ILPB2/415-162/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Sprzedaż świec z wosku pszczelego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży świec z wosku pszczelego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży świec z wosku pszczelego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr ILPP2/443-131/14-2/MN ILPB2/415-162/14-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 14 kwietnia 2014 r., skutecznie doręczono dnia 17 kwietnia 2014 r., zaś w dniu 23 kwietnia 2014 r. (data nadania 18 kwietnia 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od zeszłego roku Wnioskodawca jest pszczelarzem. Chciałby uatrakcyjnić swoją ofertę o świece z wosku pszczelego. Sprzedaż nieprzetworzonych produktów pszczelich takich jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele – jest zwolniona od podatku. Wnioskodawca nie znalazł informacji na temat wosku pszczelego, a także co dokładnie rozumie się przez „przetwarzanie” produktów pszczelich. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca ma 50 rodzin pszczelich.

Prowadzenie pasieki nie jest w żaden sposób powiązane z obecną działalnością gospodarczą Zainteresowanego. Zamiarem Wnioskodawcy jest zamknięcie obecnej działalności gospodarczej i zostanie rolnikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż świec z wosku pszczelego z własnej pasieki jest zwolniona od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samodzielnie zrobionych świec z wosku pszczelego, pochodzącego z własnej pasieki, powinna być zwolniona od podatku. Należy odpowiedzieć, czy przerobienie bryły wosku (najczęściej walca) w postać świecy to przetwarzanie, czy tylko nadanie innego kształtu. W przypadku miodu i świecy z wosku pszczelego należy wykonać kilka dość podobnych czynności.

Miód: (a) odwirować z plastrów, (b) odstać kilka dni, (c) oczyścić, (d) jeżeli chcemy mieć miód kremowany to należy miód poddać procesowi kremowania; w skrócie polega to na doprowadzeniu do takiego skrystalizowania miodu, żeby kryształki były jak najmniejsze; miód po skremowaniu ma konsystencję smalcu, (e) rozlać miód do słoików.

Świeczka z wosku pszczelego: (a) wosk wytopić z piastrów, (b) poddać procesowi oczyszczania (podgrzewanie w miękkiej wodzie), (c) odstać, (d) rozlać do form przy obecności knota.

Obydwa procesy różnią się podgrzewaniem, żeby zmienić stan skupienia ze stałego na płynny. Żeby odwrócić proces krystalizacji miodu (wszystkie krajowe miody krystalizują najpóźniej w ciągu kilku miesięcy od miodobrania, z wyjątkiem miodu akacjowego, który może krystalizować nawet dopiero po upływie roku), miód jest podgrzewany. Czyli ta początkowa różnica jest w późniejszym etapie podobna. Drugą różnicą jaką można zauważyć jest knot zamiast słoika. Czyli w 100% ekologiczny (bawełniany) knot versus szkło i metal.

Wnioskodawca porównał, jaki udział ma knot w cenie świecy w stosunku do ceny słoika z nakrętką w cenie końcowej słoika miodu. Do porównań Wnioskodawca wziął przykładowe, rynkowe wartości.

Miód: słoik plus zakrętka kosztuje około 1,00 PLN. Cena miodu to około 30 PLN. Słoik stanowi 3,33% ceny końcowej.

Świeca: Jako przykład świeca o wadze 200 g, wysokości 120 mm. Do tej świecy jest potrzebny knot nr 3,50 o długości około l40 mm. Cena 50 m takiego knota wynosi 13 PLN. Koszt 140 mm takiego knota wynosi mniej niż 1 grosz (13 PLN / 50 m x 14 mm = 0,00364 PLN). Co stanowi 0,028% całej świecy.

Czyli knot ma prawie 120-krotnie mniejszy udział w końcowym produkcie niż słoik. Stopień „przetworzenia” miodu i wosku są nieporównywalne. Praca przy miodzie jest nie tylko bardziej odpowiedzialna, ale i wymaga większej energii i sprzętu. Dodatkowo, Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że rocznie z jednego ula w Polsce produkuje się około 0,5 kg wosku. Biorąc za przykład już przytoczoną wyżej świecę, to z 0,5 kg wosku wyjdzie 2,5 świec. Daje to przychód w wysokości 32,5 PLN, czyli mniej więcej tyle ile kosztuje 1 słoik miodu (dobrego, polskiego miodu).

Reasumując, pomimo tego, że świece z wosku pszczelego, wykonane własnoręcznie, z wosku pochodzącego z własnej pasieki nie figurują w wykazie to należy je zaliczyć do produktów pszczelich nieprzetworzonych i ich sprzedaż powinna być zwolniona od podatku. Uformowanie wosku w figurkę, czyli roztopienie go i wlanie do formy, w żaden sposób nie zmienia właściwości chemicznych (nie ma wpływu na skład chemiczny), tak samo jak krystalizacja i dekrystalizacja miodu nie wpływa na skład chemiczny miodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jednocześnie w art. 2 ust. 2 ww. ustawy określono, że działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z powyższych przepisów wynika, że działy specjalne produkcji rolnej są wyłączone z działalności rolniczej.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1171), wydanym na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik ten, tj. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści Załącznika, bądź nie przekracza rozmiarów, o których mowa w tym Załączniku, to należy uznać, że uprawa ta, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pod poz. 11 tej Tabeli wymieniono „Pasieki powyżej 80 rodzin”.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, który jest pszczelarzem, posiada 50 rodzin pszczelich. Zainteresowany chciałby uatrakcyjnić swoją ofertę o sprzedaż świec z wosku pszczelego.

Należy wskazać, że fakt przetopienia wosku, niepowodujący zmiany przez wosk właściwości i składu chemicznego, a następnie uformowanie go w świecę, nie spowoduje że uzyskane z tego tytułu przychody będą wykraczać poza zakres działalności rolniczej, przy założeniu, że produkt, który poddano temu działaniu pochodzi wyłącznie z własnej produkcji.

W związku z powyższym, sprzedaż świec z wosku pszczelego z własnej pasieki, w sytuacji gdy produkcja prowadzona będzie w pasiekach poniżej 80 rodzin, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w odniesieniu do podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.