DD3/033/405/OBQ/14 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
DD3/033/405/OBQ/14interpretacja indywidualna
 1. fundusz unijny
 2. kapitał ludzki
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. pomoc bezzwrotna
 5. pracownik
 6. wynagrodzenia
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 grudnia 2011 r. Nr ILPB1/415-1085/11-2/AG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 13 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2011 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona w stowarzyszeniu (osoba prawna) od 01 października 2004 r., na stanowisku Główna księgowa/starszy specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych. Od 2006 roku w wyniku realizacji projektów przez pracodawcę, Wnioskodawczyni była częściowo (w odpowiednim wymiarze czasu pracy określonym we wniosku projektodawcy) zaangażowana do ich realizacji na różnych stanowiskach projektowych: konsultant, kierownik projektu, księgowy projektu, szkoleniowiec/trener, i w związku z tym uzyskiwała za powyższą pracę wynagrodzenie wg następującego rozróżnienia:

 1. w okresie 01 kwietnia 2006 r. – 31 sierpnia 2008 r. otrzymywała wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę jako konsultant Punktu Konsultacyjnego ze środków pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (zw. dalej SPO WKP), w ramach programu „Budowa sieci (...)” - Poddziałanie 1.1.1 SPO WKP (PK). Wynagrodzenie konsultanta w 2006 r. pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa na środki programowe poddziałania 1.1.1. SPO WKP, a w 2007 i 2008 ze środków pomocowych poddziałania 1.1.1.SPO WKP. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska konsultanta (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: świadczenie usług informacyjnych dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą nt. prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. w okresie 01 listopada 2006 r. – 31 stycznia 2008 r. otrzymywała wynagrodzenie jako kierownik projektu „Kobieta (...)” finansowanego ze środków pozyskanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”, schemat a – „Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska kierownik projektu (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: nadzór nad prawidłową merytoryczną realizacją projektu, przygotowanie rozliczeń, opracowywanie wniosków o płatność,
 3. w okresie 01 lipca 2008 r. – 30 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako kierownik projektu „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych (...)” ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska kierownik projektu (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: dbanie o realizację działań zgodnie z zapisami w projekcie, umowie i innych dokumentach dotyczących realizacji projektu, nadzór nad całością realizacji projektu, wybór i kontakty z wykonawcami i dostawcami, przygotowywanie harmonogramu działań i pracy zespołu, organizowanie pracy członkom zespołu, monitorowanie, nadzorowanie, wspieranie i kontrolowanie pracy członków zespołu, kontakty z instytucją odpowiedzialną za wdrażanie, monitoring oraz ewaluacja szkoleń, opisywanie dokumentów księgowych, przygotowywanie dokumentów księgowych do sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdań okresowych i ostatecznych (finansowych i merytorycznych), wypełnianie wniosków o płatność, zarządzanie projektem pod względem organizacyjnym i finansowym,
 4. w okresie 01 września 2008 r. – 31 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę jako konsultant Punktu Konsultacyjnego Lokalnego ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.2.1. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska konsultant (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało świadczenie usług informacyjnych dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą nt. prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako księgowy projektu (tzw. koszty pośrednie) „E-aktywizacja (...)” ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska księgowy projektu (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie księgowości projektu.
 6. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako księgowy projektu „E-aktywizacja (...)” (tzw. koszty pośrednie) ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska księgowy projektu (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie księgowości projektu,
 7. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako księgowy projektu „E-aktywizacja (...)” (tzw. koszty pośrednie) ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska księgowy projektu (umowa o pracę) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie księgowości projektu,
 8. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako szkoleniowiec/trener projektu „E-aktywizacja (...)” (tzw. koszty bezpośrednie - merytoryczne) ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska kierownik projektu (umowa zlecenia) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie szkoleń dla uczestników nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako szkoleniowiec/trener projektu „E-aktywizacja (...)” (tzw. koszty bezpośrednie - merytoryczne) ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska kierownik projektu (umowa zlecenia) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie szkoleń dla uczestników nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. w okresie 31 marca 2010 r. – 30 września 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymywała wynagrodzenie jako szkoleniowiec/trener projektu „E-aktywizacja (...)” (tzw. koszty bezpośrednie - merytoryczne) ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Do zadań Wnioskodawczyni w ramach stanowiska kierownik projektu (umowa zlecenia) i w ramach wypłacanego z powyższego źródła wynagrodzenia należało: prowadzenie szkoleń dla uczestników nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracodawca - płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzał od wszystkich części wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenia Wnioskodawczyni (konsultant PK, kierownik projektu, księgowy projektu, szkoleniowiec/trener), uzyskiwane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych przy realizacji ww. projektów, podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie które uzyskiwała w ramach powyższych projektów jest zwolnione z opodatkowania. Potwierdzeniem stwierdzenia jest interpretacja Wnioskodawczyni n/w zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia, bowiem spełnione zostały dwie przesłanki, czyli:

 1. dochody pracowników pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,
 2. pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu oraz wykonują czynności konieczne do jego wdrożenia.

Ponadto stowarzyszenie jako osoba prawna z natury rzeczy nie może realizować bezpośrednio celu programu i posługuje się w tym celu zaangażowanymi przez nią osobami fizycznymi. W tym przypadku osobą taką jest konsultant, kierownik projektu, księgowy projektu, szkoleniowiec/trener. O pochodzeniu środków dotacji ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej świadczy również fakt, że każda rzecz, czynność czy usługa sfinansowana z tych środków musi posiadać oznaczenie - logo UE i programu pomocowego. Dlatego wg Wnioskodawczyni od części wynagrodzenia finansowanego z tychże środków przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotne odstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe (od dnia 1 stycznia 2010 r. także przez agencje wykonawcze), w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. przesłanki określonej w lit. a oraz lit. b wyżej przytoczonego przepisu.

Przesłanka z lit. a dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe (od dnia 1 stycznia 2010 r. również przez agencje wykonawcze), także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przesłanka z lit. b dotyczy bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowo-administracyjnego podnosi się argument - który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za ugruntowany należy uznać pogląd prezentowany przez sądy, zgodnie z którym jeżeli podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit. b tej regulacji. Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest bowiem osoba fizyczna, której zlecono wykonacie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Unii Europejskiej zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit. a w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy, uznać należy, iż nie został spełniony warunek z lit. b. Zgodnie z opisanym we wniosku projektami, Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez Wnioskodawczynię określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie ona realizuje program bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem podmiot, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy).

W konsekwencji, wynagrodzenia Wnioskodawczyni uzyskane z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit. b tej regulacji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 08 grudnia 2011 r. Nr ILPB1/415-1085/11-2/AG, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.