IPPB1/415-761/11-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód z tytułu otrzymania nieruchomości wniesionej uprzednio tytułem wkładu do spółki jawnej będzie zwolniony u Wnioskodawcy z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wniesionego wkładu?Czy zwrot wkładu w naturze, tj. przeniesienie nieruchomości ze spółki jawnej na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będzie w tym przypadku podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?Czy wypłata zysku w formie rzeczowej, w szczególności przekazania na Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej powstanie przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej lub z innych tytułów jako podatnika podatku dochodowego?Czy przeniesienie nieruchomości ze spółki na Wnioskodawcę jako wspólnika (wypłata zysku w formie rzeczowej) będzie podlegała podatkowi PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.08.2011 r. (data wpływu 30.08.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28.10.2011 r. (data nadania 28.10.2011 r., data wpływu 02.11.2011 r.) na wezwanie z dnia 25.10.2011 r. (data nadania 26.10.2011 r., data doręczenia 27.10.2011 r.) Nr IPPB1/415-761/11-2/AM oraz Nr IPPB2/436-372/11-2/AF o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nieruchomości „A” w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki jawnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku w zakresie skutków podatkowych zwrotu nieruchomości „A” w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskuje dochody z działalności gospodarczej z tytułu udziału w spółce jawnej jako wspólnik. Spółka jest właścicielem kilku nieruchomości, które są wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Obecnie w związku z planami zaangażowania dwóch nieruchomości w inne biznesowe przedsięwzięcie Wnioskodawca rozważa wycofanie ich ze spółki.

Nieruchomość „A” została wniesiona do spółki w 2006 roku jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie zadeklarowanych wkładów. W tym roku za zgodą pozostałych wspólników Wnioskodawca ma zamiar zmienić umowę spółki jawnej zmniejszając wysokość swojego wkładu poprzez wycofanie z niej nieruchomości.

Nieruchomość „B” została nabyta przez spółkę w toku jej działalności w roku 2002. W tym roku za zgodą pozostałych wspólników Wnioskodawca ma zamiar pobrać wypracowany przez spółkę zysk, przypadający na Wnioskodawcę, przenosząc prawo własności tej nieruchomości (wypłata zysku w formie rzeczowej).

Pismem z dnia 25.10.2011 r. (data nadania 26.10.2011 r., data doręczenia 27.10.2011 r.) Nr IPPB1/415-761/11-2/AM oraz Nr IPPB2/436-372/11-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

  • wskazanie czy zakres przedmiotowego wniosku dotyczy stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego,
  • uiszczenie opłaty odpowiadającej ilości stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. organu.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż zakres przedmiotowego wniosku dotyczy zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca dokonał również opłaty w wysokości 80,00 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Pytania dotyczące nieruchomości oznaczonej jako „A

  1. Czy przychód z tytułu otrzymania nieruchomości wniesionej uprzednio tytułem wkładu do spółki jawnej będzie zwolniony u Wnioskodawcy z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wniesionego wkładu...
  2. Czy zwrot wkładu w naturze, tj. przeniesienie nieruchomości ze spółki jawnej na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będzie w tym przypadku podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...

Pytania dotyczące nieruchomości oznaczonej jako „B

  1. Czy wypłata zysku w formie rzeczowej, w szczególności przekazania na Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej powstanie przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej lub z innych tytułów jako podatnika podatku dochodowego...
  2. Czy przeniesienie nieruchomości ze spółki na Wnioskodawcę jako wspólnika (wypłata zysku w formie rzeczowej) będzie podlegała podatkowi PCC...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie Nr 1. Odpowiedz na pytanie 3 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozpatrzone odrębną interpretacja

Wniosek zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych rozpatrzony będzie odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak wynika z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 k.s.h. zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego czyli zmniejszenie wkładów wspólników.

W myśl przepisu art. 18 ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, iż posługują się terminem "prawa majątkowe", nie definiują tego pojęcia.

Jednakże wyliczenie w przepisie art. 18 ustawy praw majątkowych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem "w szczególności". Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego przychód otrzymany w związku z wycofaniem wkładu ze spółki komandytowej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca rozważa wycofanie ze spółki komandytowej akcji Spółki wniesionych tam przez Wnioskodawcę jako wkład bez wystąpienia ze spółki komandytowej Wnioskodawcy ani likwidacji spółki komandytowej. Istnieje możliwość, że wartość rynkowa akcji Spółki stanowiących przedmiot wkładu na moment wycofania wkładu ze spółki komandytowej może być wyższa niż na dzień wniesienia wkładu do spółki komandytowej.

Reasumując z tytułu wycofania wkładu (którego przedmiotem są wniesione wcześniej aportem akcje) ze spółki komandytowej Wnioskodawca uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z praw majątkowych bez względu na to, czy wartość rynkowa akcji będzie równa czy też wyższa na dzień wycofania od wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Końcowo dodać należy, iż powołany przez Wnioskodawcę art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w sytuacji przedstawionej we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.