IBPBII/1/415-1035/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązki płatnika dotyczące zastosowania kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zastosowania stawki podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 4 i 10 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących zastosowania kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia w Niemczech.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 25 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/415-1031/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-1032/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-1033/14/MCZ znak: IBPB II/1/415-1034/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-1035/14/MCZ oraz IBPP4/443-634/14/PK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 4 i 10 marca 2015 r. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., że przedmiotem wniosku jest obecnie nie zdarzenie przyszłe ale zaistniały stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe/stan faktyczny:

Wnioskodawca jako spółka komandytowa od 2015 r. będzie prowadzić operacyjną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, które to usługi świadczone będą w miejscu ich zamieszkania. PKD zgodne z umową Spółki to: 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. PKWiU 88.1 Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym. Spółka planuje zawierać umowy z rodzinami osób, nad którymi sprawowana będzie opieka. Rodziny te za każdy miesiąc opieki obciążane będą fakturami. Wszyscy klienci Spółki, tj. rodziny, z którymi Spółka zawrze umowy o świadczenie usług zamieszkiwać będą na terenie Niemiec, co oznacza konieczność wysyłania osób fizycznych, z którymi Wnioskodawca będzie współpracować (zleceniobiorców) do wykonania czynności opieki nad osobami starszymi do Niemiec.

Podstawą współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a osobami fizycznymi wysyłanymi do Niemiec będzie umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie. Osoby te (zleceniobiorcy) będą bezpośrednio, osobiście wykonywały czynności/usługi opieki w rodzinach, z którymi Spółka będzie miała zawarte umowy o świadczenie usług. Opiekunki (zleceniobiorcy) będą przebywały na terytorium Polski/Niemiec różnie: jedne dłużej niż 183 dni, inne krócej niż 183 dni w roku podatkowym. Jako Wnioskodawca Spółka nie będzie miała możliwości badania stanu faktycznego każdej osoby, z którą Spółka zawrze umowę zlecenia, oprócz oczywiście stanu faktyczno-prawnego łączącego daną osobę (zleceniobiorcę) ze Spółką, aby stwierdzić czy dana osoba, z którą Spółka zawiera umowę zlecenia (np. w listopadzie) przebywa na terytorium Polski krócej czy dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Spółka nie będzie posiadać na terenie Niemiec tzw. zakładu, czy stałej placówki, przez którą Spółka wykonywać miałaby usługi opieki. Opiekunki (zleceniobiorcy) będą swe usługi wykonywać w miejscu/domu wskazanym przez rodzinę, w którym znajduje się osoba do opieki.

Opiekunki (zleceniobiorcy), z którymi Spółka zawrze umowy zlecenia ubezpieczone będą na terytorium Niemiec, w tamtejszej kasie chorych AOK. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem opiekunki (zleceniobiorcy) będą objęte następującym ubezpieczeniem:

 1. Ubezpieczenie chorobowe (niem. Krankenversicherung) jest to odpowiednik polskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie to składa się z dwóch elementów: cześć składki ponosi zleceniobiorca (ubezpieczony/podatnik), a część płatnik.
 2. Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung) – jest to odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie to składa się z dwóch elementów: część składki ponosi zleceniobiorca (ubezpieczony), a część płatnik.
 3. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung) – nie wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego.
 4. Ubezpieczenie na wypadek opieki (niem. Pflegeversicherung) – nie wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie na wypadek opieki to ubezpieczenie potrącane na wypadek zaistnienia okoliczności, zmuszających osobę ubezpieczoną do korzystania z opieki osób trzecich przy wykonywaniu czynności dnia powszedniego.

Wnioskodawca wskazał, że umowy zlecenia, to umowy cywilno-prawne, o których mowa w art. 734 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego – który brzmi „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa”.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 750 Kodeksu cywilnego „Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”.

Wnioskodawca wskazał, że w doktrynie prawa cywilnego nie budzi wątpliwości fakt, iż w zakresie zastosowania art. 750 Kodeksu cywilnego mieszczą się umowy, w których powinnym zachowaniem dłużnika jest wykonywanie czynności faktycznych zmierzających w jakimś kierunku, ale dłużnik nie zobowiązuje się do osiągnięcia celu tych czynności (np. umowy o opiekę, wychowanie, leczenie, nauczanie, nadzór, zarządzanie). Stanowiące przedmiot umów z opiekunkami „świadczenie usług w zakresie opieki oraz pomocy pielęgnacyjnej i domowej nad osobami starszymi i chorymi, zgodnie z potrzebami usługobiorcy, na rzecz którego będą one świadczone, z uwzględnieniem interesów usługobiorcy skierowanych na zapewnienie pomocy w opiece nad podopiecznym oraz pomocy przy prowadzeniu jego gospodarstwa domowego celem stworzenia lepszej jakości życia i bezpieczeństwa podopiecznego” – zdaniem Wnioskodawcy, potwierdza tezę o zasadności zastosowania do tych umów przywołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego (Kodeks cywilny. Komentarz, 2014 prof. dr hab. E. Gniewek, prof. dr hab. P. Machnikowski).

Wnioskodawca zakłada, że wszyscy zleceniobiorcy posiadać będą centrum (ośrodek) interesów życiowych na terytorium Polski.

Powyższy stan faktyczny zleceniobiorcy będzie wskazany w umowie zlecenia zawartej pomiędzy Spółką/Wnioskodawcą a zleceniobiorcą (opiekunką) w formie oświadczenia. Zatem dla celów wniosku przyjąć należy, iż wszyscy zleceniobiorcy posiadają rezydencję podatkową w Polsce.

Umowa zlecenia wykonywana będzie poza miejscem zamieszkania zleceniobiorcy, a także poza miejscowością siedziby Wnioskodawcy.

Składnikiem miesięcznego wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy będzie dieta z tytułu zwrotu kosztów podróży.

Zleceniobiorcy – jak wskazano powyżej – przysługiwać będzie łącznie określone ryczałtowo wynagrodzenie miesięczne, w skład którego wchodzić będzie głównie dieta jak też mogą być inne określone w umowie z opiekunką/zleceniobiorcą zwroty kosztów podróży, które wskazane są w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży służbowej, jeżeli Wnioskodawca/Spółka nie zakupi we własnym zakresie i na własny koszt zleceniobiorcy biletów umożliwiających dojazd do miejsca wykonywania umowy opieki.

W umowach zlecenia zapisano, że oprócz wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy przysługiwać może zwrot kosztów odbywanej podróży, w tym w szczególności: zwrot kosztów w postaci diet (to przysługuje prawie wszystkim) z tytułu zrekompensowania zleceniobiorcy kosztów wyżywienia w trakcie odbywanej podróży do Niemiec oraz w trakcie świadczenia usług w ramach umowy zlecenia, jak też może przysługiwać zwrot kosztów podróży, przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, czy innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych i uznanych przez zleceniodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Może zdarzyć się także zwrot kosztów noclegów. Zwrot kosztów podróży oprócz diet będzie występował opcjonalnie np. w sytuacji gdy Wnioskodawca nie zapewni zleceniobiorcy biletów, czyli gdy Wnioskodawca własnym staraniem i na własny koszt nie kupi i nie przekaże zleceniobiorcy biletów uprawniających zleceniobiorcę do przejazdu/dojazdu do miejsca wykonywania usług.

W stanie faktycznym dotyczącym kosztów podróży zleceniobiorcy mogą wystąpić sytuacje:

 1. Wnioskodawca własnym staraniem i na własny koszt kupuje bilety, dzięki którym zleceniobiorca dotrze/dojedzie do miejsca, w którym znajduje się podopieczny i przekazuje te bilety zleceniobiorcy aby dotarł/dojechał do miejsca wykonywania usług lub
 2. zleceniobiorca kupuje sam we własnym zakresie i na własny koszt bilet a Wnioskodawca dokonuje zwrotu udokumentowanych kosztów podróży zleceniobiorcy.

Przykład nr 1: ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania od umów zlecenia w opisanym stanie faktycznym oraz ustalenia/obliczenia prawidłowej zaliczki od umów zleceń, który to obowiązek ciąży na Wnioskodawcy jako płatniku.

Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosić będzie 1.325 Euro (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć euro), którego składnikiem będzie dieta z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej w wysokości 400 Euro (słownie: czterysta Euro) oraz ewentualnie zwrot innych udokumentowanych kosztów podróży służbowej np. 130 Euro – zwrot kosztów dojazdu (pkt 2 jw.). Zatem, miesięczne wynagrodzenie brutto po odjęciu ww. diety i zwrotu kosztów dojazdu stanowić będzie kwotę 925 Euro (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć euro).

1.Podstawą do ubezpieczeń AOK w Niemczech jest kwota 925 Euro, czyli wynagrodzenie brutto bez diet i bez zwrotu pozostałych kosztów podróży służbowej np. kosztów dojazdu.

Część jaką pokrywa bezpośrednio zleceniobiorca (podatnik) wynosi: (liczona od kwoty 925 Euro):

3.1. Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne) = 75,85 Euro

3.2. Renetenversicherung (ubezpieczenie społeczne) = 87,41 Euro

3.3. Arbeitslosenversicherung –13,88 Euro – nie stanowi odpowiednika składek społecznych

3.4. Pfegeversicherung – 11,79 Euro – nie stanowi odpowiednika składek społecznych

Powyższe oznacza, że składka społeczna zapłacona bezpośrednio przez podatnika/zleceniobiorcę wynosi według przykładu 87,41 Euro, a składka zdrowotna zapłacona 75,85 Euro.

Pozycje 3.3 oraz 3.4 – nie uwzględnia się do obliczenia podstawy opodatkowania oraz obliczenia zaliczki/podatku od umów zleceń.

4.Mając na uwadze pkt 3 Spółka planuje dokonać obliczeń:

4.1. 400 Euro – przykładowa kwota diety – zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.1.1. 130 Euro – przykładowa kwota zwrotu kosztów podróży służbowej oprócz diet np. dojazdu – zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – kwota ta wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy zleceniobiorca na własny koszt dokona zakupu biletów na przejazd do miejsca świadczenia usług w Niemczech i z powrotem. W przypadku gdy Wnioskodawca dokona zakupu biletów przejazdu do Niemiec i z powrotem do Polski – wówczas zwrot kosztów podróży nie przysługuje zleceniobiorcy i przykładowa kwota nie będzie wypłacana.

4.2.925 Euro – wynagrodzenie brutto (stanowiące różnicę łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto i diety oraz innych kosztów z tytułu podróży służbowej) minus

4.2.1 – 87,41 Euro – Rentenversicherung – ubezpieczenie rentowe w części zapłaconej przez zleceniobiorcę (podatnika)

837,59 Euro – dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podstawa do składki zdrowotnej wg przepisów prawa polskiego (brutto minus składki społeczne)

x 4,18 – symulacyjny kurs Euro – art. 11a ww. ustawy

-------------------------------------------------------------------------------------------

3.501,13 zł

-700,23 zł (20% koszty uzyskania przychodu dla umów zlecenia = 700,23 zł)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.800,90 zł podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od umów zlecenia

x 18 % wysokość podatku od umów zleceń = 504,16 zł

= 504,16 zł podatek – zaliczka na podatek dochodowy z umowy zlecenia.

4.2.2. Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego (przyjmując polskie przepisy prawa):

925 Euro (wynagrodzenie brutto bez diet) minus 87,41 Euro ubezpieczenie społeczne = 837,59 Euro przy symulacyjnym kursie Euro 4,18 daje kwotę 3.501,13 zł.

4.2.3. 3.501,13 x 7,75% (wysokość składki zdrowotnej podlegająca odliczeniu) = 271,34 zł a podatnik (zleceniobiorca) zapłacił składkę zdrowotną w wysokości 75,85 Euro x 4,18 symulacyjny kurs 317,05 zł.

4.2.4. Zatem zaliczka na podatek dochodowy podlegająca wpłacie do US wynosi:

504,16 – pkt 4.2.1 (wyżej - podatek)

-271,34 – pkt 4.2.3 (zapłacona składka zdrowotna podlegająca odliczeniu do wys. 7,75%)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232,82 zł czyli 233 zł – kwota zaliczki na podatek dochody z umowy zlecenia podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Podatek 233 zł /4,18 kurs symulacyjny = 55,74 Euro.

Przykład 2 – wynagrodzenie netto dla zleceniobiorcy:

925,00 Euro brutto – wynagrodzenie bez diet

-113,08 Euro składki na 3 ubezpieczenie zapłacone w Niemczech z wyjątkiem składki zdrowotnej (87,41+13,88+11,79) w Euro

------------------------------------------------------------------------------------------

811,92 Euro

-75,85 Euro składka zdrowotna zapłacona w Niemczech przez podatnika (zleceniobiorcę)

-------------------------------------------------------------------------------------------

736,07 Euro

-55,74 Euro podatek do US (233 zł)

---------------------------------------------------------------------------------------------

680,33 Euro do wypłaty dla zleceniobiorcy po opodatkowaniu wg polskich przepisów

+ 400,00 Euro diety które są wolne od podatku dochodowego – art. 21 ust. l pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

+ 130,00 Euro – zwrot kosztów podróży służbowej np. zwrot kosztów dojazdu – zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. Zwrot tychże kosztów nastąpi wyłącznie w sytuacji/ przypadku gdy zleceniobiorca własnym staraniem i na własny koszt dokona zakupu biletów niezbędnych do przejazdów związanych z wykonywaniem usług. W przypadku gdy Wnioskodawca zakupi na własny koszt bilety i przekaże je Zleceniobiorcy celem przejazdów do miejsca wykonywania usług i z powrotem, wówczas zleceniobiorcy nie przysługuje zwrot tychże kosztów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1210,33 Euro – do wypłaty na rękę netto dla zleceniobiorcy w przypadku zwrotu kosztów przejazdu lub

1080,33 Euro – do wypłaty na rękę netto dla zleceniobiorcy w przypadku gdy Wnioskodawca pokrywa koszty przejazdów do miejsca świadczenia usług w Niemczech i z powrotem do Polski.

W uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Umowy zlecenia zawierane są na każdy wyjazd na okres od 4 tygodni do 4 miesięcy. W przypadku zdarzeń losowych (np. śmierć, hospitalizacja podopiecznego lub zdarzenia losowe opiekuna ) okres wyżej wskazany może być krótszy, lecz nie krótszy niż 7 dni.
 2. Jako miejsce wykonywania obowiązków wskazany w umowie zlecenia jest adres zamieszkania osoby, dla której zleceniobiorca Spółki (opiekunka, opiekun) będzie wykonywał usługi opiekuńcze w Niemczech.
 3. Wnioskodawca ani też opiekunki, opiekunowie nie będą posiadali dla celów opieki stałej placówki na terenie Niemiec.
 4. Opiekunowie, opiekunki wykonują swoje czynności opiekuńcze w danym okresie tylko w jednym miejscu (w jednym domu).
 5. Opiekunowie, opiekunki pełnią usługi opieki tylko w jednym domu w trakcie trwania zlecenia, o którym mowa w pkt 1.
 6. Umowa zlecenia, na podstawie której opiekunki/opiekunowie świadczą usługi opieki wykonywana jest poza miejscem zamieszkania opiekuna/opiekunki, jak też poza miejscowością – siedzibą Spółki/Wnioskodawcy. W umowach (zlecenia) z opiekunkami/ opiekunami zapisano, że oprócz wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy przysługiwać będą diety za czas podróży. We wniosku wskazano, że diety są elementem składowym wynagrodzenia. Pod tym sformułowaniem Wnioskodawca przedstawił elementy/składniki, które wg umowy z opiekunami/opiekunami są mu należne. Wynagrodzeniem należnym za świadczone usługi opieki – jest wynagrodzenie za usługi, zleceniobiorcy, należny jest zwrot kosztów podróży w postaci m.in. diety oparty na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności z tytułu podróży. Wypłata diety i innych należności (jeżeli wystąpią) z tytułu podróży nie jest elementem wpływającym na wysokość wynagrodzenia za usługi opieki w przykładowej kwocie 925 Euro – wskazanej we wniosku jako wynagrodzenie brutto. Zdaniem Wnioskodawcy, opiekunowie/opiekunki (zleceniobiorcy) znajdują się/przebywają w podróży, a w związku z tym przysługują im należności za czas podróży, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 7. Z wynagrodzenia brutto za świadczone usługi przez opiekunów/opiekunki (kwota przykładowa 925 Euro) Wnioskodawca potrąca i odprowadza do AOK – Beyern Die Gesundheitskasse Nr klienta 29425704 – należne wg prawa niemieckiego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 8. Kwota umów zleceń przekracza 200 zł.

Organ nadmienia, iż powyżej przywołał tylko tę część opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, która dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przedstawiony w przykładzie nr 1 sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy zlecenia jest prawidłowy...

(Pytanie we wniosku oznaczone nr 4).

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany w przykładzie nr 1 stanu faktycznego sposób/metoda rozliczenia zleceniobiorcy – w tym w szczególności metoda obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu przychodów osiąganych (przez zleceniobiorców) w związku z wykonywaniem usług na podstawie umów zleceń (art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – jest prawidłowy/jest prawidłowa. Nadto Wnioskodawca uważa, że prawidłowa jest metoda obliczenia wynagrodzenia netto dla zleceniobiorcy wskazana w przykładzie nr 2 stanu faktycznego. Jeżeli według oświadczenia zleceniobiorcy jego centrum interesów życiowych jest w Polsce, to wskazana we wniosku, w tych przykładach (w szczególności przykład nr 1 stanu faktycznego) metoda rozliczania/ustalania/obliczania podatku od umów zlecenia jest prawidłowa.

Wnioskodawca, powołał art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie których stwierdził, że zleceniobiorcy, tj. opiekunki, opiekunowie nie prowadzą działalności gospodarczej. Zakwalifikowanie przychodów do art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, że na Wnioskodawcy jako płatniku, który dokonuje wypłat wynagrodzeń z powyższego tytułu, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 tejże ustawy.

Według Wnioskodawcy, zaliczkę o której mowa w powyższym przepisie, pobiera się po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu oraz o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne według przykładowego rozliczenia wskazanego w stanie faktycznym wniosku – przykład nr 1.

Powyższe zdanie Spółki oparte jest o przepis art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 27b ust. 1, 2, 3, 4 tejże ustawy oraz o art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy a także art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy.

Ponadto, na podstawie przepisów art. 42 ww. ustawy Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek do 20-go po miesiącu w którym wypłacono należności z umów zlecenia odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych do właściwego dla siebie (wg siedziby Wnioskodawcy) urzędu skarbowego na terytorium Polski oraz po zakończeniu roku podatkowego w obowiązujących terminach Spółka ma obowiązek sporządzić oraz przekazać PIT-11 oraz PIT-4R.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazał m.in., że ma prawo przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy do pomniejszenia dochodu o składki ubezpieczenia społecznego, w części pokrytej przez zleceniobiorcę (podatnika) na ubezpieczenie społeczne w niemieckiej kasie chorych AOK (według przykładu nr 1 kwota 87,41 Euro) – art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też ma prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów dla umów zlecenia (art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy), oraz stawki podatkowej w wysokości 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy) oraz do odliczenia od podatku składki zdrowotnej zapłaconej przez zleceniobiorcę (podatnika) do niemieckiej kasy chorych AOK w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy ubezpieczenia.

W uzupełnieniu wniosku z 6 marca 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 marca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał:

Wnioskodawca, jako płatnik zdefiniowany w art. 8 Ordynacji podatkowej (płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu) posiada swój uzasadniony interes prawny uzyskania od organu skarbowego interpretacji prawa podatkowego w zakresie prawidłowości obliczania zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych z umów zlecenia w stanie faktycznym dotyczącym rozliczenia zleceniobiorców Spółki.

To Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek do rocznego złożenia PIT-4R, w którym wykazuje należne podatki m.in. z umów zleceń i ostatecznie to Spółka, jako płatnik zobowiązana jest do wystawienia wszystkim zleceniobiorcom PIT-11 za rok podatkowy, w którym wskazane są kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochód i zaliczki pobrane przez płatnika, czyli przez Wnioskodawcę.

Ponieważ wysokość wynagrodzenia brutto za świadczone usługi opieki (w przykładzie 925 Euro), określona jest w umowie w walucie obcej, tym samym wprowadzenie prawidłowego kursu waluty wpływa bezpośrednio na wysokość podatku należnego do urzędu skarbowego.

Według Wnioskodawcy, prawidłowym kursem waluty będzie kurs wskazany w art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zejścia z konta Wnioskodawcy/Spółki należnych opiekunom, opiekunkom (zleceniobiorcom) wynagrodzeń za okres rozliczeniowy. Jest to zgodne ze stanowiskiem Spółki dla pytania nr 6.

W przykładzie nr 1 zaprezentowanym we wniosku Wnioskodawca wykazał matematyczne, kwotowe – przykładowe rozliczenie umowy zlecenia, aby przedstawić tok obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych, należnej do odprowadzenia do urzędu skarbowego od umowy zlecenia.

W przykładzie wskazano z nazwy od jakich kwot (podstaw) odliczane są zapłacone w Niemczech składki na ubezpieczenie społeczne, od jakich podstaw liczone są koszty uzyskania przychodu, od jakich podstaw odliczana jest zapłacona w Niemczech składka na ubezpieczenie zdrowotne aby wskazać podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przykładzie kwotowym/matematycznym wpisano także rodzaj zdarzenia w postaci: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, koszty uzyskania, zaliczka na podatek. Celem pytania postawionego we wniosku, jak też celem pytania przeformułowanego (pytanie nr 4) jest uzyskanie informacji o prawidłowości obliczania zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych z umów zlecenia, w tym o prawidłowości odliczania zapłaconych w Niemczech składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wg szczegółowego opisu zawartego we wniosku. Wnioskodawcy zależy na zgodnym z przepisami prawa rozliczaniem umów zlecenia, w tym w szczególności na prawidłowym odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych z umów zlecenia, których wartość przekroczą 200 zł.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do obowiązków płatnika dotyczących zastosowania kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zastosowania stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż w części dotyczącej analizy przedstawionego we wniosku (na przykładach) ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy naliczonej od świadczeń wypłaconych z tytułu umów zlecenia wykonywanych w Niemczech, organ interpretacyjny 25 lutego 2015 r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania znak: IBPB II/1/4511-137/15/MCZ.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących zastosowania kosztów uzyskania przychodu, odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zastosowanie stawki podatku (przeformułowane pytanie nr 4), jednakże bez analizy liczbowo opisanych przykładów. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 8 lit. b) ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, powoduje, że na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, w miejscu zamieszkania tych osób. Wnioskodawca będzie zawierać umowy z osobami fizycznymi, które w jego imieniu wykonywać będą czynności opieki nad osobami starszymi na podstawie umów zlecenia. Z uwagi na fakt, że klienci, tj. osoby starsze objęte opieką, zamieszkują na terenie Niemiec, konieczne jest wysyłanie zleceniobiorców do Niemiec. Umowy zlecenia będą zawierane na terytorium Polski z osobami fizycznymi (zleceniobiorcami), które będą posiadały centrum interesów życiowych na terytorium Polski.

Opiekunka (opiekun) nie będzie posiadała dla celów opieki stałej placówki na terenie Niemiec. Zleceniobiorcy podlegają w Niemczech ubezpieczeniu:

 • chorobowemu (odpowiednik polskiego ubezpieczenia zdrowotnego),
 • emerytalnemu (odpowiednik polskiego ubezpieczenia społecznego),
 • na wypadek bezrobocia (ubezpieczenie to nie wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego),
 • na wypadek opieki (ubezpieczenie to nie wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego).

Składki na ubezpieczenie emerytalne (społeczne) i chorobowe (zdrowotne) są w części pokrywane ze środków zleceniobiorców, kwota umów zleceń przekracza 200 zł.

Stosownie do powyższego Wnioskodawca jako płatnik, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, winień ustalić poszczególnym zleceniobiorcom wysokość przychodu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w interpretacjach indywidualnych z 03 kwietnia 2015 r., znak: IBPB II/1/415-1031/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-1032/14/MCZ, znak: IBPB II/1/415-1033/14/MCZ oraz znak: IBPB II/1/415-1034/14/MCZ.

Wnioskodawca jako płatnik obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązany jest do pomniejszenia przychodu zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Niemczech, o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, koszty uzyskania przychodu z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8, określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Ustalając podstawę obliczenia podatku dochodowego oraz kwotę kosztów uzyskania przychodów, płatnik winien uwzględnić składki na ubezpieczenie społeczne, potrącone przez płatnika z dochodu zleceniobiorcy (jeśli takie składki były pobrane) oraz składki pokryte w danym miesiącu przez zleceniobiorcę na ubezpieczenie społeczne w niemieckiej kasie chorych AOK, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 2a cyt. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c.

W myśl art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Stosownie do treści ust. 13b tego przepisu, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, nie dotyczy składek:

 1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 2. odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (ust. 13c omawianego przepisu).

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy płatnik winien także uwzględnić składki zapłacone na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ww. ustawy.

Stosownie do art. 27b ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl ust. 2 analizowanego przepisu kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (ust. 3 omawianego przepisu).

Zgodnie natomiast z ust. 4 tegoż przepisu, obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem że:

 1. nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 2. składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a;
 3. istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Do tak ustalonej podstawy opodatkowania należy zastosować najniższą 18% stawkę podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć przy tym należy, iż wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania. Zgodnie z jego treścią, jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku – jednorazowa należność określona w umowie zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem przekroczy 200 zł miesięcznie. W sytuacji gdy wartość jednorazowo wypłaconej należności z tytułu zlecenia przekroczy 200 zł, zastosowanie ma więc art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane przepisy, Wnioskodawca winien przychód wyrażony w złotych pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne), sfinansowane przez zleceniobiorcę. Następnie do tak ustalonej kwoty zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%. Pomniejszyć kwotę przychodu o ustalone w ww. sposób koszty oraz o wskazane składki na ubezpieczenie, Wnioskodawca winien od tej kwoty obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki najniższej określonej w skali podatkowej (aktualnie jest to 18%), która następnie powinna zostać potrącona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości i na zasadach określonych w cyt. art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w świetle powołanych powyżej przepisów, należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy jako płatniku z tytułu umów zleceń opisanych we wniosku (opodatkowanych tylko i wyłącznie w Polsce), które zakwalifikowane zostały do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Obliczając zaliczkę na podatek dochody, Wnioskodawca obowiązany jest do pomniejszenia przychodu zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Niemczech, o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy oraz składki zdrowotne zgodnie z art. 27b ww. ustawy oraz zastosowania najniższej stawki podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, tj. stawki 18%.

Co prawda w swoim stanowisku Wnioskodawca wskazał, iż jest to stawka określona w art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy. Jednakże mając na względzie tok rozumowania Wnioskodawcy, takie wskazanie nie ma wpływu na ocenę stanowiska. Wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania, gdyż jak wskazano w treści wniosku, jednorazowa należność określona w umowie zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem przekroczy 200 zł miesięcznie. W sytuacji gdy, wartość jednorazowo wypłaconej należności z tytułu zlecenia przekroczy 200 zł, zastosowanie ma więc art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji/w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.