IBPBII/1/415-416/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni otrzymując od małżonka kwotę tytułem kosztów utrzymania rodziny jest zobowiązana do odprowadzenia od ww. kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-416/14/MŁinterpretacja indywidualna
  1. małżeństwo
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. potrzeby
  4. rodzina
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 15 maja 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty przekazywanej przez małżonka tytułem kosztów utrzymania rodziny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty przekazywanej przez małżonka tytułem kosztów utrzymania rodziny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 16 lipca 2013 r. na podstawie ugody przed Sądem Rejonowym w X, mąż Wnioskodawczyni zobowiązał się do przekazywania na jej rzecz tytułem kosztów utrzymania rodziny kwotę 3.000 zł. Na wcześniejszej rozprawie Sąd, na wniosek Wnioskodawczyni, zasądził rozdzielność majątkową z datą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2012 r. Było to następstwem długów jakie mąż Wnioskodawczyni bez jej wiedzy zaciągnął od osób fizycznych i wziął kredyty w kilku bankach. Były to długi hazardowe.

Wnioskodawczyni, ze względu na stan zdrowia nie pracuje od 1999 r., prowadzi dom. Mąż od ponad 15 lat pracuje w W.

Małżonkowie posiadają kredyt hipoteczny we frankach (miesięcznie 1.750 zł). Utrzymanie domu to łącznie z kredytem koszt 3.300 zł (ogrzewanie, gaz, światło, woda, telefon, RTV, itp.). Kwota przyznana sądownie Wnioskodawczyni nie pokrywa ww. kosztów a pozostaje jeszcze kwestia kosztów jej utrzymania. Mąż musi spłacać swoje długi (350 000 zł).

Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo. Wnioskodawczyni nie jest pracownicą męża. Pieniądze otrzymuje z Wojskowego Biura Emerytalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  • Czy pieniądze przekazane na koszty utrzymania rodziny są dochodem Wnioskodawczyni... (Bank np.: twierdzi, że nie).
  • Dlaczego, jeżeli w ogóle, ma płacić podatek...
  • Na jakiej podstawie i w jakiej formie Wnioskodawczyni miałaby się z tego tytułu rozliczać...

Zdaniem Wnioskodawczyni, bezzasadne jest płacenie podatku dochodowego od kwoty przeznaczonej na koszty utrzymania rodziny. Pomimo rozdzielności majątkowej Wnioskodawczyni wraz z mężem wciąż stanowią rodzinę. Wnioskodawczyni uważa, że obowiązkiem męża jest łożenie na jej utrzymanie. Nie mają rozwodu, mieszkają razem i otrzymywane od męża pieniądze nie są pensją.

Wnioskodawczyni po 35 latach małżeństwa za karę ma jeszcze płacić podatek od kosztów utrzymania domu... Pieniądze jej przyznane miały być gwarantem nienaruszalności w razie gdyby mąż nie spłacał długów lub zaciągnął kolejne. Płacenie podatku jeszcze bardziej obniża poziom życia Wnioskodawczyni. Mąż płaci podatek od całości dochodu.

W urzędzie skarbowym w X Wnioskodawczyni dostała PIT-36 i urzędniczka naliczyła jej podatek od całej sumy. Wnioskodawczyni wie, że alimenty są zwolnione z podatku do kwoty 750 zł. Dlaczego więc, ona, jeżeli w ogóle ma płacić podatek, nie korzysta z takiej ulgi... Wnioskodawczyni wskazała, że nie ma żadnego PIT-u o dochodach zatem, uważa że nie powinna płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania dochodów osobistych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy, stanowiącym, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W nawiązaniu do tej zasady ustawodawca stanowi dalej, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1

ww. ustawy). Kolejne przepisy normują zasady określania wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z treści powołanych przepisów wynika zatem wniosek, że przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każde przysporzenie, które osoba otrzymuje kosztem majątku innego podmiotu.

Jednakże trudno uznać, że osoba otrzymująca środki na utrzymanie domu od współmałżonka — w sytuacji gdy współmałżonek zamieszkuje w tym domu i małżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe — uzyskuje z tego tytułu dochód w rozumieniu ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych. Środki te zostają bowiem przeznaczone na wspólne gospodarstwo domowe, z którego korzysta także współmałżonek.

Należy zauważyć, że w myśl postanowień art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Fakt łożenia kwot na utrzymanie domu oraz na utrzymanie rodziny oznacza, że małżonek przekazuje środki de facto także na swoje potrzeby. Stąd nie można uznać, że Wnioskodawczyni — w sytuacji, gdy z przekazywanych dla niej środków finansowane są koszty utrzymania domu, a zatem służą one także potrzebom małżonka — otrzymuje z tego tytułu dochód.

W związku z powyższą argumentacją środki przekazywane Wnioskodawczyni przez jej małżonka, następnie wydatkowane na utrzymanie domu, nie stanowią dla Wnioskodawczyni przychodu i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.