IBPBII/1/415-758/12/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy 1/2 uiszczonego w 1986 r. wkładu mieszkaniowego (po denominacji) a wypłaconą w 2012 r. 1/2 zwaloryzowanego wkładu w wysokości wartości rynkowej lokalu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura – 28 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 1/2 wkładu mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową 1/2 wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 07 lipca 1986 r. Wnioskodawczyni wraz z ówczesnym mężem dokonała wpłaty wkładu mieszkaniowego związanego z lokatorskim spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej X. Wpłata wyniosła 151.500 złotych (starych). Małżeństwo Wnioskodawczyni zostało rozwiązane przez rozwód. W związku z utratą tytułu do mieszkania spółdzielczego zaszła konieczność rozliczenia wpłaconego wkładu mieszkaniowego. W dniu 06 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała od Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot 1/2 wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego. Była to kwota 46.164,53 PLN. W związku z wypłatą Spółdzielnia przekazała Wnioskodawczyni PIT-8C, z którego wynika, że 1/2 wniesionego wkładu mieszkaniowego wynosi 7,57 PLN a przychód z tytułu zwrotu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wynosi 46.156,96 PLN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy 1/2 uiszczonego w 1986 r. wkładu mieszkaniowego a wypłaconą w 2012 r. 1/2 zwaloryzowanego wkładu w wysokości wartości rynkowej lokalu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonany w 2012 r. zwrot 1/2 wartości rynkowej wkładu mieszkaniowego nie stanowi przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem wypłacona wartość stanowi urealnioną kwotę współmierną do 1/2 wkładu wniesionego (wpłaconego) w 1986 r., a wobec czego korzysta w całości ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł, do których kwalifikuje się dochód danego rodzaju został wymieniony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tegoż przepisu wymieniono jako źródło przychodu - „inne źródła”.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 tej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Z treści powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Zgodnie z art. 11 ust. 21 ww. ustawy w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Przy czym z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy).

Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu (art. 11 ust. 24 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nadwyżka pomiędzy wypłaconym wkładem a wniesionym wkładem stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w dniu 07 lipca 1986 r. dokonała wraz z ówczesnym mężem wpłaty wkładu mieszkaniowego związanego z lokatorskim spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej X. Wpłata wyniosła 151.500 złotych (starych). W dniu 06 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała od Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot 1/2 wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w kwocie 46.164,53 PLN. W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła dla Wnioskodawczyni i przekazała jej informację PIT-8C, w której wskazano, iż 1/2 wniesionego wkładu mieszkaniowego wynosi 7,57 PLN a przychód Wnioskodawczyni z tytułu zwrotu 1/2 zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wynosi 46.156,96 PLN.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cała kwota przekazana Wnioskodawczyni przez Spółdzielnię Mieszkaniową tytułem zwrotu 1/2 wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, czyli kwota 46.164,53 PLN stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Jednakże kwotą podlegającą opodatkowaniu jest różnica pomiędzy przysługującą i zwróconą Wnioskodawczyni 1/2 zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, tj. kwotą 46.164,53 PLN a 1/2 wniesionego wkładu, wynoszącego po denominacji 7,57 PLN.

Zatem w świetle powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, tylko do wysokości wkładu uprzednio wniesionego. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy. Zatem jedynie kwota przysługującej i zwróconej Wnioskodawczyni przez Spółdzielnię Mieszkaniową 1/2 wkładu mieszkaniowego wniesionego do Spółdzielni, tj. kwota 7,57 PLN jest zwolniona z podatku dochodowego. Tym samym – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – uzyskany przez nią z ww. tytułu przychód w kwocie 46.164,53 PLN nie korzysta w całości ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy. Wskazany przepis stanowi bowiem jednoznacznie jaka kwota korzysta ze zwolnienia.

W związku z powyższym i zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dla Wnioskodawczyni, jako osoby, której zwrócono 1/2 wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego – Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła informację PIT-8C, z określeniem rodzaju i kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. różnicy pomiędzy zwróconą Wnioskodawczyni 1/2 zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego a 1/2 obliczonego po denominacji wkładu mieszkaniowego wniesionego do Spółdzielni Mieszkaniowej, czyli 46.164,53 PLN – 7,57 PLN = 42.156,96 PLN). Zatem kwota 42.156,96 PLN, stanowiąca różnicę pomiędzy 1/2 uiszczonego w 1986 r. wkładu mieszkaniowego (po denominacji) a wypłaconą w 2012 r. 1/2 zwaloryzowanego wkładu stanowi dla Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia postąpiła zatem prawidłowo wystawiając Wnioskodawczyni informację PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.