ILPB2/4511-1-464/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze zamiany.
ILPB2/4511-1-464/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. zamiana
 4. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu: 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze zamiany oraz wniesienia aportu w postaci nieruchomości w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzymał 15 lutego 2007 r., w drodze darowizny od swoich dziadków, nieruchomość składającą się z gruntu, na którym znajduje się w budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i budynek garażu w zabudowie bliźniaczej. Powyższa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej. Wartość nieruchomości w akcie notarialnym darowizny określona została na kwotę 450 000 zł. Wnioskodawca w okresie od 2007 r. do 2015 r. ulepszył i wyremontował otrzymaną nieruchomość i aktualnie wycenia swoją nieruchomość na kwotę 650 000 zł.

Pani G.D. 18 listopada 2013 r. otrzymała w drodze darowizny od swojej córki nieruchomość składającą się z gruntu, na którym rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Powyższa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej. Wartość tej nieruchomości w dniu darowizny określona została na kwotę 650 000 zł. Nieruchomość od dnia darowania nic się nie zmieniła, w związku z tym Pani G.D. wycenia aktualnie swoją nieruchomość na kwotę 650 000 zł.

W związku z faktem, że G.D. nie ma wystarczających środków na dokończenie budowy domu na działce otrzymanej od córki, a nieruchomość, której właścicielem jest Zainteresowany jest w pełni wykończona i nadaje się do zamieszkania, Pani G.D. i Wnioskodawca chcą się zamienić opisanymi powyżej nieruchomościami. G.D. uzyskaną w drodze zamiany nieruchomość chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.

Zainteresowany chce uzyskaną w drodze zamiany nieruchomość wnieść aportem do spółki z o.o. w zamian za udziały podnosząc w ten sposób kapitał zakładowy. Nieruchomość po wniesieniu do spółki ma być przebudowana i następnie spółka na przeznaczyć ją na swoje biuro i magazyn. Wnioskodawca ma otrzymać w zamian za aport 496 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, czyli łącznie 496 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ekwiwalentna zamiana nieruchomości, której właścicielem Wnioskodawca stał się w wyniku darowizny w 2007 r. na inną nieruchomość niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w wyniku wniesienia aportem do spółki nieruchomości, którą Zainteresowany nabył w drodze zamiany, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego wniosek został załatwiony odrębnym pismem z 11 sierpnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-464/15-3/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 603 Kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w przypadku umowy zamiany jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze, co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc, podobnie jak umowa sprzedaży, stanowi formę odpłatnego zbycia, a tym samym formę odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2 (art. 30e ust. 3 ustawy).

W odniesieniu do nieruchomości nabytej w drodze zamiany, a więc w sposób odpłatny, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, w myśl którego, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W tym miejscu wskazać należy, ze w przypadku zbycia nieruchomości lub prawa nabytego w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu jest określona w umowie zamiany wartość nieruchomości lub prawa przekazanego na rzecz kontrahenta w zamian za nieruchomość lub prawo będące obecnie przedmiotem zbycia.

W opinii Zainteresowanego, z zacytowanych przepisów wynika jednoznacznie, że w przypadku zawarcia umowy zamiany lokalu mieszkalnego, aby dochód uzyskany z tego tytułu w całości korzystał ze zwolnienia, wartość nabytego w drodze zamiany lokalu musi być równa lub przewyższać wartość zbywanego lokalu mieszkalnego.

Zamieniane nieruchomości mają tą samą wartość rynkową, tzn. 650 000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, obliczenie podatku PIT w tej sytuacji powinno wyglądać następująco – zbycie przez Zainteresowanego nieruchomości, którą uzyskał w 2007 r., nie podlega pod PIT, ponieważ upłynął okres 5 lat od nabycia w drodze darowizny nieruchomości, którą zamienia.

Natomiast nieruchomość, którą uzyskuje w drodze zamiany, uzyskuje za kwotę wartości nieruchomości, którą oddaje, określoną w umowie zamiany. W przypadku przyszłego aportu do spółki będzie to jego koszt nabycia nieruchomości. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zamiany, o której mowa wyżej nie nastąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że przedmiotową nieruchomość Zainteresowany nabył na podstawie darowizny w 2007 r. Obecnie Wnioskodawca planuje dokonać zbycia ww. nieruchomości w drodze zamiany.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie w ogóle stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze darowizny, tj. od 2007 r.

Tym samym, opisane zbycie nie będzie po stronie Wnioskodawcy powodowało obowiązku zapłaty podatku. Nadmienić należy, że bez znaczenia na gruncie przedmiotowej sprawy pozostaje fakt, że wartość nieruchomości będących przedmiotem planowanej zamiany będzie równa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.