IBPB-2-1/4511-71/15/MD | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3 świadczenia osłonowego otrzymanego na podstawie porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść
IBPB-2-1/4511-71/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. przychody ze stosunku pracy
 4. umowa o pracę
 5. zbiorowy układ pracy
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Organu – 16 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 18 czerwca i 3 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym, w piśmie z 8 czerwca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-71/15/MD wezwano do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano

18 czerwca 2015 r., jednakże Wnioskodawca nie uzupełnił wszystkich braków wniosku. Z uwagi na powyższe, pismem z 24 czerwca 2015 r., znak: jw., ponownie i ostatecznie wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku. Wniosek uzupełniono 3 lipca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przez okres 27 lat Wnioskodawca był pracownikiem X. w K. W 2014 r. została przeprowadzona reorganizacja zatrudnienia w X. Umowę o pracę w związku z reorganizacją mogli rozwiązać pracownicy pozostający nieprzerwanie w stosunku pracy ze spółką X. przez okres ostatnich pięciu lat.

Rozwiązanie umów o pracę nastąpiło w trybie porozumienia stron na podstawie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z reorganizacją Wnioskodawca otrzymał trzymiesięczną odprawę, na podstawie tejże ustawy.

Ponadto pracownicy posiadający co najmniej dwudziestoletni staż pracy w X. otrzymali dodatkowe świadczenie osłonowe. Wysokość świadczenia osłonowego wynosiła 35.000,00 zł. Wnioskodawca przepracował w X. 27 lat, w związku z czym otrzymał świadczenie osłonowe

w wysokości 35.000,00 zł – od tej kwoty została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 6.300,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

 • Opisane we wniosku świadczenie nazwane osłonowym zostało wypłacone w drodze porozumienia z pracodawcą.
 • Otrzymane świadczenie osłonowe jest odszkodowaniem (zadośćuczynieniem) za brak wynagrodzenia i ma rekompensować utracone korzyści w związku z utratą pracy.
 • Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść, zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
 • Wysokość otrzymanego świadczenia wynika z postanowień układów zbiorowych pracy, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.
 • Otrzymane świadczenie nie wynikało z zawartej z pracodawcą ugody (umowy).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wypłaconego świadczenia osłonowego w wysokości 35.000,00 zł należy zapłacić podatek dochodowy...

W opinii Wnioskodawcy, kwota 35.000,00 zł stanowiąca dodatkowe świadczenie osłonowe jest wolna od podatku dochodowego – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego treść przywołał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Zgodnie natomiast z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przez okres 27 lat Wnioskodawca był pracownikiem X. w K. W 2014 r. została przeprowadzona reorganizacja zatrudnienia w X. Umowę o pracę w związku z reorganizacją mogli rozwiązać pracownicy pozostający nieprzerwanie w stosunku pracy ze spółką X. przez okres ostatnich pięciu lat.

Rozwiązanie umów o pracę nastąpiło w trybie porozumienia stron na podstawie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z reorganizacją Wnioskodawca otrzymał trzymiesięczną odprawę, na podstawie tejże ustawy.

Ponadto pracownicy posiadający co najmniej dwudziestoletni staż pracy w X. otrzymali dodatkowe świadczenie osłonowe. Wysokość świadczenia osłonowego wynosiła 35.000,00 zł. Wnioskodawca przepracował w X. 27 lat, w związku z czym otrzymał świadczenie osłonowe w wysokości 35.000,00 zł – od tej kwoty została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 6.300,00 zł.

Opisane świadczenie zostało wypłacone w drodze porozumienia z pracodawcą i według porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść nazwane jest „świadczeniem osłonowym”. Świadczenie to wynikało wprost z opisanego porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść, które jest porozumieniem, o którym mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy. Przedmiotowe świadczenie jest odszkodowaniem (zadośćuczynieniem). Otrzymane świadczenie nie wynikało z zawartej z pracodawcą ugody (umowy).

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż jeżeli wypłacone świadczenie jest istotnie – jak twierdzi Wnioskodawca – odszkodowaniem (czyli stanowi rekompensatę za utracone przez Wnioskodawcę korzyści), to w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wypłata odszkodowania nastąpiła na podstawie porozumienia w sprawie programu dobrowolnych odejść, z którego wprost wynika wysokość lub zasady ustalania ww. świadczenia, a porozumienie to jest porozumieniem, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wyraźnie bowiem wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Reasumując, wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie (świadczenie osłonowe) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego wysokość wypłaty przedmiotowego odszkodowania wynika wprost z porozumienia, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od otrzymanego odszkodowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo Organ zauważa, że rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji oparł się ściśle na opisie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Jeżeli zatem opis zaistniałego stanu faktycznego opisanego we wniosku o interpretację nie odpowiada rzeczywistości, to wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.