Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek dochodowy od osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zwolnienia od opodatkowania niepodzielonych zysków oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółkach przekształcanych.
Fragment:
Dlatego też zwolnienie z opodatkowania tego dochodu (przychodu) na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie. Zatem, kwota niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przypadająca na Wnioskodawcę na moment ich przekształcenia w spółki osobowe (spółki komandytowe) będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Na potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, Wnioskodawca powołał także interpretacje indywidualne, wydane przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 marca 2016 r., znak: ITPB3/4510-62/16/DK , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2015 r., znak: ITPB3/4510-289/16/AD , Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2010 r., znak: IPPB3/423-216/10-2/JG . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej jako: „ KSH ”). Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2017
23
maj

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy w stosunku do opłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych.
Fragment:
Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest natomiast nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W celu prawidłowego zastosowania powyższych przepisów w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
2017
11
maj

Istota:
Czy przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: „ustawa o CIT”) będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT ?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: „ ustawa o CIT ”) będą miały zastosowanie do SCSp, tj. czy SCSp będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT ? Zdaniem Wnioskodawcy: Przepisy ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do SCSp, tj. SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Art. 1 ustawy o CIT określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT stanowi jednak, że przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2016
26
lis

Istota:
Zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodu z udziału Wnioskodawcy w luksemburskiej spółce SCSp oraz metodologii ustalenia przychodu z tytułu udziału w SCSp.
Fragment:
Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodu z udziału Wnioskodawcy w luksemburskiej spółce SCSp – jest prawidłowe , metodologii ustalenia przychodu z tytułu udziału w SCSp – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodu z udziału Wnioskodawcy w luksemburskiej spółce SCSp oraz metodologii ustalenia przychodu z tytułu udziału w SCSp. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski. Wnioskodawca planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: „ SCSp ”). Planowana firma SCSp będzie tożsama z firmą Wnioskodawcy, z wyjątkiem oznaczenia formy prawnej, tj. zamiast „ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ”, firma będzie zawierać „ Société en Commandite Spéciale ”.
2016
30
cze

Istota:
W zakresie sposobu podziału kosztów o charakterze pośrednim w związku z prowadzeniem działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej.
Fragment:
Biura 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości podziału kosztów wspólnych, tj. dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, przy zastosowaniu tzw. klucza przychodowego, wskazanego w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości podziału kosztów wspólnych, tj. dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, przy zastosowaniu tzw. klucza przychodowego, wskazanego w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemikaliów oraz innych wyrobów chemicznych. Spółka realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „ Strefa ”) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2013 r. (dalej: „ Zezwolenie ”). Z końcem lutego 2013 r. Spółka poniosła pierwsze wydatki inwestycyjne, w związku z czym nabyła prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
2016
27
mar

Istota:
W zakresie sposobu podziału kosztów o charakterze pośrednim w związku z prowadzeniem działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej.
Fragment:
Biura 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości podziału kosztów wspólnych, tj. dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, przy zastosowaniu tzw. klucza przychodowego, wskazanego w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan faktyczny) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości podziału kosztów wspólnych, tj. dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, przy zastosowaniu tzw. klucza przychodowego, wskazanego w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemikaliów oraz innych wyrobów chemicznych. Spółka realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „ Strefa ”) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2013 r. (dalej: „ Zezwolenie ”). Z końcem lutego 2013 r. Spółka poniosła pierwsze wydatki inwestycyjne, w związku z czym nabyła prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.
2016
27
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie składania formularzy CIT-8.
Fragment:
(...) podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli natomiast szkoła nie będzie wyposażona w odrębny majątek, wykształcona struktura organizacyjna będzie służyła wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego, a więc nie będą spełnione kryteria dotyczące autonomii majątkowej oraz samodzielności jednostki, to będzie mogło to stanowić podstawę do uznania organu prowadzącego szkołę za podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Oceny spełnienia kryteriów dokonuje się zawsze na podstawie dokumentów źródłowych jednostki. Jednostki oświatowe, które ww. kryteriów nie spełniają, są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi podmiotu, który je założył i nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie należy zauważyć, że nadanie numeru identyfikacyjnego NIP i REGON dla każdego rodzaju specjalności szkoły nie przesądza o formie organizacyjnej szkół, o tym decydują przepisy ustaw oraz statut. Fakt posiadania nr NIP i REGON nie ma znaczenia w tym kontekście, a zatem nie przesądza, że założone szkoły są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)
2016
4
lut

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Biura 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie w zakresie sposobu ustalenia wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami Spółki będą w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „ Spółka Luksemburska ”) oraz polska spółka komandytowa (dalej: „ SPK ”). Każda ze spółek będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Wnioskodawcy. W przyszłości Wnioskodawca otrzyma pożyczkę (pożyczki) od Spółki Luksemburskiej. Jednocześnie Spółka udzieli pożyczki (pożyczek) swojemu drugiemu udziałowcowi, czyli SPK.
2016
12
sty

Istota:
Czy SPV O. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce z tytułu przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe (po ich wniesieniu do SPV O. ) oraz z tytułu zysków osiąganych przez Spółki Inwestycyjne po przekształceniu w spółki komandytowe w związku z prowadzoną działalnością na rynku nieruchomości?Czy na SPV O. będzie ciążył obowiązek składania rocznego zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym?
Fragment:
Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych luksemburskiej spółki SCSp oraz braku obowiązku składania przez SCSp rocznego zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych luksemburskiej spółki SCSp oraz braku obowiązku składania przez SCSp rocznego zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546, dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI. Uczestnikiem Funduszu będzie spółka lub spółki mające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące rezydentami podatkowymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2015
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty akcjonariuszowi dywidendy
Fragment:
I SA/Rz 37/12, zgodnie z którym „ Zwolnienie wynikające z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 ze zm.) ma charakter zwolnienia podmiotowego opartego na kryterium siedziby, niezależnego od spełnienia jakichkolwiek innych warunków ”. W ocenie Spółki powyższe zwolnienie podmiotowe obejmuje zatem wszystkie rodzaje przychodów uzyskane przez FIZ, w tym również przychody z tytułu wypłaconej dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę. Z tego powodu również okoliczność, iż część zysków wypłacanych w formie dywidendy będzie pochodziła z okresu, gdy Spółka funkcjonowała jako spółka komandytowo-akcyjna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie wpłynie na podatkową kwalifikację przychodów FIZ, tj. objęcia ich zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując, zdaniem Spółki, w związku z wypłatą na rzecz FIZ dywidendy z zysków skumulowanych przez Spółkę, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, na podstawie art. 26 UPDOP podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconej dywidendy, z uwagi na zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
25
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.