IBPBII/1/4511-154/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Artysta muzyk – opodatkowanie świadczeń z tytułu zwrotu kosztów związanych z koncertami zagranicznymi
IBPBII/1/4511-154/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura – 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowanie świadczeń z tytułu zwrotu kosztów związanych z koncertami zagranicznymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowanie świadczeń z tytułu zwrotu kosztów związanych z koncertami zagranicznymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest artystą muzykiem. Wykonuje działalność osobiście. Koncertuje zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Za swoją pracę otrzymuje honoraria zgodnie z podpisanymi kontraktami. W każdym kontrakcie zawarta jest informacja o wysokości honorarium za występ w kwotach netto po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, oraz zwrot kosztów za dojazdy. Wnioskodawca koncertuje w takich krajach europejskich jak: Belgia, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, Dania, Norwegia, Litwa, Austria czy Wielka Brytania.

Przy rozliczaniu dochodów zagranicznych Wnioskodawca stosuje się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uzyskane dochody w poszczególnych państwach Wnioskodawca opodatkowuje zgodnie z konwencją/umową danego kraju i stosuje metodę proporcjonalnego odliczenia bądź wyłączenie z progresją.

Każdorazowo Wnioskodawca kwalifikuje dochody w świetle prawa państwa, w którym ten dochód osiąga, tj. w świetle prawa państwa źródła. W dochodach tych Wnioskodawca uwzględnia również koszty swojego dojazdu na koncert, które są mu wypłacane wraz z honorarium.

Przychód z tyt. kosztów dojazdu na koncerty Wnioskodawca wykazuje w całości w dochodach zagranicznych, gdyż pochodzą one z tego samego źródła co honorarium.

Do rozliczenia przychodów z krajów takich jak: Słowacja, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Szwecja, Austria, Wnioskodawca stosuje art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, natomiast do dochodów z Norwegii, Wielkiej Brytanii - art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca słusznie kwalifikuje zwrot kosztów związanych z koncertem w danym kraju i uzyskiwanym przychodem jako jedno źródło pochodzenia i rozlicza je wg właściwej metody...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowany przeze niego sposób rozliczenia jest prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a tej. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak z powyższego przepisu wynika, aby można było mówić o podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polskiej rezydencji podatkowej) przez konkretnego podatnika, musi on posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też czas pobytu danej osoby na terytorium polski powinien przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego. Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek skutkuje uznaniem osoby fizycznej za osobę mającą miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do art. 9 ust. 1 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Natomiast w oparciu o art. 13 pkt 2 i 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in.:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z kolei w myśl postanowień art. 18 ww. ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (metoda wyłączenia z progresją).

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 9 wyżej cyt. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (metoda odliczenia proporcjonalnego).

Zatem, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to w zależności od tego, na terytorium którego państwa uzyskuje dochody, z którym Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajduje odpowiednio metoda proporcjonalnego odliczenia bądź wyłączenia z progresją.

Z zacytowanego powyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem podatkowym są wszelkie postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i świadczenia. Otrzymane świadczenia (pieniądze) zgodnie z systematyką ustawy należy kwalifikować do źródła, z którym są związane.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący artystą muzykiem wykonuje działalność osobiście koncertując zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Za swoją pracę otrzymuje honoraria zgodnie z podpisanymi kontraktami. W każdym kontrakcie zawarta jest informacja o wysokości honorarium za występ w kwotach netto oraz zwrot kosztów za dojazdy.

Przychód z tyt. kosztów dojazdu na koncerty Wnioskodawca wykazuje jako dochody zagraniczne, pochodzące z tego samego źródła przychodu co honorarium.

Przy rozliczaniu dochodów zagranicznych Wnioskodawca stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i opodatkowuje je zgodnie z konwencją/umową o unikaniu podwójnego opodatkowania danego kraju stosując odpowiednio metodę proporcjonalnego odliczenia bądź wyłączenia z progresją.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowany przeze niego sposób rozliczenia jest prawidłowy.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy należy się zgodzić.

Otrzymywany przez Wnioskodawcę, zgodnie z zawartymi kontraktami, zwrot kosztów za dojazd na zagraniczne koncerty do krajów europejskich, należy zakwalifikować tak samo jak uzyskiwane z tytułu koncertu honorarium i opodatkować na tych samych zasadach, świadczenie to nieodłącznie (nierozerwalnie) związane jest z tym samym źródłem przychodu co honorarium i tym samym winno być opodatkowane według tych samych reguł co honorarium za koncert. A zatem jeżeli z koncertem związane są prawa majątkowe i pokrewne prawa autorskie, to wszystkie świadczenia uzyskane z tego tytułu należy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktować jako przychód z praw majątkowych a w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosować zasady opodatkowania określone według źródła: dochody artystów.

Zgodzić się wiec należy z Wnioskodawcą, że przychody z tytułu zwróconych kosztów dojazdu należy opodatkować jako dochody zagraniczne, na tych samych zasadach co honorarium za występy (koncerty).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 5 § 3ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność wykonywana osobiście
DD9/033/509/BRT/2014/RD-71665 | Interpretacja indywidualna

podatek dochodowy od osób fizycznych
IBPBII/1/4511-197/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

przychód
IBPB-1-3/4510-5/15/APO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.