IBPB-2-1/1/4511-115/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Wynajem dźwigi od słowackiej sp. z o.o. a obowiązki podatkowe wynajmującego dźwigu wykorzystywany w działalności gospodarczej.
IBPB-2-1/1/4511-115/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. Słowacja
  2. najem
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wynajmu dźwigu od spółki z o.o. ze Słowacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wynajmu dźwigu od spółki z o.o. ze Słowacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca planuje wynajmować odpowiedni sprzęt od kontrahenta ze Słowacji działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najem polegać będzie na użytkowaniu przez najemcę (Wnioskodawcę) za wynagrodzeniem dźwigu. Wnioskodawca będzie wykorzystywać dźwig w swojej działalności. Z tytułu najmu przedmiotowego dźwigu Wnioskodawca będzie otrzymywać od słowackiego kontrahenta faktury za kolejne okresy rozliczeniowe.

Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe na rzecz podmiotu z siedzibą na Słowacji.

Podmiot z siedzibą na Słowacji nie podsiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu wynagrodzenia uiszczanego na rzecz podmiotu z siedzibą na Słowacji, Wnioskodawca obowiązany jest pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce w wysokości 5%...

Wnioskodawca powołał przepisy art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku na podstawie, których stwierdził, że polskie przepisy podatkowe nie definiują pojęcia urządzenie przemysłowe.

Wnioskodawca wskazał, że dokonując wykładni znaczenia niniejszego pojęcia, należy odwołać się do wykładni językowej. Według Słownika Języka Polskiego „urządzenie” jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe” zaś „przemysłowy” oznacza „związany z przemysłem, używany, stosowany w przemyśle”.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że można przyjąć, iż w zakresie pojęcia „urządzenie przemysłowe” mieści się dźwig, który służy do wykonywania określonych czynności ułatwiających pracę.

W związku z powyższym Wnioskodawca wynajmujący dźwig od kontrahenta będącego rezydentem Słowacji, będzie zobowiązany pobierać jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od wypłaconych należności.

Jednak na mocy art. 29 ust. 2 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 12 ust 2 umowy polsko-słowackiej. Wnioskodawca jako polski podmiot (najemca) ma prawo obniżyć stawkę podatku do wysokości 5% kwoty brutto tych należności.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 1 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością planuje wynajmować odpowiedni sprzęt od kontrahenta ze Słowacji działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Najem polegać będzie na użytkowaniu przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem dźwigu. Wnioskodawca będzie wykorzystywać dźwig w swojej działalności. Z tytułu najmu przedmiotowego dźwigu Wnioskodawca będzie otrzymywać od słowackiego kontrahenta faktury za kolejne okresy rozliczeniowe. Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe na rzecz podmiotu z siedzibą na Słowacji. Podmiot z siedzibą na Słowacji nie podsiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją.

Wnioskodawca uważa, że z tytułu wynagrodzenia za najem dźwigu uiszczanego na rzecz podmiotu z siedzibą na Słowacji, działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązany jest pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 5%.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić.

Biorąc pod uwagę treść wniosku i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że z tytułu uiszczania wynagrodzenia za najem dźwigu słowackiemu kontrahentowi działającemu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z treści art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie bowiem wynika, że przepisy powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych w Polsce wyłącznie przez osoby fizyczne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osoba prawną a nie fizyczną.

Wobec tego dochody uzyskiwane na terytorium Polski przez osobę prawną jaką jest spółka z ograniczaną odpowiedzialnością nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.