ILPB1/4511-1-209/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
ILPB1/4511-1-209/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. sprzedaż gruntów
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zbycie
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w dniu 9 kwietnia 2009 r. otrzymał od rodziców w drodze darowizny, do majątku prywatnego, działkę niezabudowaną, zlokalizowaną w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie usług nieuciążliwych.

W roku 2010 zarejestrował indywidualną działalność gospodarczą, a w marcu 2011 roku zarejestrował się w zakresie podatku od towarów i usług.

Przedmiot działalności Zainteresowany sklasyfikował jako PKD: 68.10.Z; 68.20.Z; 68.31.Z; 68.32.Z. Pierwsze czynności w zakresie działalności gospodarczej podjął w 2014 r. W tym też roku uzyskał pierwsze przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Otrzymana od rodziców działka traktowana była przez Wnioskodawcę jako zabezpieczenie majątkowe jego przyszłości.

Działka ta nie była w żaden sposób związana z zarejestrowaną – po około dwóch latach od jej otrzymania – działalnością gospodarczą.

Działka nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

W grudniu 2011 r. Zainteresowany wykonywał uzbrojenie działki w zakresie przykanalika deszczowego, na co wykonawca tego przykanalika wystawił mu fakturę VAT i jako kupującego wskazał go i jego działalność gospodarczą.

Należność objętą ww. fakturą Wnioskodawca zapłacił ze swojego prywatnego rachunku bankowego.

W związku z faktem, że sam nie zajmuje się i nigdy nie zajmował się kwestiami księgowymi, do połowy 2014 r. korzystał z pomocy zaprzyjaźnionej osoby, która posiadała wiedzę na temat podatków. Jak się niedawno zorientował, na skutek weryfikacji jego dokumentów przez biuro księgowe, z którym rozpoczął współpracę w drugiej połowie 2014 r., prywatny wydatek Zainteresowanego na przykanalik deszczowy został zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny w jego działalności gospodarczej i w związku z tym został odliczony od tego wydatku podatek VAT.

Po wychwyceniu tego przeoczenia, wobec braku związku ww. faktury VAT z działalnością gospodarczą Zainteresowanego, zostały zrobione odpowiednie korekty w zakresie podatku VAT. Korekta ww. faktury VAT jest niestety niemożliwa, gdyż Pan, który wykonywał przykanalik nie żyje.

Wnioskodawca nigdy nie traktował opłaty za wykonanie przykanalika jako związanej z jego działalnością gospodarczą o czym świadczą okoliczności, iż nieruchomość otrzymana od rodziców nie była wprowadzona na środki trwałe, a za ww. fakturę zapłacił ze swojego prywatnego rachunku bankowego.

Ze szczególnych względów życiowych Wnioskodawca jest zmuszony jak najszybciej sprzedać otrzymaną w darowiźnie działkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z planowaną sprzedażą działki Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie czy sprzedaż działki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ będzie dokonywana w ramach zarządu majątkiem prywatnym (bez związku z działalnością gospodarczą) oraz Zainteresowany jest właścicielem tej działki dłużej niż pięć lat.

Zainteresowany podkreślił, że działkę otrzymał około roku przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej.

Istotne znaczenie ma tu również fakt, że działalność gospodarcza, po fizycznym zarejestrowaniu w ewidencji, jeszcze przez znaczny okres czasu nie była podejmowana. W tym czasie Wnioskodawca świadczył pracę na podstawie umowy o pracę.

Brak związku z prowadzoną działalnością gospodarczą potwierdza również fakt, że działka nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych a zapłata za uzbrojenie tej działki była dokonana z prywatnego rachunku bankowego – co oznacza, że działka nie była wykorzystywana w żaden sposób w prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane

z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części, oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej), oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Analizując, czy sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy sprzedaż ta nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ww. przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższej definicji działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu.

W celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca w dniu 9 kwietnia 2009 r. otrzymał od rodziców w drodze darowizny, do majątku prywatnego, działkę niezabudowaną. W roku 2010 zarejestrował indywidualną działalność gospodarczą, a w marcu 2011 r. zarejestrował się w zakresie podatku od towarów i usług. Otrzymana od rodziców działka traktowana była przez Wnioskodawcę jako zabezpieczenie majątkowe jego przyszłości. Działka ta nie była w żaden sposób związana z zarejestrowaną – po około dwóch latach od jej otrzymania – działalnością gospodarczą. Działka nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Ze szczególnych względów życiowych Wnioskodawca jest zmuszony jak najszybciej sprzedać otrzymaną w darowiźnie działkę.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy, w oparciu o informacje wskazane w opisie zdarzenia przyszłego za zasadne jest uznać, że odpłatne zbycie działki niezabudowanej nie będzie związane z działalnością gospodarczą. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, skoro sprzedaż działki niezabudowanej, o której mowa we wniosku nie będzie miała związku z działalnością gospodarczą, to sprzedaż ta mogłaby być dla Wnioskodawcy źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o ile zostałaby dokona w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powyższej działki. Zgodnie bowiem z zasadą wyrażoną w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i gdy nie ma to miejsca w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z tego tytułu. Ponieważ jednak w niniejszej sprawie sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki, to sprzedaż ta w świetle okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę i przyjętych za podstawę orzekania przez Organ, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że sprzedaż działki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.