IPPB1/415-715/11-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W jakim miesiącu i roku podatkowym w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej i otrzymaniem z tego tytułu w przyszłych okresach w gotówce: zwrotu wniesionego wkładu, wypłaty zatrzymanych zysków z lat poprzednich oraz należnego udziału w majątku spółki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 4b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2011 r. (data wpływu 10.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki i otrzymania z tego tytułu kwot pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej i otrzymania z tego tytułu kwot pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2011 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki cywilnej i wypowiedziała swoje udziały. W związku z wystąpieniem ze spółki Wnioskodawczyni przeniosła ogół praw i obowiązków związanych z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości i własnością znajdujących się na nich budynków na rzecz pozostałych wspólników spółki. Wnioskodawczyni rozlicza się 19% podatkiem liniowym.

Z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej Wnioskodawczyni nabyła prawo do: zwrotu wniesionego wkładu gotówkowego, wypłaty w gotówce zatrzymanych zysków z lat poprzednich oraz zapłaty w gotówce należnego jej udziału w majątku spółki. Zgodnie z ustaleniami, pozostali wspólnicy spółki zobowiązali się do zapłaty określonej kwoty na rzecz Wnioskodawczyni w pięciu równych ratach płatnych w następujących terminach: do 15 kwietnia 2012 r., 15 lipca 2012 r., 15 kwietnia 2013 r., 15 kwietnia 2014 r. oraz do 15 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim miesiącu i roku podatkowym w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej i otrzymaniem z tego tytułu w przyszłych okresach w gotówce: zwrotu wniesionego wkładu, wypłaty zatrzymanych zysków z lat poprzednich oraz należnego udziału w majątku spółki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni za moment rozpoznania powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktycznie postawiono do dyspozycji środki pieniężne z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. W chwili podpisania aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła jedynie wierzytelność do otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W w/w terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

  1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
  3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W konsekwencji każdy ze wspólników oblicza odrębnie dochód z udziału w spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza należny podatek dochodowy.

Udział w zysku wspólnika występującego ze spółki, odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki Przy czym zysk jest to nadwyżka wpływów nad wydatkami w działalności gospodarczej, który zgodnie z ww. art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu u każdego wspólnika osobno. W myśl art. 9 ust 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni w momencie otrzymania należnych jej środków pieniężnych, w części nie odpowiadającej ww. wartości, uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a dochód uzyskany z tego tytułu podlegał będzie opodatkowaniu stosowanie do przyjętej metody opodatkowania dochodów przez Wnioskodawczynię.

W pierwszej kolejności zostanie Wnioskodawczyni wypłacona wartość wniesionego wkładu oraz zatrzymane zyski z lat poprzednich. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy, powyższe środki pieniężne nie zalicza się do przychodów, dlatego w tym przypadku obowiązek podatkowy nie powstanie.

Wnioskodawczyni otrzyma również dodatkowe środki pieniężne z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej przewyższające zwrot wkładów do spółki oraz zyski zatrzymane (opodatkowanych przed wystąpieniem ze spółki). W związku z powyższym, otrzymane pieniądze w tej części i w dacie ich otrzymania będą stanowiły podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 44 ust. 1I podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W związku z osiągniętym przychodem z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, w którym ten przychód powstał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.