IBPB-2-1/4511-159/15/MZ | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób należy opodatkować wartość nagród otrzymanych przez laureatów w związku z konkursem organizowanym przez Wnioskodawcę?
IBPB-2-1/4511-159/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. nagrody w konkursach
 3. obowiązek płatnika
 4. podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. przychód
 6. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad zastosowania opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad zastosowania opodatkowania nagród z tytułu wygranej w konkursie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje w 2015 r. przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta G. (dalej: konkurs). Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która przedstawi G. lub osobę z nimi związaną, w sposób dający możliwość jak najlepszego wykorzystania pracy w materiałach promujących G.

Wnioskodawca przyjął regulamin konkursu, w którym określone zostały m.in. nazwa konkursu, jego organizator oraz uczestnicy, nagrody za zwycięstwo w konkursie oraz sposób wyłonienia zwycięzców konkursu.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie, dotyczące miasta G. – obronione w latach 2013-2015, nie składane do konkursu Prezydenta Miasta w żadnej z poprzednich edycji. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich mają zarówno autorzy prac, jak również władze uczelni lub wydziału posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Prace mogą składać ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych. Dodatkowo należy złożyć autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze wskazaniem na możliwości wykorzystania jej przez miasto G. do celów promocyjnych.

Głównym kryterium oceny prac i ich autorskich streszczeń jest sposób przedstawiania miasta G. lub osoby z nim związanej, dający możliwość wykorzystania przez miasto w materiałach promocyjnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową. Regulamin konkursu dopuszcza również przyznanie wyróżnień lub nagród rzeczowych.

Jednorazowe wartości każdej z nagród przewidzianych w konkursie nie zostały jeszcze określone, aczkolwiek najprawdopodobniej będą to nagrody o jednorazowej wartości zarówno poniżej jak i powyżej 760 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody przyznane w konkursie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nagrody przyznane w konkursie, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przyznane w konkursie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby nagrody przyznane w konkursie zostały opodatkowane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konkurs musi stanowić konkurs w rozumieniu przedmiotowego przepisu.

Wnioskodawca wskazał, że przepisy podatkowe nie zawierają definicji słowa „konkurs”. Zgodnie z definicją słownikową słowa „konkurs” jest to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami” (Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1999 – Tom I, s. 930).

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych (m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 r. sygn. II FSK 911/12) oraz organów podatkowych (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 września 2013 r., sygn. IPPB2/415-466/13-4/MK), dla uznania danego przedsięwzięcia za konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsięwzięcie to musi zawierać elementy, które powinny mieć określoną kolejność: przyjęcie regulaminu konkursu, ogłoszenie konkursu, podjęcie przez uczestników konkursu określonych działań, które zawierają w sobie element współzawodnictwa, wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.

W związku z powyższym, „konkurs” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

Poza elementem współzawodnictwa, konkurs musi charakteryzować się również pewnymi elementami formalnymi, tj. posiadać regulamin, w którym określone zostaną: nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Zdaniem Wnioskodawcy, konkurs spełnia wymienione wyżej warunki niezbędne dla uznania go za „konkurs” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po pierwsze, konkurs zapewnia element współzawodnictwa, gdyż zgodnie z regulaminem konkursu, aby wziąć udział w konkursie praca musi zostać zgłoszona, a spośród nadesłanych prac zostanie wybrana tylko jedna praca, której autor jako zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową. Dodatkowo należy złożyć autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze wskazaniem na możliwości wykorzystania jej przez miasto G. do celów promocyjnych. Głównym kryterium oceny prac i ich autorskich streszczeń jest sposób przedstawienia Gliwic lub osoby z nimi związanej, dający możliwość wykorzystania przez miasto w materiałach promocyjnych.

Po drugie, Wnioskodawca w regulaminie konkursu określił nazwę i organizatora konkursu, uczestników konkursu, nagrodę dla zwycięzcy oraz pozostałych osób wyróżnionych oraz sposób wyłonienia zwycięzcy i osób wyróżnionych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy Konkurs stanowi konkurs w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przyznane w konkursie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w konkursach podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ww. ustawy, zdaniem Wnioskodawcy należy rozstrzygnąć czy nagrody przyznane w konkursie, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a, bądź 68 cyt. ustawy.

Biorąc pod uwagę, że art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. wygranych w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz
 2. wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; w ocenie Wnioskodawcy – przepisy te nie znajdą zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jednak, zdaniem Wnioskodawcy nagrody przyznane w konkursie, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, konkurs spełnia warunki do uznania go za „konkurs” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z argumentacją Wnioskodawcy przedstawioną w stanowisku odnoszącym się do pytania nr 1.

Wnioskodawca wskazał, że pozostałymi warunkami do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są:

 1. zakres tematyczny konkursu – zwolnieniu podlegają nagrody przyznane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu;
 2. wartość nagrody przyznanej w konkursie – jednorazowa wygranych lub nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł;
 3. brak związku przyznanej nagrody z pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną przez zwycięzcę – zwolnienie nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. konkurs jest konkursem z dziedziny nauki;
 2. jednorazowa wartość nagrody przyznanej w konkursie nie przekroczy kwoty 760 zł;
 3. nagrody nie będą miały związku z prowadzoną przez zwycięzcę pozarolniczą działalnością gospodarczą;

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nagrody przyznane w konkursie, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.