DD9/033/350/KCT/2014/RWPD-42973 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 r. odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, nabytej w 2010 r., w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę domu mieszkalnego stanowiącego współwłasność.
DD9/033/350/KCT/2014/RWPD-42973interpretacja indywidualna
  1. podatek dochodowy od osób fizycznych
  2. sprzedaż
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r. Nr ILPB2/415-1160/10-5/AJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 11 i 17 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 r. odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, nabytej w 2010 r., w związku z wydatkowaniem przychodu na budowę domu mieszkalnego stanowiącego współwłasność, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 18 stycznia 2011 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 08 października 2010 r. uzupełniony w dniu 11 i 17 stycznia 2011 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W dniu 11 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny od spółdzielni mieszkaniowej. Lokal ten Wnioskodawczyni użytkowała wraz z mężem przez kilkanaście lat, wspólnie spłacali do spółdzielni mieszkaniowej kredyt wraz z odsetkami. Zakupu lokalu mieszkalnego tylko na Swoje nazwisko Wnioskodawczyni dokonała za sugestią pracownika spółdzielni, który stwierdził, iż nie ma to większego znaczenia. Po dokonaniu zakupu lokalu Wnioskodawczyni stała się jego jedynym właścicielem. Dnia 25 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży tego lokalu za kwotę 120.000,00 zł. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni przeznaczyła na zakup materiałów budowlanych do budowy domu mieszkalnego, który wspólnie z mężem budują na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni podkreśla, iż zezwolenie na budowę domu mieszkalnego jest na nazwisko męża. Wnioskodawczyni z mężem nie posiadają rozdzielności majątkowej. Faktury na zakup materiałów budowlanych są wystawione na nazwisko Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni chciałaby wykazać całą kwotę przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, tj. kwotę 120.000,00 zł do rozliczenia w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie posiadała tytułu prawnego do działki, na której budowany jest dom - tytuł prawny natomiast posiadał mąż Wnioskodawczyni - własność.

W dniu 11 stycznia 2011 r. aktem notarialnym działka ozn. nr geod. 478/7 o pow. 3,05 ha, na której budowany jest dom został objęty wspólnością ustawową i stanowi majątek wspólny małżonków (...).

Wnioskodawczyni poinformowała również, iż dnia 11 czerwca 2010 r. nabyła odrębną własność do lokalu mieszkalnego. Przed nabyciem własnościowego prawa do lokalu tj. od dnia 17 stycznia 1994 r. do dnia 11 czerwca 2010 r. posiadała lokal mieszkalny na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. Przez okres użytkowania lokalu spłacała kredyt na ten lokal do spółdzielni mieszkaniowej.

Wnioskodawczyni wskazała także, że przychód osiągnięty ze sprzedaży Jej mieszkania stanowi majątek wspólny małżonków bowiem wprowadziła go do wspólnoty małżeńskiej, i w całości przeznaczyli go na wybudowanie wspólnego domu. Wnioskodawczyni nadmieniła, iż zamieszkują wspólnie pod tym samym adresem i posiadają wspólnotę małżeńską.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazując wydatkowanie całej kwoty, tj. 120.000,00 zł przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, którego była jedyną właścicielką, na własne cele mieszkaniowe, tj. na budowę domu mieszkalnego, gdy zezwolenie na budowę domu jest wystawione na nazwisko męża...

Zdaniem Wnioskodawczyni, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy, bowiem pozostaje w związku małżeńskim i nie mają rozdzielności majątkowej. Lokal mieszkalny nabyty na nazwisko Wnioskodawczyni użytkowali wspólnie z mężem i dokonywali wspólnie do spółdzielni mieszkaniowej spłat kredytu wraz z odsetkami. Decyzja sprzedaży tego lokalu również była podjęta wspólnie celem sfinansowania budowy domu mieszkalnego na Ich wspólne cele mieszkaniowe. Zezwolenie na budowę domu jest na nazwisko i imię męża, lecz jest to Ich wspólny dom bowiem posiadają wspólnotę małżeńską.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 18 stycznia 2011 r. Nr ILPB2/415-1160/10-5/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem Zainteresowana przeznaczyła ww. kwotę na zakup materiałów budowlanych do budowy domu, nie będąc w chwili wydatkowania środków właścicielem (ani współwłaścicielem) działki, na której dom jest budowany (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2010 r. nabyła odrębną własność do lokalu mieszkalnego, która została następnie sprzedana w 2010 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż w dniu 25 czerwca 2010 r. przez Wnioskodawczynię odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek rozumie się budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika (art. 21 ust. 26 ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Wnioskodawczyni w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym wskazała, że na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 stycznia 2011 r. „ działka (...) o pow. 3,05 ha, na której budowany jest dom (...) stanowi majątek wspólny małżonków (...).” Tym samym wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2010 r. odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, nabytej w 2010 r., w okresie dwóch lat licząc od końca roku w którym został uzyskany, „(...) na budowę domu mieszkalnego (...)”, spełnia warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.