Prowadzi księgi rachunkowe, w których przychody i koszty szkoły i stowarzyszenia są wyodrębnione na osobnych kontach. Taki podział zdarzeń gospodarczych pozwala na sporządzanie jednego wspólnego sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego CIT-8.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty szkoła otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Dotacja jest przekazywana w 12 miesięcznych ratach na wyodrębniony rachunek stowarzyszenia.

Czesne i inne opłaty za szkołę wpływają na wyodrębnione konto bankowe stowarzyszenia.

W skład majątku stowarzyszenia wchodzą środki trwałe i wyposażenie gabinetów i biura, zakupione ze środków dotacji i z opłat czesnego.

Szkoła Niepubliczne Gimnazjum posiada NIP i REGON, inny niż Stowarzyszenie.

13 października 2008 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Zdarzenie przyszłe.

Niepubliczne Gimnazjum, reprezentowane przez dyrektora szkoły na podstawie uprawnień zawartych w statucie stowarzyszenia i statucie szkoły, dla którego organem prowadzącym nadal pozostaje stowarzyszenie, będzie zawierało i rozwiązywało umowy o pracę i umowy cywilno-prawne.

W piśmie z 26 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny i wskazał, że:

 1. wykształcona struktura organizacyjna Wnioskodawcy w postaci Niepublicznego Gimnazjum będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego.
 2. niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku stanowi integralną część organu prowadzącego Gimnazjum, nie posiada wyodrębnionego majątku i nie jest niezależne i samodzielne.
  Umowy o kształcenie, stanowiące podstawę do otrzymywania czesnego, są zawierane pomiędzy rodzicami/opiekunami a Niepublicznym Gimnazjum, reprezentowane przez dyrektora z upoważnienia prezesa Stowarzyszenia (Wnioskodawcy), wpływają na wyodrębnione konto Stowarzyszenia.
  Dotacje publiczne należne z tytułu prowadzenia gimnazjum, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie oświaty, są przekazywane przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego przelewem na specjalnie wyodrębnione konto Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wg własnego uznania dysponuje środkami finansowymi na potrzeby Gimnazjum i Stowarzyszenia.
  Szkoła zorganizowana jest w sposób, w jaki zorganizowana być powinna (tj. dyrektor, rada pedagogiczna, nauczyciele, uczniowie, plan lekcji i innych zajęć, wyposażenie klas...); poza tym, Gimnazjum nie jest samodzielną, niezależną od swego założyciela, stroną stosunków prawnych i korzysta z podmiotowości prawnej swojego podmiotu założycielskiego.
 3. niepubliczne Gimnazjum nie ma zdolności zaciągania zobowiązań. Taką zdolność posiada wyłącznie organ prowadzący, tj. Wnioskodawca.
 4. niepubliczne Gimnazjum nie prowadzi odrębną od Wnioskodawcy ewidencję księgową. Stowarzyszenie prowadzi jedną księgowość, w których przychody i koszty szkoły i stowarzyszenia są wyodrębnione na osobnych kontach.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jako stowarzyszenie jedno zeznanie CIT-8, czy powinno sporządzać i składać dwie deklaracje CIT-8 odrębne dla Szkoły i odrębne dla Stowarzyszenia...

Powyższe pytanie dotyczy przedstawionego stanu faktycznego.

Zdaniem Wnioskodawcy Szkoła nie będzie odrębnym podmiotem działającym niezależnie od organu prowadzącego, którym jest Stowarzyszenie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Według Wnioskodawcy nie można przyjąć, iż dochód osiągnięty przez Szkołą będzie podlegał odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie powinno sporządzać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego łącznie z dochodem osiągniętym przez wchodzące w jej skład Niepubliczne Gimnazjum, pomimo tego, że działa na osobnej podstawie prawnej (ustawie o systemie oświaty).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) określa zasady na jakich prowadzone są szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy przedszkolnej, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz biblioteki pedagogiczne. W świetle tych przepisów szkoły i placówki oświatowe są odrębnymi jednostkami od organów, które je prowadzą, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek.

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy: organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do treści art. 82 ust. 1 ww. ustawy: osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów – z czego wynika, że mogą być zakładami pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), czyli mogą występować w obrocie samodzielnie.

Mając na względzie treść ww. przepisów, szkoły oraz placówki niepubliczne, jakkolwiek prowadzone przez osoby prawne, posiadają wyodrębniony zespół środków organizacyjnych i majątkowych, co pozwala im na samodzielne działanie oraz uznanie ich za jednostki organizacyjne.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie – zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 tej ustawy – do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Definicja tego podmiotu nie występuje również w Kodeksie cywilnym, który w przepisie art. 33 ogranicza się jedynie do wskazania jednostek organizacyjnych – wyposażonych na mocy przepisów szczególnych – w osobowość prawną. Zatem wszystkie inne jednostki, zorganizowane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące majątkiem oraz zasobami ludzkimi, co pozwala na uczestniczenie w obrocie gospodarczym, mimo braku osobowości prawnej, posiadają podmiotowość prawnopodatkową. Przepis art. 331 Kodeksu cywilnego stanowi, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

W świetle powołanych przepisów niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe, jeżeli posiadają określone przymioty charakteryzujące je jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (takie jak m.in. wyodrębniony majątek, wykształcona struktura organizacyjna oraz wykazujące dostateczny stopień niezależności i samodzielności, zdolność do zaciągania zobowiązań) winny być uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeśli natomiast szkoła nie będzie wyposażona w odrębny majątek, wykształcona struktura organizacyjna będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego, a więc nie będą spełnione kryteria dotyczące autonomii majątkowej oraz samodzielności jednostki, to będzie mogło to stanowić podstawę do uznania organu prowadzącego szkołę za podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Oceny spełnienia kryteriów dokonuje się zawsze na podstawie dokumentów źródłowych jednostki.

Jednostki oświatowe, które ww. kryteriów nie spełniają, są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi podmiotu, który je założył i nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie należy zauważyć, że nadanie numeru identyfikacyjnego NIP i REGON dla każdego rodzaju specjalności szkoły nie przesądza o formie organizacyjnej szkół, o tym decydują przepisy ustaw oraz statut. Fakt posiadania nr NIP i REGON nie ma znaczenia w tym kontekście, a zatem nie przesądza, że założone szkoły są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 tej ustawy: podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Na mocy art. 9 ust. 1 ww. ustawy: podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Odrębne przepisy, o których mowa w tym przepisie, zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Stowarzyszenie) założył Niepubliczne Gimnazjum (dalej: Szkoła) na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Stowarzyszenie oraz Szkoła posiadają odrębne numery NIP i REGON. Działalność Szkoły finansowana jest z czesnego i innych opłat za szkołę. Szkoła otrzymuje również dotację z budżetu gminy. Wpływa ona na wyodrębnione konto Stowarzyszenia. Wykształcona struktura organizacyjna Wnioskodawcy w postaci Szkoły będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego. Szkoła stanowi integralną część Wnioskodawcy i nie posiada wyodrębnionego majątku, a także nie jest niezależna i samodzielna. Szkoła nie jest samodzielną, niezależną od Stowarzyszenia stroną stosunków prawnych i korzysta z podmiotowości prawnej Stowarzyszenia. Szkoła nie posiada również zdolności do zaciągania zobowiązań. Szkoła nie prowadzi odrębnej od Stowarzyszenia ewidencji księgowej. Stowarzyszenie prowadzi jedną księgowość, w których przychody i koszty Szkoły i Stowarzyszenia są wyodrębnione na osobnych kontach.

Zatem powołana przez Wnioskodawcę Szkoła, mimo że jest jednostką działającą na zasadzie wyodrębnienia organizacyjnego, stanowi integralną część podmiotu założycielskiego. Tym samym należy stwierdzić, że Szkoła, której założycielem jest Wnioskodawca, jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą jego działalności.

Reasumując skoro Szkoła nie posiada wyodrębnionego majątku, struktury organizacyjnej, nie jest samodzielna, nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań, to nie jest zobowiązana do złożenia odrębnej rocznej deklaracji CIT-8. W tym przypadku podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Wnioskodawca. Wobec tego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, łącznie z tymi osiągniętymi przez wchodzącą w jego skład Szkołę.

Reasumując dokonując rocznego rozliczenia podatkowego Szkoły oraz Stowarzyszenia Wnioskodawca winien sporządzać jedną deklarację CIT-8.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Stowarzyszenia w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz przepisów niepodatkowych odnoszących się do obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji, posiadania kont bankowych oraz regulowania rachunków związanych z działalnością Szkoły wystawionych na Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży został rozpatrzony postanowieniem z 28 grudnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-973/15-5/WM, ILPB4/4510-1-498/15-6/ŁM o odmowie wszczęcia postępowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.