IBPB-1-1/4510-136/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-1/4510-136/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. podatek dochodowy od osób prawnych
  2. spółki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie w zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami Spółki będą w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Spółka Luksemburska”) oraz polska spółka komandytowa (dalej: „SPK”). Każda ze spółek będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Wnioskodawcy.

W przyszłości Wnioskodawca otrzyma pożyczkę (pożyczki) od Spółki Luksemburskiej.

Jednocześnie Spółka udzieli pożyczki (pożyczek) swojemu drugiemu udziałowcowi, czyli SPK.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec Spółki Luksemburskiej, obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać pomniejszona o wartość pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz SPK, zgodnie z art. 16 ust. 7g ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość jego zadłużenia wobec Spółki Luksemburskiej, obliczona na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”), może zostać pomniejszona o wartość pożyczki udzielonej przez Spółkę na rzecz SPK, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT.

Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Zgodnie z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, przez pożyczkę, o której mowa m.in. w powyższym przepisie rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu.

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach.

W związku z faktem, że w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) udzielającym pożyczkę Spółce będzie Spółka Luksemburska posiadająca bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów Spółki, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie mogą znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji (w zależności od ostatecznego stosunku zadłużenia do wartości kapitałów własnych).

Tym samym Spółka może podlegać ograniczeniom w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej jej przez Spółkę Luksemburską.

Obliczanie wartości zadłużenia

Jednocześnie, zgodnie z wprowadzonym do ustawy o CIT art. 16 ust. 7g, obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., wskazane w przepisach zadłużenie beneficjenta pożyczki, o którym mowa m.in. w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, może zostać obniżone o wartość pożyczek udzielonych wskazanym w tym przepisie podmiotom.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi więc wątpliwości fakt, że Spółka będzie uprawniona do pomniejszenia swojego zadłużenia wobec Spółki Luksemburskiej o wartość pożyczki udzielonej SPK.

Za powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, przemawiają następujące argumenty:

a.Pożyczka zostanie udzielona SPK, czyli podmiotowi posiadającemu bezpośredni udział w kapitale Spółki nie mniejszy niż 25%, a zatem podmiotowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, wartość zadłużenia wynikająca z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, może zostać obniżona o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym wskazanym m.in. w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. W myśl wskazanego artykułu za podmiot powiązany rozumie się „podmiot” posiadający bezpośrednio, bądź pośrednio odpowiedni udział w kapitale spółki. Pojęcie podmiotu jest w tym przypadku pojęciem szerokim i obejmuje swoim zakresem wszelkie podmioty posiadające bezpośredni bądź pośredni udział w kapitale danej spółki, nie niższy jednak niż 25%.

W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „podmiotu”, nie jest tym samym tożsame z pojęciem „spółka”, zdefiniowanym na gruncie ustawy o CIT, rozumianym jako spółka będąca podatnikiem. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy SPK będzie spełniała definicję podmiotu posiadającego udział w kapitale Wnioskodawcy nie niższy niż 25%, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

b.Wnioskodawca udzieli pożyczki na rzecz SPK.

Wartość zadłużenia wskazana w przepisach zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT może być pomniejszona wyłącznie o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym określonym m.in. w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

W ocenie Spółki, może ona tym samym obniżyć swoje zadłużenie wyłącznie o pożyczkę udzieloną podmiotom wskazanym w przepisach o tzw. niedostatecznej kapitalizacji, w tym podmiotom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na potrzeby art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, przez „pożyczkę” należy rozumieć pożyczkę określoną zgodnie z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, tj. każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę; pochodnych instrumentów finansowych nie uważa się za pożyczkę w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiotowej sprawie Spółka udzieli SPK pożyczki, spełniającej definicję zawartą w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, w związku z czym należy uznać, że w tym zakresie pożyczka udzielona SPK przez Wnioskodawcę może zostać uwzględniona jako pomniejszająca wartość zadłużenia Spółki z tytułu otrzymanej pożyczki od Spółki Luksemburskiej.

Możliwość obniżenia wartości zadłużenia wskazanego w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT na podstawie przepisu art. 16 ust. 7g ustawy o CIT, w sytuacji udzielenia pożyczki na rzecz podmiotów powiązanych potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidulanych w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidulanej z 8 lipca 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-103/15/JKT, gdzie uznał on, że: Skoro zatem wierzytelność lub zadłużenie wobec innych podmiotów uczestniczących w opisanej przez Wnioskodawcę strukturze cash-poolingu jest traktowane jako pożyczka, to dla potrzeb stosowania przepisów dotyczących tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” uznać należy, że finansowanie udzielone przez Spółkę innym podmiotom powiązanym biorącym udział w Strukturze cash-poolingu powinno pomniejszać wartość zadłużenia zgodnie z art. 16 ust. 7g updop.

Podobnie ten sam Organ wypowiedział się w interpretacjach indywidualnych z 8 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-166/15/AW oraz Znak: IBPB-1-3/4510-167/15/AW.

Dodatkowo, jak wskazuje Wnioskodawca, taką możliwość potwierdza również Ministerstwo Finansów w opublikowanych na stronie internetowej wyjaśnieniach Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie wskazano, że Stanowi o tym dodany przepis art. 16 ust. 7g ustawy o CIT. W konsekwencji „wartość zadłużenia” brana pod uwagę przy ustalaniu limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT będzie wartością „netto”, stanowiącą różnicę między wartością zadłużenia spółki wobec „kwalifikowanych” wspólników (podmiotów) a wartością pożyczek udzielonych tym wspólnikom (podmiotom) przez spółkę.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, na podstawie przepisu art. 16 ust. 7g w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT będzie ona uprawniona do pomniejszenia wartości swojego zadłużenia wobec Spółki Luksemburskiej z tytułu otrzymanej pożyczki o wartość pożyczki udzielonej SPK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.