IBPB-2-1/4511-110/15/MD | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczenia uzyskanego z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.
IBPB-2-1/4511-110/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. pracownik
 3. płatnik
 4. ryczałty
 5. samochód
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest producentem komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, jak również produktów dla branży meblarskiej i AGD. Wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wnioskodawca oddaje do użytku swoim pracownikom samochody osobowe. Pojazdy są własnością Spółki, bądź są użytkowane przez Spółkę na podstawie umów leasingu. Samochody osobowe oddawane są pracownikom przede wszystkim do wykorzystania do celów służbowych, jednakże pracownicy uprawnieni są również do korzystania z pojazdów nieodpłatnie, w celach prywatnych.

Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w ciągu roku oblicza,

i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychód z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodów służbowych na cele prywatne, w wysokości ustalonej w art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa wprowadzenie nowych zasad wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Planowane jest wprowadzenie dla pracowników limitu kilometrów wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Limit ten wynosić będzie 300 km.

Pracownicy Wnioskodawcy po zakończeniu każdego miesiąca obowiązani będą do złożenia oświadczenia, w którym wskażą liczbę kilometrów przejechanych w danym miesiącu do celów prywatnych oraz w przypadku przekroczenia limitu ustalonego przez Wnioskodawcę – ilość paliwa (w litrach) zużytego przez pracowników do jazd prywatnych ponad określony przez Wnioskodawcę limit. Ilość paliwa będzie obliczana według parametrów zużycia paliwa wskazanych przez producenta samochodu lub według własnych wyliczeń.

W przypadku gdy pracownik w danym miesiącu nie przekroczy ustalonego przez Wnioskodawcę limitu kilometrów wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, wysokość przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń będzie równa kwocie ryczałtu wynikającej art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie doliczy do przychodów pracownika wartości paliwa zużytego przez pracownika.

W przypadku przekroczenia ustalonego przez Wnioskodawcę limitu kilometrów przez poszczególnych pracowników w danym miesiącu, Wnioskodawca planuje stosować jedno z dwóch poniższych, alternatywnych rozwiązań:

 1. obok wartości nieodpłatnego świadczenia wynikającego z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego przychód pracownika, Wnioskodawca ustali wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika z tytułu wykorzystania przez pracownika paliwa do jazd w celach prywatnych ponad określony przez Wnioskodawcę limit kilometrów; Wnioskodawca obliczy wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika z tytułu wykorzystania paliwa do jazd prywatnych ponad przysługujący pracownikowi limit za dany miesiąc, mnożąc ilość zużytego przez pracownika paliwa ponad limit (zgodnie z oświadczeniem pracownika) i średnią cenę litra paliwa z ostatniego dnia bądź tygodnia danego miesiąca publikowaną dla województwa, w którym Wnioskodawca posiada swoją siedzibę; tak obliczona wartość nieodpłatnego świadczenia zostanie doliczona do przychodów pracownika ze stosunku pracy (wariant 1), lub
 2. Wnioskodawca ustali wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika w wysokości wynikającej z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownik będzie natomiast obowiązany do zatankowania z własnych środków paliwa do samochodu służbowego w ilości zużytej do jazd prywatnych ponad limit ustalony przez Wnioskodawcę (ilość paliwa, którą pracownik obowiązany będzie nabyć do samochodu służbowego Wnioskodawcy wynikać będzie z oświadczenia pracownika). W praktyce oznacza to, że pracownik będzie zobowiązany do zwrotu Wnioskodawcy paliwa w ilości zużytej dla celów prywatnych ponad określony przez Wnioskodawcę limit. Jednocześnie pracownik będzie zobowiązany przedłożyć Wnioskodawcy dowody potwierdzające ilość zatankowanego do samochodu służbowego paliwa oraz wysokość poniesionych przez niego wydatków (np. paragon czy faktura ze stacji paliw). Wnioskodawca nie będzie doliczać wartości paliwa zużytego na dojazd prywatny ponad limit do przychodów pracownika ze stosunku pracy (wariant 2).
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku przekroczenia przez pracownika w danym miesiącu limitu kilometrów wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalonego przez Wnioskodawcę, prawidłowym będzie doliczenie przez Wnioskodawcę do przychodów pracownika ze stosunku pracy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości wartości paliwa zużytego przez pracownika do celów prywatnych ponad określony przez Wnioskodawcę limit oraz obliczenie i pobranie zaliczki na podatek od tej kwoty przez Wnioskodawcę, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (wariant 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekroczenia przez pracownika w danym miesiącu limitu kilometrów wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustalonego przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca obowiązany będzie do doliczenia do przychodów pracownika ze stosunku pracy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości wartości paliwa zużytego przez pracownika do celów prywatnych ponad określony przez Wnioskodawcę limit oraz obliczenia, i pobrania zaliczki na podatek od tej kwoty jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (wariant 1).

Uwzględniając stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, w wariancie nr 1, w przypadku przekroczenia przez pracownika w danym miesiącu limitu kilometrów wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalonego przez Wnioskodawcę, który wynika z przepisów Rozporządzenia, pracownik uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wartości kosztu paliwa zużytego przez pracownika do celów prywatnych w wysokości ponad określony przez Wnioskodawcę limit kilometrów.

Wnioskodawca ustali więc wysokość tego przychodu na podstawie oświadczenia pracownika, z którego wynikać będzie ilość paliwa zużytego przez pracownika dojazd prywatnych po przekroczeniu limitu 300 km.

Wartość tego przychodu Wnioskodawca doliczy do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodu pracownika od tej kwoty.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia objętego treścią pytania nr 2.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie pytania nr 2. W zakresie pozostałych dwóch pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11 ust. 2a ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenie „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy (art. 12 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 2a cyt. ustawy wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

 1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
 2. 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W myśl art. 12 ust. 2b ww. ustawy w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2c cyt. ustawy jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Powołane wyżej przepisy dotyczące wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. a zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

W świetle powołanych przepisów wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 – co przy stawce podatkowej 18% oznacza kwotę 45 zł miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 – czyli 72 zł miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż pracownicy Wnioskodawcy będą w sposób nieodpłatny wykorzystywać samochody służbowe dla celów prywatnych. Koszty paliwa, do wysokości odpowiadającej ilości zużytego paliwa do limitu 300 km, będzie pokrywał pracodawca. W przypadku przekroczenia ustanowionego przez Wnioskodawcę limitu, Wnioskodawca zamierza pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wartości paliwa przekraczającej limit ustalony przez pracodawcę.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż z przepisów podatkowych nie wynika obowiązek ewidencjonowania przebiegu pojazdu w celu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Należy wskazać, iż ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Używanie tak udostępnionego samochodu wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, podobnie jak w sytuacji gdy samochód jest np. wypożyczany. Te koszty to koszty zużytego paliwa, opłat parkingowych czy opłat za przejazdy autostradą. Takie koszty nie mogą jednak być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a cyt. ustawy. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenia związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych) a nie wszelkie pochodne koszty związane z używaniem.

W sytuacji zatem, gdy pracodawca dodatkowo pokryje wydatki pracownika na paliwo zużyte w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy. Dotyczy to całości zużytego przez pracowników Wnioskodawcy paliwa, niezależnie od ustanowionego przez Wnioskodawcę limitu kilometrów.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.