IPPB2/4511-129/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Wnioskodawcę w związku z wykupem / rozliczeniem Warrantów opcyjnych powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) i czy przychód (dochód) powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b tejże ustawy.
IPPB2/4511-129/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów opcyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów opcyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna (dalej: „Wnioskodawca”) jest uczestnikiem programu motywacyjnego (dalej: „Program”) organizowanego i finansowanego przez X. (dalej: „TU”) nakierowanego na wzrost wartości akcji spółki Y. X. S.A. (dalej: „Y.”), w której to spółce TU posiada kontrolny pakiet akcji.

Wnioskodawca z racji pełnienia funkcji członka zarządu Y. oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego w sektorze ubezpieczeń zobowiązany jest do działania nakierowanego na wzrost wartości Y..

Wnioskodawca nie jest pracownikiem, ani członkiem zarządu TU. Wnioskodawcy nie wiąże z TU stosunek cywilnoprawny (np. kontrakt menedżerski), inny niż uczestnictwo w Programie.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez TU z Wnioskodawcą (dalej: „Porozumienie”).

Na podstawie Porozumienia Wnioskodawcy zostały przyznane instrumenty pochodne (dalej: „Warranty opcyjne”) wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo ich wykup, dla których instrumentem bazowym będzie wskaźnik rentowności - zysk Y.

Realizacja Warrantu opcyjnego lub jego wykup nastąpi poprzez rozliczenie praw wynikających z warrantu i będzie dokonywana przez zapłatę przez TU określonej wartości wyliczanej na bazie poniższego wzoru:

P = (Z x 10) x UA (%) - CE x UA (%),

Gdzie:

P = cena za Warranty opcyjne

Z = zysk netto Y. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok zgłoszenia żądania nabycia Warrantów opcyjnych

UA (%) - określony procentowo udział Warrantów opcyjnych w kapitale zakładowym Y. CE - cena emisyjna 100% akcji Y..

Opcja sprzedaży Warrantów opcyjnych na rzecz TU nastąpi w 3 kolejnych latach kalendarzowych.

W swoich założeniach, Program ma wspierać osiągnięcie przez Y. założonych wyników finansowych, w której to spółce TU posiada kontrolny pakiet akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Wnioskodawcę w związku z wykupem / rozliczeniem Warrantów opcyjnych powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.) i czy przychód (dochód) powstały w ten sposób podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 b tejże ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód w formie rozliczenia pieniężnego uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku wykupu / realizacji Warrantów opcyjnych stanowić będzie dla niego przychód, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.; dalej „ustawa pdof”), tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym podlega on opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy pdof.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca objęty Programem, zawarł z TU Porozumienie, na mocy którego przyznano mu prawa do Warrantów opcyjnych.

Po spełnieniu określonych warunków Wnioskodawca uprawniony będzie do uzyskania od TU; pieniężnej kwoty wykupu / rozliczenia Warrantów opcyjnych, której wartość zostanie ustalona w oparciu instrument bazowy - zysk Y..

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy pdof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 tejże ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ustawy pdof ustawodawca określił osiem źródeł przychodów. Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy pdof, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy pdof. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających. Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy pdof. przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 ustawy pdof, ilekroć w ustawie pdof jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z włączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.; dalej: „ustawa o oif)”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o oif, instrumentami finansowymi są nie będące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową i inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. Jednocześnie art. 3 pkt 28a ustawy o oif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego, zauważyć należy iż zgodnie z powołanym art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy o oif, instrumentem bazowym mogą być zarówno papiery wartościowe, jak też i określone wartości (wskaźniki rentowności, indeksy finansowe i wskaźniki finansowe), takie jak wartość indeksu giełdowego bądź też wysokość stopy procentowej. W przypadku Warrantów opcyjnych przyznanych Wnioskodawcy przez TU instrumentem bazowym jest wskaźnik rentowności - zysk Y.. Jednocześnie, instrument pochodny zostanie wykonany / wykupiony poprzez rozliczenie pieniężne (z każdego Warrantu opcyjnego Wnioskodawca będzie uprawniony uzyskać kwotę rozliczenia ustalona według określonego wzoru). Zauważyć zatem należy, iż Warrant opcyjny posiadał będzie cechy instrumentu pochodnego, stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż stanowił on będzie pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 10 tejże ustawy.

W tym miejscu dodać należy, iż Warrant opcyjny, posiada również cechy instrumentu pochodnego zdefiniowane przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie”). Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia, instrument pochodny - to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Warrant opcyjny posiada cechy instrumentu pochodnego określone w Rozporządzeniu. Jednocześnie - jak zostało wskazane - posiada on cechy instrumentu pochodnego, stanowiącego instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oif, do której odwołuje się ustawodawca w art. 5a pkt 13 ustawy pdof. Tym samym, uznać należy, iż Warrant opcyjny stanowi pochodny instrument finansowy, o którym mowa w ustawie pdof. Oznacza to, że kwota rozliczenia pieniężnego, która zostanie uzyskana przez Wnioskodawcę w wyniku wykupu / realizacji Warrantu opcyjnego powinna stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

W ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowością wskazanej kwalifikacji przemawia również fakt, iż przyznawane mu Warranty opcyjne, zostaną wykupione / zrealizowane jedynie w przypadku spełnienia określonych kryteriów, w tym przede wszystkim uzyskania przez Y. zysku. Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma pewności uzyskania przychodu (zysku), ponieważ, jeśli nie zostaną spełnione określone kryteria, Warranty opcyjne nie będą mogły zostać wykupione / zrealizowane. W efekcie, ryzyko utraty potencjalnego zysku występujące po stronie Wnioskodawcy, charakterystyczne dla źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, powyższą kwalifikację przychodu uzyskiwanego z tytułu realizacji / wykupu Warrantu opcyjnego.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania przychodów, które zostaną uzyskane przez Niego z tytułu realizacji / wykupu Warrantów opcyjnych, należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof.

Jak już wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy pdof, przychodami z kapitałów pieniężnych są przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zasady opodatkowania przychodów z realizacji / wykupu (odpłatnego zbycia) pochodnych instrumentów finansowych zostały określone w art. 30b ust. 1 ustawy pdof. Zgodnie z niniejszym przepisem, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, jego dochodem z wykupu / realizacji Warrantów opcyjnych, podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów kapitały pieniężne nad kosztami ich uzyskania, które Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazać na podstawie art. 30b ust. 5 i 6 ww. ustawy, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym uzyskania dochodu, w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT- 38, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy pdof.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, iż prawidłowość wyżej wskazanej kwalifikacji przychodów, które zostaną uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku wykupu / realizacji Warrantów opcyjnych znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2014 r., nr IPPB2/415-219/14-2/PW, czytamy co następuje: „Zatem w przypadku zrealizowania przez Wnioskodawcę opcji i RSU poprzez rozliczenie pieniężne, czyli praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych <podkreślenie Wnioskodawcy>, powstanie przychód który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 i ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do kapitałów pieniężnych.

Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, do których jak wskazał we wniosku Wnioskodawca należą otrzymane instrumenty w postaci opcji i RSU.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został regulowany w art. 30b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu

Analogiczne do powyżej zaprezentowanego stanowiska odnajdujemy także w interpretacji, indywidualnej wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 maja 2014 r., nr IPPB2/415-250/14-2/PW, jak również interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2014 r., nr IBPBII/2/415-421/14/JG, czy też w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 26 czerwca 2014 r., nr IPTPB1/415-208/14-2/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, w myśl art. 11 ust. 2a ww. ustawy, ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest uczestnikiem programu motywacyjnego organizowanego i finansowanego przez X. S.A. nakierowanego na wzrost wartości akcji spółki Y. X. w której to spółce TU posiada kontrolny pakiet akcji. Wnioskodawca z racji pełnienia funkcji członka zarządu Y. oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego w sektorze ubezpieczeń zobowiązany jest do działania nakierowanego na wzrost wartości Y. Jako członek zarządu Wnioskodawca zawarł z Y. kontrakt menedżerski. Wnioskodawca nie jest pracownikiem, ani członkiem zarządu TU. Wnioskodawcy nie wiąże z TU stosunek cywilnoprawny (np. kontrakt menedżerski), inny niż uczestnictwo w Programie. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i odbywa się na podstawie porozumienia zawartego przez TU z Wnioskodawcą. Na podstawie Porozumienia Wnioskodawcy zostały przyznane instrumenty pochodne wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo ich wykup, dla których instrumentem bazowym będzie wskaźnik rentowności - zysk Y. Realizacja Warrantu opcyjnego lub jego wykup nastąpi poprzez rozliczenie praw wynikających z warrantu i będzie dokonywana przez zapłatę przez TU określonej wartości wyliczanej na bazie wzoru. Opcja sprzedaży Warrantów opcyjnych na rzecz TU nastąpi w 3 kolejnych latach kalendarzowych. W swoich założeniach, Program ma wspierać osiągnięcie przez Y. założonych wyników finansowych, w której to spółce TU posiada kontrolny pakiet akcji.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne wskazać należy, że nabycie przez Wnioskodawcę warunkowego prawa, które jak wskazał Wnioskodawca stanowi pochodny instrument finansowy uprawniającego do otrzymania w przyszłości kwoty wynikającej z jego realizacji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z wniosku prawo to ma jedynie charakter warunkowy.

Powyższe wynika również z faktu, że Wnioskodawca w momencie nabycia warrantu opcyjnego, tj. warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego stanowiącego pochodny instrument finansowy nie ma gwarancji uzyskania natychmiastowych korzyści, ani gwarancji uzyskania ich później, gdyż potencjalna wypłata jest uzależniona od wartości wskaźnika wyliczonego na bazie wzoru uzależnionego od zysku netto Y. wskazanym w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok zgłoszenia żądania nabycia warrantów opcyjnych.

Niewątpliwie w momencie, w którym dojdzie do wypłaty kwoty w wyniku realizacji prawa do pochodnych instrumentów finansowych i w oparciu o wyliczoną ich wartość z zastosowaniem wartości wskaźników, osiągniętego zysku przez Y. i będzie wyliczana zgodnie z formułami opisanymi we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przyznane warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, należy potwierdzić, że realizacja prawa poprzez wypłatę, tj. otrzymania rozliczenia pieniężnego spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do z art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.