IBPB-2-1/4511-90/15/MD | Interpretacja indywidualna

Sposób wyliczenia przychodu z innych źródeł przy zwrocie wkładu mieszkaniowego do wykazania w PIT-8C
IBPB-2-1/4511-90/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. przychody z innych źródeł
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. waloryzacja
 6. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 28 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwoty przychodu, jaką Spółdzielnia winna wykazać w PIT-8C w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwoty przychodu, jaką Spółdzielnia winna wykazać w PIT-8C w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1977 r. członek spółdzielni mieszkaniowej otrzymał przydział na lokal mieszkalny o powierzchni 56,40 m2, na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dokonał wpłaty obowiązującego wówczas wkładu mieszkaniowego w kwocie 3,44 zł (po denominacji) oraz spłacał kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przez spółdzielnię na budowę budynku mieszkalnego w kwocie 18,22 zł (po denominacji), który następnie został zaliczony na wkład mieszkaniowy. Łączna kwota 21,66 zł stanowiła 70,40% pierwotnej wartości lokalu. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, w 1995 r. dokonano aktualizacji wartości wniesionego wkładu, w związku z czym od dnia 1 stycznia 1996 r. wielkość zaktualizowanej wartości wniesionego wkładu stanowiła kwotę 23.979,91 zł (tj. 21,66 zł + aktualizacja 23.958,25 zł).

W 2003 r. wartość wkładu uległa zwiększeniu na skutek waloryzacji w związku z zamianą mieszkania o kwotę 13.734,83 zł, w efekcie czego jego wysokość według stanu na dzień 14 sierpnia 2003 r. wynosiła 37.714,74 zł. Środki stanowiące wkład pochodziły z różnych źródeł, w tym:

 1. Nominalny wkład wniesiony w chwili zasiedlenia – 3,44 zł,
 2. Spłacony kredyt zaliczony na wkład – 18,22 zł,
 3. Aktualizacja środków trwałych – 23.958,25 zł,
 4. Waloryzacja wkładu w związku z zamianą mieszkania – 13.734,83 zł.

Razem – 37.714,74 zł.

W związku z zamianą powyższego lokalu na mniejszy, rozliczono posiadany na tym lokalu wkład następująco: kwotę 12.618,70 zł zwrócono lokatorowi, kwota 25.096,04 zł została przeksięgowana na wkład mieszkaniowy wymagany na lokalu zamiennym.

W 2007 r. członek spółdzielni uzupełnił powyższy wkład mieszkaniowy o kwotę 31,50 zł, tytułem wykupu na własność gruntu położnego pod budynkiem mieszkalnym. Razem wkład mieszkaniowy dotyczący lokalu zamiennego stanowił kwotę 25.127,54 zł (25.096,04 zł + 31,50 zł).

Członek spółdzielni zamieszkiwał w zamiennym lokalu do 2013 r. Po przejęciu lokalu od lokatora, spółdzielnia dokonała zwrotu wkładu mieszkaniowego (w 2014 r.) w wysokości wartości przetargowej 77.300,00 zł, z którego dokonała potrąceń zgodnie z art. 11 ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W konsekwencji rozliczenia, osobie uprawnionej wypłacono kwotę 77.283,36 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypełniając obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółdzielnia – w związku z wypłatą należności, o których mowa w art. 20 biorąc pod uwagę również art. 21 ust. 1 pkt 50 tejże ustawy – powinna wykazać w deklaracji PIT-8C: pełną kwotę przetargową, tj. 77.300,00 zł lub powinna kwotę 77.300,00 zł pomniejszyć o kwotę wkładu mieszkaniowego przeniesionego z uprzednio zajmowanego lokalu, zwiększonego o uzupełnienie wkładu z tytułu wykupu gruntu, tj. o kwotę 25.127,54 zł (25.096,04 zł + 31,50 zł), czy też powinna od kwoty przetargowej (77.300,00 zł) odjąć tylko wkład wniesiony z tytułu wykupu gruntu w wysokości 31,50 zł i wykazać kwotę 77.268,50 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, w deklaracji PIT-8C powinna być wykazana kwota przetargowa (77.300,00 zł) pomniejszona o środki wniesione na przedmiotowe mieszkanie z tytułu wykupu gruntu (31,50 zł), tj. kwota 77.268,50 zł. Pozostałe środki figurujące na wkładzie mieszkaniowym pochodzą z aktualizacji wniesionego uprzednio (na pierwsze mieszkanie) wkładu mieszkaniowego, które zostały zarachowane na wkład mieszkaniowy zamiennego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie zaś z treścią art. 4 ust. 4 cyt. ustawy, właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu spółdzielni (przepis art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w rozdziale drugim ustawy.

Zgodnie art. 11 ust. 21 ww. ustawy, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22).

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Nadmienić należy, iż według brzmienia art. 11 ust. 21 ww. ustawy, obowiązującego do 30 lipca 2007 r. spółdzielnia zwracała osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy lub jego część, zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Aktualnie wypłaca wartość rynkową lokalu.

Z wniosku wynika, że spółdzielnia dokonała w 2014 r. zwrotu wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości przetargowej 77.300,00 zł, z którego dokonała potrąceń zgodnie z art. 11 ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W konsekwencji rozliczenia, osobie uprawnionej wypłacono kwotę 77.283,36 zł.

Wnioskodawca uważa, iż w PIT-8C winien wykazać kwotę przetargową pomniejszoną o środki wniesione na przedmiotowe mieszkanie z tytułu wykupu gruntu.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Powołany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje przedmiotowe zwolnienie jako ograniczające się tylko i wyłącznie do wysokości wniesionych do spółdzielni wkładów. Jeżeli wartość ich ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji wówczas zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu (tj. bez uwzględnienia waloryzacji). Z tego też względu, nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem (tj. zwaloryzowanym wkładem) a nominalną wartością wniesionego (uiszczonego) wkładu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści wniosku wynika, że w 2007 r. członek Spółdzielni uzupełnił wkład mieszkaniowy o kwotę 31,50 zł. Wcześniej z kolei w związku z zamianą lokalu na mniejszy rozliczono zwaloryzowany wkład i część już zwrócono lokatorowi. Jeżeli zatem istotnie jedynie kwota 31,50 zł stanowi wniesiony przez lokatora wkład, a pozostałe środki figurujące na wkładzie mieszkaniowym pochodzą z aktualizacji wniesionego uprzednio wkładu (na pierwsze mieszkanie) – to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w informacji PIT-8C winna być wykazana kwota 77.300 zł pomniejszona o kwotę 31,50 zł.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.