IBPBII/1/415-596/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe jakie powstaną dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu
IBPBII/1/415-596/14/MCZinterpretacja indywidualna
 1. nabycie udziałów
 2. nieruchomości
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. zwolnienie z długu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 17 lipca 2014 r.), uzupełnionym 8 i 9 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 22 września 2014 r. znak: IBPB II/1/436-230/14/MCZ oraz znak: IBPB II/1/415-596/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 8 października 2014 r. (uiszczenie opłaty) i 9 października 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 17 grudnia 2012 r. Wnioskodawca i J.N. nabyli nieruchomość w udziałach po 50 % każdy. W celu sfinansowania całości kosztów zakupu strony zaciągnęły bankowy kredyt hipoteczny.

W chwili obecnej strony pragną znieść współwłasność nieruchomości nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawcy, z jednoczesnym przejęciem przez niego całości ciążącego na nieruchomości długu i tym samym zwolnić J.N. z długu i obowiązku jego dalszej spłaty.

W uzupełnieniu wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 9 października 2014 r.), Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe i wskazał, że:

przedmiotem wniosku są dwa zagadnienia prawne (podatki) – z zakresu ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisywanej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości w takim rozumieniu, że zniesienie współwłasności odbędzie się bez dokonywania jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej - czyli bez przekazania stronie zbywającej jakichkolwiek środków pieniężnych. W taki właśnie sposób wnioskodawca rozumie nieodpłatne nabycie nieruchomości. Faktycznie jednak Wnioskodawca przejmie dług drugiego współwłaściciela, a w takim aspekcie będzie to odpłatne nabycie udziału nieruchomości, gdzie zapłatą będzie zwolnienie z długu drugiego współwłaściciela, a przejęcie tego długu przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z faktem, że mamy do czynienia z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości - udziału 50% współwłasności, która jest obciążona hipoteką, czy wartość nabytego udziału może zostać pomniejszona o 50% wartości hipoteki ustanowionej na przedmiotowym lokalu, które to obciążenie zostanie również nabyte przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym zniesieniem współwłasności lokalu nabędzie on nieodpłatnie udział we współwłasności wynoszący 50% obciążony hipoteką ustanowioną na rzecz banku - wierzyciela, który udzielił kredytu na zakup przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn przedmiotowe nabycie powinno zostać opodatkowane, gdyż strony, tj. Wnioskodawca i J.N. pozostają w tzw. trzeciej grupie podatkowej. Jednak w związku z tym, że Wnioskodawca nabędzie część nieruchomości wraz z obciążeniem wynikającym z hipoteki i jednocześnie przejmie w banku cały dług na siebie, to wartość przyjętego przeze niego udziału winna zostać pomniejszona o obciążenie, które na nim ciąży.

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. W przypadku Wnioskodawcy wartość nabytej rzeczy (udział 50% części mieszkania) wynosi 56.500,00 zł a wartość długu to 55.650,00 zł. W związku z tym do opodatkowania pozostaje kwota 850 zł, która mieści się w kwocie wolnej od podatku, zgodnie z art. 9 wyżej powołanej ustawy.

Wartość nabytej rzeczy po odjęciu długu daje do opodatkowania kwotę mniejszą niż 4.902,00 zł czyli kwotę wolną od podatku.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nieodpłatne zbycie nieruchomości, czy też nabycie nieruchomości lub jej udziału tą właśnie drogą powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

I tak zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) –przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

inne źródła.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że chociaż Wnioskodawca nie przekaże stronie zbywającej swój udział w nieruchomości (J.N.) jakichkolwiek środków pieniężnych, to jednak przejmie on dług drugiego współwłaściciela, a zatem faktycznie będzie miało miejsce odpłatne nabycie przez niego udziału w nieruchomości. Zapłatą będzie zwolnienie z długu drugiego współwłaściciela, a przejęcie tego długu przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

Stosownie natomiast do art. 523 Kodeksu cywilnego – jeżeli w umowie o przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od związanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez nabywcę.

Mając na uwadze treść wniosku i jego uzupełnienia oraz powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nie na racji Wnioskodawca, iż ze względu na to, że w omawianej sytuacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.), to ze względu na uregulowania zawarte w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały zastosowania.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2014 r. znak: IBPB II/1 436-230/14/MCZ uregulowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, w darzeniu przyszłym przedstawionym przez Wnioskodawcę nie będą miały zastosowania. Niemniej – w omawianej sprawie – po stronie Wnioskodawcy nie powstanie źródło przychodu z tytułu planowanej umowy. Wnioskodawca nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie zobowiązanie kredytowe ciążące na zbywającej J.N. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości, ale w zamian przejmie od zbywającej zobowiązanie do spłaty kredytu hipotecznego. Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jego majątku. To zaś oznacza, że w podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne nabycie udziału w nieruchomości nie jest źródłem przychodów.

Zatem nabycie własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a tym samym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania, ale z innych przyczyn niż wskazał Wnioskodawca.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie udziałów
ITPB4/423-78/14/PST | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
ITPB1/415-785/14/MP | Interpretacja indywidualna

podatek dochodowy od osób fizycznych
IBPBII/1/415-579/14/MZ | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z długu
ITPB2/415-170/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.