ILPB2/4511-1-739/15-2/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej w Niemiec.
ILPB2/4511-1-739/15-2/DJinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. renta wypadkowa
 4. ubezpieczenia obowiązkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej w Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkującą na stałe w Polsce. Dla celów podatkowych jest rezydentem polskim. Pracując w Niemczech (w Firmie X) dnia 14 kwietnia 1996 r. uległ poważnemu wypadkowi na terenie zakładu pracy. Wskutek tego 23 kwietnia 1998 r. została wydana decyzja o nabyciu prawa do renty wypadkowej, która wypłacana jest z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. Renta co m-c wpływa na konto Zainteresowanego w polskim banku Y, który pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od ww. renty i co roku wystawia PIT-11, na podstawie którego składane jest zeznanie roczne do US w Z. W zeznaniu rocznym oprócz dochodów polskich Wnioskodawca wykazywał również dochody z niemieckiej renty i pobrany z tego tytułu podatek na podstawie dokumentu PIT-11 wystawionego przez bank.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy bank powinien pobierać podatek dochodowy od renty otrzymywanej z Niemiec bezpośrednio na konto Wnioskodawcy od instytucji niemieckiej, jeśli jest to renta wypadkowa wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec...
 2. Jeżeli ww. renta nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT to w jaki sposób i od kogo Zainteresowany powinien się zwrócić o zwrot nadpłaconego podatku...
 3. Czy w przypadku zwolnienia ww. świadczenia z opodatkowania Wnioskodawca jest zobowiązany dochody z renty wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy – wypłacona niemiecka renta wypadkowa jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych i winna być zwolniona z obowiązku opodatkowania jej w Polsce. Co prawda zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), osoby fizyczne, jeżeli maja miejsce zamieszkania na terytorium RP podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce.

Przepis art. 4a tej ustawy stanowi, iż wymienione wyżej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest RP.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między RP a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (tj. Niemcy) podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, tj. w Niemczech.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że renta wypadkowa, którą pobiera nie powinna być opodatkowana w Polsce. Co za tym idzie Bank powinien zaprzestać pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Zainteresowany stwierdza, że w tym przypadku powinien złożyć korekty zeznań rocznych za 5 poprzednich lat podatkowych, w których nie powinien wykazywać dochodów z renty niemieckiej, ale wykazując podatek od niej pobrany. Dzięki temu nadpłata niesłusznie pobranego podatku zostanie zwrócona przez US w Z.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a powołanej wyżej ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywana renta wypadkowa jest wypłacana przez instytucję niemiecką zastosowanie w tej sprawie będzie miała umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Niemcami.

Należy wskazać, że umowa z dnia 18 grudnia 1972 roku zawarta między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1975 r., Nr 31, poz. 163), obowiązująca do 18 grudnia 2004 roku, nie zawierała szczególnych regulacji, które należałoby stosować w przypadku opodatkowania rent i emerytur. Zgodnie z art. 19 tej umowy dochody nie wymienione wyraźnie w poprzednich artykułach osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Umawiającym się mogą być opodatkowane tylko w tym państwie. Zgodnie z powyższym emerytury i renty wypłacane przez Republikę Federalną Niemiec a otrzymywane przez osobę, mającą miejsce zamieszkania w Polsce w okresie obowiązywania umowy z dnia 18 grudnia 1972 roku w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast z dniem 19 grudnia 2004 roku weszła w życie nowa, zawarta w dniu 14 maja 2003 r. umowa międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2005 roku.

Stosownie do art. 18 ust. 1 ww. umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Z kolei, zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków,
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Z informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że przedmiotowe świadczenie związane z wypadkiem przy pracy wypłacane jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.

Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny, należy stwierdzić, że od dnia 1 stycznia 2005 r. świadczenia wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce od dnia 1 stycznia 2005 r. nie powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W konsekwencji, dochodów tych nie należy wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Odnosząc się do zagadnienia zwrotu nadpłaconego podatku należy wskazać, że zgodnie z art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613ze zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:

 1. nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku;
 2. podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 3. zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;
 4. zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

W myśl art. 75 § 1 ww. ustawy jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Zgodnie natomiast z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty obowiązany jest złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Art. 81 § 2 ww. ustawy stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W myśl art. 70 § 1 powołanej ustawy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz zacytowanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że w przypadku opodatkowania w Polsce renty z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech – która zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, Wnioskodawca ma prawo złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z korektami zeznań rocznych za lata, co do których zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.