IBPB-2-1/4511-92/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń pieniężnych otrzymywanych od ... Fundacji „..."
IBPB-2-1/4511-92/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. fundacje
  2. kombatanci
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 26 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 29 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 10 i 15 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania środków pieniężnych od fundacji z USA - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania środków pieniężnych od fundacji z USA.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 01 lipca 2015 r. znak: IBPB -2-1/4511-92/15/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 10 lipca 2015 r. (uiszczenie opłaty) i 15 lipca 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni została odznaczona medalem „..., za zasługi w czasie II Wojny Światowej. W związku z tym Fundacja na rzecz Sprawiedliwych z USA (JFR) przyznała Wnioskodawczyni pomoc i przekazuje Wnioskodawczyni każdego roku pieniężną darowiznę, zapomogę.

Wnioskodawczyni przysługuje status kombatanta wojennego.

Przynajmniej od 2000 r. (przy rozliczeniu PIT) Wnioskodawczyni uiszczała z tego tytułu podatek, wynoszący ok. 18% uzyskanej darowizny.

Obecnie Wnioskodawczyni uzyskała informację, iż prawdopodobnie opłaca nienależny podatek.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że Fundacja „...” pismem z 20 lutego 1997 r. poinformowała ją o przyznaniu pomocy finansowej oraz pouczyła o procedurze przesyłania środków finansowych. W ww. piśmie użyto określeń „pomoc” oraz „pomoc finansowa”. Stwierdzono, że ... transferuje fundusze za pośrednictwem banku „X” przy współpracy z American Joint Distribution Committee. Natomiast w tytule przelewu z 2015 r. jest mowa o „nagrodzie” za okres styczeń - kwiecień (award for the period january-april).

Wnioskodawczyni nie otrzymuje ww. środków pieniężnych z ŻFSWNŚ na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy nią i Fundacją, ale na podstawie jednostronnej decyzji Fundacji, jako wyraz wdzięczności i wsparcia społeczności ... dla osoby uhonorowanej medalem „...” za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.

Nie jest to zapomoga otrzymywana w przypadku długotrwałej choroby.

Środki pieniężne od ww. Fundacji są Wnioskodawczyni wypłacane trzy raz w roku.

W tytule wpłaty ww. środków pieniężnych w przelewie bankowym od ww. Fundacji widnieje np. informacja „przelew Związek Gmin Wyzn. ... w RP (...). This is your award for the period january through april 2015”.

Otrzymywane środki pieniężne są wypłacane 3 razy w roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawczyni powinna była odprowadzać podatek od tej pomocy finansowej przez cały okres jej otrzymywania, tj. począwszy od 1998 r....
  2. Jeżeli Wnioskodawczyni powinna była odprowadzać podatek – to w jakiej wysokości powinna go odprowadzać w latach 1999-2015...
  3. Czy Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nienależnie odprowadzonego podatku...
  4. W jaki sposób Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nienależnie odprowadzonego podatku...

Wnioskodawczyni ostatnio uzyskała informację, iż prawdopodobnie opłaca nienależny podatek. Na przestrzeni tych lat jest to duża kwota, choć samodzielnie trudno byłoby Wnioskodawczyni dokładniej określić jej wysokość.

Wnioskodawczyni uważa, że jeżeli od tylu lat płaci nienależny podatek – to przysługuje jej zwrot pełnej kwoty.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie – co do zasady – każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W rozumieniu powyższych przepisów, środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawczynię od Fundacji na rzecz Sprawiedliwych z USA (JFR), która decyzją z 20 lutego 1997 r. przyznała jej pomocy finansową (określoną jako „pomoc” oraz „pomoc finansowa” a w tytule przelewu określoną jako „nagroda”), w związku z odznaczeniem Wnioskodawczyni medalem „...” stanowią dla Wnioskodawczyni przychód „z innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analiza treści przepisu art. 21 ww. ustawy, w którym ustawodawca zawarł katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego prowadzi do stwierdzenia, że w katalogu tym ustawodawca nie zawarł zwolnienia od podatku dochodowego dotyczącego dochodów uzyskiwanych przez osoby, które w związku z odznaczeniem ich medalem „...” otrzymują środki pieniężne określane przez Fundację jako pomoc, pomoc finansową czy nagroda od Fundacji na rzecz Sprawiedliwych z USA (JFR) na podstawie jednostronnej decyzji Fundacji.

Nadmienić należy, że również żaden inny przepis powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zwolnienia dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię od ww. Fundacji.

Ponieważ w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że nie otrzymuje ww. środków pieniężnych z Fundacji na rzecz Sprawiedliwych z USA (JFR) na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy nią i Fundacją ale na podstawie jednostronnej decyzji tej Fundacji, jako wyraz wdzięczności i wsparcia społeczności dla osoby uhonorowanej medalem „...” za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej oraz nie jest to zapomoga otrzymywana w przypadku długotrwałej choroby i środki te są wypłacane przez Związek Gmin Wyznań ... w RP, to kwoty te (dochody) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 20 ww. ustawy i należy je wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

To oznacza, że Wnioskodawczyni począwszy od chwili uzyskania dochodów od ww. Fundacji, powinna je opodatkowywać podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pierwszy dochód Wnioskodawczyni uzyskała od ww. Fundacji w 1998 r. to podatek dochodowy należało odprowadzić w tymże roku.

Wysokość podatku w latach 1998-2015 należało i należy obliczyć i opodatkować podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w poszczególnych latach.

Wobec tego, Wnioskodawczyni nie miała i nie ma podstaw ubiegać się o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych uiszczonego od dochodów uzyskanych od ww. Fundacji.

Dlatego w analizowanej sprawie rozważania dotyczące sposobu ubiegania się o zwrot nienależnie odprowadzonego podatku dochodowego od ww. dochodów są bezprzedmiotowe.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundacje
IBPB-2-1/4511-142/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

podatek dochodowy od osób fizycznych
IBPB-2-1/4511-409/15/KrB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.