IBPBII/1/415-596/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe jakie powstaną dla Wnioskodawcy z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 17 lipca 2014 r.), uzupełnionym 8 i 9 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 22 września 2014 r. znak: IBPB II/1/436-230/14/MCZ oraz znak: IBPB II/1/415-596/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 8 października 2014 r. (uiszczenie opłaty) i 9 października 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 17 grudnia 2012 r. Wnioskodawca i J.N. nabyli nieruchomość w udziałach po 50 % każdy. W celu sfinansowania całości kosztów zakupu strony zaciągnęły bankowy kredyt hipoteczny.

W chwili obecnej strony pragną znieść współwłasność nieruchomości nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawcy, z jednoczesnym przejęciem przez niego całości ciążącego na nieruchomości długu i tym samym zwolnić J.N. z długu i obowiązku jego dalszej spłaty.

W uzupełnieniu wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 9 października 2014 r.), Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe i wskazał, że:

przedmiotem wniosku są dwa zagadnienia prawne (podatki) – z zakresu ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisywanej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości w takim rozumieniu, że zniesienie współwłasności odbędzie się bez dokonywania jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej - czyli bez przekazania stronie zbywającej jakichkolwiek środków pieniężnych. W taki właśnie sposób wnioskodawca rozumie nieodpłatne nabycie nieruchomości. Faktycznie jednak Wnioskodawca przejmie dług drugiego współwłaściciela, a w takim aspekcie będzie to odpłatne nabycie udziału nieruchomości, gdzie zapłatą będzie zwolnienie z długu drugiego współwłaściciela, a przejęcie tego długu przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z faktem, że mamy do czynienia z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości - udziału 50% współwłasności, która jest obciążona hipoteką, czy wartość nabytego udziału może zostać pomniejszona o 50% wartości hipoteki ustanowionej na przedmiotowym lokalu, które to obciążenie zostanie również nabyte przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym zniesieniem współwłasności lokalu nabędzie on nieodpłatnie udział we współwłasności wynoszący 50% obciążony hipoteką ustanowioną na rzecz banku - wierzyciela, który udzielił kredytu na zakup przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn przedmiotowe nabycie powinno zostać opodatkowane, gdyż strony, tj. Wnioskodawca i J.N. pozostają w tzw. trzeciej grupie podatkowej. Jednak w związku z tym, że Wnioskodawca nabędzie część nieruchomości wraz z obciążeniem wynikającym z hipoteki i jednocześnie przejmie w banku cały dług na siebie, to wartość przyjętego przeze niego udziału winna zostać pomniejszona o obciążenie, które na nim ciąży.

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. W przypadku Wnioskodawcy wartość nabytej rzeczy (udział 50% części mieszkania) wynosi 56.500,00 zł a wartość długu to 55.650,00 zł. W związku z tym do opodatkowania pozostaje kwota 850 zł, która mieści się w kwocie wolnej od podatku, zgodnie z art. 9 wyżej powołanej ustawy.

Wartość nabytej rzeczy po odjęciu długu daje do opodatkowania kwotę mniejszą niż 4.902,00 zł czyli kwotę wolną od podatku.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nieodpłatne zbycie nieruchomości, czy też nabycie nieruchomości lub jej udziału tą właśnie drogą powinno być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

I tak zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) –przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

inne źródła.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że chociaż Wnioskodawca nie przekaże stronie zbywającej swój udział w nieruchomości (J.N.) jakichkolwiek środków pieniężnych, to jednak przejmie on dług drugiego współwłaściciela, a zatem faktycznie będzie miało miejsce odpłatne nabycie przez niego udziału w nieruchomości. Zapłatą będzie zwolnienie z długu drugiego współwłaściciela, a przejęcie tego długu przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

Stosownie natomiast do art. 523 Kodeksu cywilnego – jeżeli w umowie o przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od związanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez nabywcę.

Mając na uwadze treść wniosku i jego uzupełnienia oraz powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nie na racji Wnioskodawca, iż ze względu na to, że w omawianej sytuacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.), to ze względu na uregulowania zawarte w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały zastosowania.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2014 r. znak: IBPB II/1 436-230/14/MCZ uregulowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, w darzeniu przyszłym przedstawionym przez Wnioskodawcę nie będą miały zastosowania. Niemniej – w omawianej sprawie – po stronie Wnioskodawcy nie powstanie źródło przychodu z tytułu planowanej umowy. Wnioskodawca nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie zobowiązanie kredytowe ciążące na zbywającej J.N. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości, ale w zamian przejmie od zbywającej zobowiązanie do spłaty kredytu hipotecznego. Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jego majątku. To zaś oznacza, że w podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne nabycie udziału w nieruchomości nie jest źródłem przychodów.

Zatem nabycie własność udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a tym samym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania, ale z innych przyczyn niż wskazał Wnioskodawca.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.