ILPB4/4510-1-368/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy
ILPB4/4510-1-368/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. fundusz
 4. fundusz inwestycyjny
 5. podatek
 6. podatek dochodowy od osób prawnych
 7. podatnik
 8. płatnik
 9. spółka komandytowo-akcyjna
 10. zwolnienia podmiotowe
 11. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Akcjonariuszem Spółki jest fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej: FIZ), mający siedzibę na terytorium Polski, działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.; dalej: UFI).

Spółka planuje dokonać wypłaty dywidendy na rzecz FIZ ze środków stanowiących skumulowane zyski. Część wspomnianych środków będzie stanowiła zyski wypracowane w okresie, gdy Spółka funkcjonowała jako spółka komandytowo-akcyjna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą dywidendy na rzecz FIZ na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy wypłata przez Spółkę dywidendy na rzecz FIZ nie będzie opodatkowana z uwagi na zwolnienie podmiotowe funduszy inwestycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP. W konsekwencji powyższego Spółka nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku, w związku z wypłatą przedmiotowej dywidendy.

Stosownie do art. 26 ust. 1 UPDOP osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Art. 10 ust. 1 UPDOP określa, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także kategorie wymienione w pkt 1-9 tego przepisu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP zwolnione od podatku są fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, iż Spółka wypłaci dywidendę na rzecz FIZ ze skumulowanych zysków wypracowanych przez Spółkę. Zdaniem Spółki w związku z faktem, iż FIZ posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działa na podstawie przepisów o UFI, wypełniając tym samym warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP, przychód uzyskany przez FIZ z tytułu wypłaconej przez Spółkę dywidendy korzysta w pełni ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie podmiotowe zamieszczone w art. 6 UPDOP ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że zwolnienie podmiotowe nie jest uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione, ani od źródła uzyskania przychodu. Powyższy pogląd potwierdzony został m.in. w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 29 marca 2012 r. I SA/Rz 37/12, zgodnie z którym „Zwolnienie wynikające z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 ze zm.) ma charakter zwolnienia podmiotowego opartego na kryterium siedziby, niezależnego od spełnienia jakichkolwiek innych warunków”.

W ocenie Spółki powyższe zwolnienie podmiotowe obejmuje zatem wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez FIZ, w tym również przychody z tytułu wypłaconej dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę. Z tego powodu również okoliczność, iż część zysków wypłacanych w formie dywidendy będzie pochodziła z okresu, gdy Spółka funkcjonowała jako spółka komandytowo-akcyjna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie wpłynie na podatkową kwalifikację przychodów FIZ, tj. objęcia ich zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, zdaniem Spółki, w związku z wypłatą na rzecz FIZ dywidendy z zysków skumulowanych przez Spółkę, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, na podstawie art. 26 UPDOP podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconej dywidendy, z uwagi na zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.