ILPB4/423-446/14-5/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej:

 • podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8,
 • możliwości uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego „Akademia (...)” na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzona przez nie placówka funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji szkół prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego według miejsca funkcjonowania jednostki. Stowarzyszenie oraz placówka kształcenia ustawicznego posiadają odrębne numery REGON. Aktualnie Akademia oczekuje na swój numer NIP.

Działalność bieżąca placówki kształcenia ustawicznego finansowana będzie z wpłat uczestników szkolenia za odbyte kursy. Placówka kształcenia ustawicznego będzie również startowała w przetargach.

Stowarzyszenie pozyskuje także na działalność placówki kształcenia ustawicznego środki w formie wpłat na cele statutowe, które realizowane są zarówno w Stowarzyszeniu, jak i w placówce.

Pismem z 29 grudnia 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na tak zadane pytania:

 1. Czy wykształcona struktura organizacyjna Wnioskodawcy w postaci „Akademii (...)” będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego...
  Tak.
 2. Czy „Akademia (...)” stanowi integralną część organu prowadzącego (tj. Wnioskodawcy), tj. czy Akademia ta nie posiada wyodrębnionego majątku, struktury organizacyjnej, ani nie jest niezależna i samodzielna...
  Akademia stanowi integralną część organu prowadzącego tj. Stowarzyszenia (Akademia została powołana do życia przez Stowarzyszenie), nie posiada wyodrębnionego majątku. Nie jest niezależna i samodzielna. Akademia jest wyodrębniona tylko organizacyjnie w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, co nie
 3. Czy „Akademia (...)” posiada zdolność do zaciągania zobowiązań...
  Nie posiada.
 4. Czy „Akademia (...)” zatrudnia pracowników...
  Nie.
 5. W jaki sposób Stowarzyszenie i „Akademia (...)” prowadzi ewidencję księgową...
  Stowarzyszenie prowadzi ewidencję księgową na zasadach przewidzianych dla osób prawnych. Natomiast Akademia nie prowadzi odrębnej ewidencji księgowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak należy ujmować przychody uzyskiwane przez placówkę kształcenia ustawicznego w ramach Stowarzyszenia w deklaracji CIT-8...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane przez Stowarzyszenie oraz przychody placówki kształcenia ustawicznego funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia należy ujmować łącznie w deklaracji CIT-8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) określa zasady na jakich prowadzone są szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy przedszkolnej, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz biblioteki pedagogiczne. W świetle tych przepisów szkoły i placówki oświatowe są odrębnymi jednostkami od organów, które je prowadzą, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek.

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy: organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do treści art. 82 ust. 1 ww. ustawy: osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów – z czego wynika, że mogą być zakładami pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), czyli mogą występować w obrocie samodzielnie.

Mając na względzie treść ww. przepisów szkoły oraz placówki niepubliczne, jakkolwiek prowadzone przez osoby prawne, posiadają wyodrębniony zespół środków organizacyjnych i majątkowych, co pozwala im na samodzielne działanie oraz uznanie ich za jednostki organizacyjne.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie – zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 tej ustawy – do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Definicja tego podmiotu nie występuje również w Kodeksie cywilnym, który w przepisie art. 33 ogranicza się jedynie do wskazania jednostek organizacyjnych – wyposażonych na mocy przepisów szczególnych – w osobowość prawną. Zatem wszystkie inne jednostki, zorganizowane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące majątkiem oraz zasobami ludzkimi, co pozwala na uczestniczenie w obrocie gospodarczym mimo braku osobowości prawnej, posiadają podmiotowość prawnopodatkową. Przepis art. 331 Kodeksu cywilnego stanowi, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

W świetle powołanych przepisów niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe, jeżeli posiadają określone przymioty charakteryzujące je jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (takie jak m.in. wyodrębniony majątek, wykształcona struktura organizacyjna oraz wykazujące dostateczny stopień niezależności i samodzielności, zdolność do zaciągania zobowiązań) winny być uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeśli natomiast szkoła nie będzie wyposażona w odrębny majątek, wykształcona struktura organizacyjna będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego, a więc nie będą spełnione kryteria dotyczące autonomii majątkowej oraz samodzielności jednostki, to będzie mogło to stanowić podstawę do uznania organu prowadzącego szkołę za podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Oceny spełnienia kryteriów dokonuje się zawsze na podstawie dokumentów źródłowych jednostki.

Jednostki oświatowe, które ww. kryteriów nie spełniają są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi podmiotu, który je założył i nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie należy zauważyć, że nadanie numeru identyfikacyjnego NIP i REGON dla każdego rodzaju specjalności szkoły nie przesądza o formie organizacyjnej szkół, o tym decydują przepisy ustaw oraz statut. Fakt posiadania nr NIP i REGON nie ma znaczenia w tym kontekście, a zatem nie przesądza, że założone szkoły są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 tej ustawy: podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Na mocy art. 9 ust. 1 ww. ustawy: podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Odrębne przepisy, o których mowa w tym przepisie zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego „Akademia (...)” (dalej: Akademia) na terenie całego kraju. Stowarzyszenie działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzona przez nie placówka funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji szkół prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego według miejsca funkcjonowania jednostki. Stowarzyszenie oraz Akademia posiadają odrębne numery REGON. Akademia oczekuje na numer NIP. Działalność bieżąca Akademii finansowana będzie z wpłat uczestników szkolenia za odbyte kursy. Stowarzyszenie pozyskuje także na działalność Akademii środki w formie wpłat na cele statutowe, które realizowane są zarówno w Stowarzyszeniu, jak i w placówce. Wykształcona struktura organizacyjna Wnioskodawcy w postaci Akademii będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego. Akademia stanowi integralną część Stowarzyszenia i nie posiada wyodrębnionego majątku, a także nie jest niezależna i samodzielna. Akademia jest wyodrębniona tylko organizacyjnie w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty. Akademia nie posiada również zdolności do zaciągania zobowiązań oraz nie zatrudnia pracowników. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję księgową, której natomiast nie prowadzi Akademia.

Zatem powołana przez Wnioskodawcę Akademia, mimo że jest jednostką działającą na zasadzie wyodrębnienia organizacyjnego, stanowi integralną część podmiotu założycielskiego. Tym samym należy stwierdzić, że Akademia, której założycielem jest Wnioskodawca, jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą jego działalności.

Reasumując skoro Akademia nie posiada wyodrębnionego majątku, struktury organizacyjnej, nie jest samodzielna, nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań, to nie jest obowiązana do złożenia odrębnej rocznej deklaracji CIT-8. W tym przypadku podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Wnioskodawca. Wobec tego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Wnioskodawca obowiązany jest wykazać wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, łącznie z tymi osiągniętymi przez wchodzącą w jego skład Akademię.

Reasumując przychody uzyskiwane przez Stowarzyszenie oraz placówkę kształcenia ustawicznego funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia należy ujmować łącznie w deklaracji CIT-8.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Stowarzyszenia w przedmiocie możliwości uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach został rozpatrzony postanowieniem z 8 grudnia 2014 r. nr ILPB4/423-446/14-3/DS o odmowie wszczęcia postępowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.